978/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Laki valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan valtioneuvoston ministeriöiden lukumäärästä ja yleisestä toimialasta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain 3 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 1 kohta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetussa laissa (34/73) ja 4 kohta 7 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa (1/83), näin kuuluvaksi:

3 §

Valtioneuvostolle kuuluvista asioista käsittelee:

1)valtioneuvoston kanslia, joka on pääministerin alainen, asiat, jotka koskevat valtiopäivistä johtuvia muodollisia toimenpiteitä, valtioneuvostoa ja asiain käsittelyjärjestystä valtioneuvostossa sekä sellaiset muut valtioneuvoston käsiteltävät asiat, jotka eivät kohdistu minkään ministeriön toimialaan;


4)sisäasiainministeriö asiat, jotka koskevat lääninhallintoa, kunnallishallintoa lukuun ottamatta kunnallisvaaleja, väestökirjanpitoa, aluepolitiikkaa ja siihen liittyvää yhteiskuntapoliittista suunnittelua, yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä poliisitointa, palo- ja pelastustointa, väestönsuojelua ja rajavartiolaitosta;Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 198.

Tämän lain voimaan tullessa perustettavista, lakkautettavista ja siirrettävistä viroista ja toimista säädetään erikseen. Mitä 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainituissa, aluepolitiikkaa ja siihen liittyvää yhteiskuntapoliittista suunnittelua koskevissa asioissa on säädetty tai määrätty valtioneuvoston kansliasta, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti sisäasiainministeriötä.

Valtioneuvoston kansliassa vireillä olevat 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa mainitut, aluepolitiikkaa ja siihen liittyvää yhteiskuntapoliittista suunnittelua koskevat asiat siirtyvät tämän lain tullessa voimaan sisäasiainministeriön käsiteltäviksi.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sitä varten tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 152/83
Valtiovarainvaliok. miet. 46/83
Suuren valiok. miet. 87/83

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Toivo Yläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.