969/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Sotilaskurinpitoasetus

Puolustusministerin esittelystä säädetään 25 päivänä maaliskuuta 1983 annetun sotilaskurinpitolain (331/83) 52 §:n nojalla:

1 luku

Esitutkinta

1 §

Kun sotilaskurinpitolaissa (331/83) tarkoitettu rikos on tullut ilmi tai kun on perusteltua syytä epäillä, että sellainen rikos on tehty, on asianomaisessa joukossa viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin rikoksen selvittämiseksi, jollei asiaa sen vähäpätöisyyden takia voida heti jättää sillensä tai huomauttamisen varaan. Esitutkinnan toimeenpanosta huolehtii se kurinpitoesimies, jonka alaisessa joukossa tai laitoksessa rikos on tehty tai rikoksesta epäilty palvelee. Esitutkinnan toimeenpanosta voi tarvittaessa huolehtia myös ylempi kurinpitoesimies tai pääesikunta.

Tutkijaksi on määrättävä puolustusvoimissa palveleva henkilö, jonka tulee mikäli mahdollista olla rikostutkintaan perehtynyt. Asian laadun niin vaatiessa tutkinnan voi suorittaa myös poliisi tai erityinen tutkijalautakunta.

Jos ylemmän kurinpitoesimiehen tietoon on tullut, että alempi esimies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin rikoksen johdosta, hänen on asian laadun niin vaatiessa määrättävä esitutkinta suoritettavaksi tai otettava asia itse käsiteltäväkseen.

2 §

Esitutkinnassa on hankittava asian ratkaisemiseksi tarvittava aineisto rikoksesta, siitä epäillyn syyllisyydestä, rikoksella aiheutetusta vahingosta ja muista asiaan vaikuttavista seikoista. Tutkinnasta on laadittava pöytäkirja (esitutkintapöytäkirja).

Esitutkinnassa on kuultava rikoksesta epäiltyä ja asianomistajaa. Asianosaisen pyytämät kuulustelut ja muut toimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan suoritettava, jos ne saattavat vaikuttaa asiaan. Ennen kuulustelun aloittamista kuulusteltavalle on ilmoitettava, mistä asiasta ja missä ominaisuudessa häntä kuullaan.

Kuulustelu on suoritettava todistajan läsnä ollessa. Kuulustelukertomus on luettava kuulustellulle tai annettava hänen tarkastettavakseen. Kuulustellun kertomuksensa johdosta tekemät korjaukset on merkittävä pöytäkirjaan (kuulustelupöytäkirja).

3 §

Milloin rikkomuksesta epäilty on myöntänyt syyllisyytensä, ei esitutkintapöytäkirjan laatiminen ole välttämätöntä, jos teosta ei määrätä kurinpito-ojennusta ankarampaa seuraamusta. Tutkinnassa on tällöinkin soveltuvin osin noudatettava 2 § :n säännöksiä.

2 luku

Toimivalta

4 §

Kurinpitoesimies ei saa käsitellä asiaa, jos rikos on kohdistunut häneen henkilökohtaisesti tai jos hän on asiaan tai asianosaiseen sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuutensa saattaa vaarantua.

5 §

Esimiehellä, jonka käskyvallan alaiseksi joku on määrätty vain tilapäisesti erityisen palvelustehtävän suorittamista varten, ei ole kurinpitovaltaa tähän nähden. Esimiehen on kuitenkin huolehdittava esitutkinnan toimeenpanosta ja ilmoitettava asiasta rikoksesta epäillyn kurinpitoesimiehelle.

Jos rikoksesta epäilty on ennen kurinpitoasian ratkaisua siirretty toisen kurinpitoesimiehen alaiseksi, on asian käsitteleminen siirrettävä tälle esimiehelle.

Rikosta koskeva asia voidaan siirtää ylemmän kurinpitoesimiehen käsiteltäväksi, jos samaan rikokseen osallistuneet ovat eri kurinpitoesimiesten rankaisuvallan alaisia. Milloin rikos on tehty ylemmän kurinpitoesimiehen läsnä ollessa, hän voi pidättää siitä itselleen rankaisuolkeuden.

6 §

Henkilöä, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, ei saa rangaista eikä ojentaa kurinpitomenettelyssä.

3 luku

Kurinpitoasian ratkaiseminen

7 §

Rikoksesta epäillylle ja asianomistajalle on heidän pyynnöstään ennen kurinpitoasian ratkaisemista varattava tilaisuus tutustua esitutkintapöytäkirjaan ja muuhun tutkinnassa kertyneeseen aineistoon ja antaa sen johdosta selityksensä. Kurinpitoasia saadaan kuitenkin ratkaista heti, jos kurin, järjestyksen tai turvallisuuden säilyttäminen tai palauttaminen asian käsittelyn pitkittymisen vuoksi saattaisi vaarantua.

Milloin asiasta on hankittu sotilaslakimiehen lausunto, se on liitettävä tai siitä on tehtävä merkintä asiakirjoihin.

8 §

Kurinpitoasiassa on tehtävä kirjallinen päätös.

Päätöksestä on käytävä ilmi:

1) tarpeelliset henkilötiedot;

2) rikos, sen tekoaika ja -paikka;

3) kurinpitoseuraamuksen laji ja määrä ja siitä mahdollisesti tehtävä vähennys;

4) sovelletut lainkohdat;

5) määrättyyn seuraamukseen olennaisesti vaikuttaneet perusteet ja muut seikat; sekä

6) päätöksen päiväys ja asian käsitellyt kurinpitoesimies.

9 §

Päätös on annettava tiedoksi jäljennöksenä rangaistulle ja ojennetulle sekä pyynnöstä asianomistajalle. Jäljennökseen on merkittävä aika, jolloin se on annettu rangaistulle tai ojennetulle. Rangaistulle annettavaan päätösjäljennökseen tulee sisältyä osoitus siitä>millä tavalla hän voi saattaa päätöksen ylemmän kurinpitoesimiehen tarkastettavaksi.

Jos rikoksesta epäilty on kurinpitomenettelyssä todettu syyttömäksi taikka jos kurinpitoseuraamus on teon vähäpätöisyyden vuoksi jätetty määräämättä, on tästä viipymättä ilmoitettava todistettavasti asianosaisille. Jos asiassa on laadittu esitutkintapöytäkirja, on siihen lisäksi tehtävä merkintä ratkaisusta.

4 luku

Kurinpitorangaistuksen ja -ojennuksen kirjaaminen

10 §

Tuomioistuimessa sotilasoikeudenkäyntiasiana käsitellyissä asioissa tuomitut rangaistukset sekä kurinpitomenettelyssä määrätyt kurinpitorangaistukset merkitään rangaistuskortistoon.

Kurinpito-ojennuksista pidetään ojennuskortistoa.

11 §

Rangaistuskortistoa ja ojennuskortistoa pidetään:

1) perusyksikössä ja vastaavassa joukossa tai laitoksessa siellä asevelvollisuuslain (452/50) nojalla palvelevista henkilöistä;

2) joukko-osastossa ja vastaavassa joukossa tai laitoksessa siellä palvelevista muista kuin 1 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä joukko-osaston komentajaa ja vastaavassa virka-asemassa olevaa lukuun ottamatta; sekä

3) pääesikunnassa siellä palvelevista henkilöistä sekä lisäksi erikseen joukko-osastojen komentajista ja vastaavissa tai näitä ylemmissä virka-asemissa olevista.

12 §

Rangaistuskortistoon on 8 §:ssä mainittujen seikkojen lisäksi merkittävä:

1) tuomioistuin tai rangaistuksen määrännyt kurinpitoesimies;

2) aika, jolloin jäljennös päätöksestä on annettu asianosaiselle;

3) merkintä muutoksenhausta tai tarkastuspyynnön tekemisestä ja näiden johdosta tehdyistä päätöksistä;

4) tarkastusmerkinnät ja kurinpitomenettelyn valvonnasta tai kantelusta aiheutuneet toimenpiteet; sekä

5) rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat tiedot.

13 §

Mitä 12 §:ssä on säädetty rangaistuskortistoon tehtävistä merkinnöistä, on soveltuvin osin noudatettava tehtäessä merkintöjä ojennuskortistoon.

14 §

Merkintä poistetaan rangaistuskortistosta ja ojennuskortistosta viiden vuoden kuluttua siitä, kun seuraamus tuomittiin tai määrättiin, jollei asianomaista tänä aikana ole tuomioistuimen päätöksellä tai kurinpitomenettelyssä rangaistu.

15 §

Tarkempia ohjeita kurinpitoseuraamuksista tehtävistä ilmoituksista samoin kuin rangaistuskortistojen ja ojennuskortistojen pitämisestä antaa pääesikunta.

5 luku

Tarkastuspyyntömenettely

16 §

Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava perusteet, joilla tarkastusta pyydetään. Pyyntöön on liitettävä selvitys siitä päätöksestä, jota tarkastuspyyntö koskee, ja siihen voidaan liittää kirjallisia selvityksiä. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava.

Esimiehen on huolehdittava siitä, ettei palvelus taikka pidätettynä tai arestirangaistusta suorittamassa oleminen estä asianomaista hankkimasta itselleen avustajaa tarkastuspyynnön laatimista varten.

17 §

Tarkastuspyyntö on toimitettava säädetyssä määräajassa tarkastuspyynnön ratkaisevalle kurinpitoesimiehelle tai asianomaiselle perusyksikön päällikölle taikka tämän suoranaiselle esimiehelle. Tarkastuspyynnön saa toimittaa myös perusyksikön vääpelille, asianomaiselle esikunnalle taikka joukko-osaston päivystäjälle.

Jos tarkastuspyynnön tekijä palvelee yksiköstään erillään olevassa joukossa tai merellä olevassa aluksessa, hän saa toimittaa tarkastuspyynnön joukon tai aluksen päällikölle.

Pidätettynä oleva tai arestirangaistusta suorittava saa toimittaa tarkastuspyynnön myös päävartion tai muun säilytyspaikan päällikölle.

18 §

Jos tarkastuspyyntö on toimitettu muulle viranomaiselle kuin asian ratkaisevalle kurinpitoesimiehelle, vastaanottajan on merkittävä tarkastuspyyntöön sen saapumisaika ja toimitettava pyyntö viivytyksettä asian ratkaisijalle.

19 §

Tarkastuspyynnön ratkaisevan kurinpitoesimiehen on ennen päätöksen tekemistä perehdyttävä tarkastettavaksi saatetussa kurinpitoasiassa kertyneisiin asiakirjoihin ja hankittava tarvittaessa rangaistuksen määränneen kurinpitoesimiehen lausunto.

20 §

Päätös on annettava jäljennöksenä tiedoksi asianomaiselle ja asian aikaisemmin käsitelleelle kurinpitoesimiehelle. Tässä asetuksessa tarkoitetuista ilmoituksista huolehtii asian aikaisemmin käsitellyt kurinpitoesimies.

6 luku

Täytäntöönpanoa koskevat yleiset säännökset

21 §

Kurinpitorangaistuksen ja -ojennuksen täytäntöönpanosta huolehtii sen perusyksikön päällikkö, jossa rangaistu tai ojennettu palvelee> taikka muu lähin kurinpitoesimies. Joukko-osastossa voidaan määrätä erityinen henkilö täytäntöönpanosta huolehtivaksi esimieheksi.

Päävartiossa tai muualla puolustusvoimissa täytäntöönpantavien arestirangaistusten yhteenlaskeminen kuuluu 1 momentissa tarkoitetulle esimiehelle. Rangaistulle on pyynnöstä annettava todistus siitä, miten yhteenlaskeminen on toimitettu .

22 §

Kurinpitomenettelyssä määrätyn rangaistuksen tai ojennuksen täytäntöönpanokirjana on jäljennös kurinpitoasiassa tehdystä päätöksestä .

Jos arestin, varoituksen tai kurinpito-ojennuksen täytäntöönpano ei kuulu sen määränneelle kurinpitoesimiehelle, hänen on viipymättä toimitettava jäljennös päätöksestä täytäntöönpanoa varten siitä huolehtivalle esimiehelle.

Jäljennös kurinpitomenettelyssä tehdystä päätöksestä, jolla on määrätty kurinpitosakko, on lähetettävä sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella joukko-osasto sijaitsee. Jäljennöstä ei saa lähettää ennen kuin tarkastuspyynnön tekemiselle säädetty määräaika on päättynyt tai, jos tällainen pyyntö on tehty, ennen kuin pyynnössä tarkoitettu asia on lopullisesti ratkaistu.

Mitä tässä pykälässä on säädetty kurinpitosakosta, koskee soveltuvin osin myös sotilaskurinpitolain 44 § :n 2 momentissa tarkoitettua maksua.

23 §

Kun alioikeus tai hovioikeus on tuominnut kurinpitorangaistuksen, oikeusministeriölle lähetettävän päätösilmoituksen jakeluohjeeseen merkitään, että täytäntöönpanokirjana oleva jäljennös päätösilmoituksesta on toimitettava sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) 13 §:ssä tarkoitetulle komentajalle. Asiassa, jonka hovioikeus on ratkaissut ensimmäisenä oikeusasteena, on jakeluohjeeseen merkittävä, että täytäntöönpanokirja toimitetaan pääesikunnalle. Korkeimman oikeuden päätöksen täytäntöönpanokirjana oleva jäljennös päätöksestä on lähetettävä suoraan sanotulle komentajalle tai, jos päätös koskee hovioikeuden ensimmäisenä oikeusasteena käsiteltävää asiaa, pääesikunnalle.

Jos 1 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja koskee kurinpitosakkoa, tulee 1 momentissa tarkoitetun sotilasviranomaisen lähettää se sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella tuomioistuimen varsinainen istuntopaikka on.

24 §

Jos aresti tai varoitus on tuomittu tuomioistuimen päätöksellä, joukko-osaston komentajan on>hankittuaan selvityksen päätöksen täytäntöönpanokelpoisuudesta, lähetettävä täytäntöönpanokirja 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulle täytäntöönpanosta huolehtivalle esimiehelle. Jos arestirangaistuksen kanssa on samanaikaisesti pantava täytäntöön ehdoton vankeusrangaistus, on tuomittu toimitettava yleiseen rangaistuslaitokseen suorittamaan rangaistuksiaan siten kuin vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta on säädetty.

Jos se, jolle on tuomittu tai määrätty arestirangaistus, haluaa ryhtyä rangaistusta suorittamaan, vaikka määräaika tyytymättömyyden ilmoittamiselle taikka valituksen tai tarkastuspyynnön tekemiselle ei ole vielä päättynyt, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti 21 §:n 1 momentissa tarkoitetulle täytäntöönpanosta vastaavalle esimiehelle. Ilmoituksena tällaisesta täytäntöönpanoa koskevasta suostumuksesta voi kurinpitomenettelyssä määrätyn arestirangaistuksen osalta olla myös merkintä täytäntööpanoasiakirjana olevaan rangaistuskortin jäljennökseen. Tuomioistuimen tuomitseman arestin täytäntöönpanoa koskevasta suostumuksesta on joukko-osaston komentajan ilmoitettava asian ratkaisseelle tuomioistuimelle.

Mitä 1 ja 2 momentissa on säädetty joukkoosaston komentajasta, koskee soveltuvin osin pääesikuntaa, kun asian on käsitellyt hovioikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

25 §

Kurinpitosakon täytäntöönpanossa ulosottotoimin sekä täytäntöönpanoasiain kirjanpidossa ja tilittämisessä on soveltuvin osin noudatettava sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen (321/69) 2, 4 ja 5 luvun säännöksiä.

26 §

Kurinpitomenettelyssä määrätyn rangaistuksen ja ojennuksen täytäntöönpanoa ei saa aloittaa eikä täytäntöönpanoa jatkaa, jos rangaistua tai ojennettua vastaan nostetaan syyte samasta rikoksesta. Syyt teen nostamisesta on viipymättä ilmoitettava täytäntöönpanosta huolehtivalle esimiehelle.

7 luku

Kurinpitorangaistuksen täytäntöönpano

27 §

Arestirangaistus pannaan täytäntöön päävartiossa tai muussa vartiossa yksinäishuoneessa. Erityisestä syystä voidaan samassa huoneessa pitää useampia arestirangaistusta suorittavia henkilöitä.

Arestirangaistus, jota erityisestä syystä ei voida suorittaa päävartiossa tai muussa vartiossa, pannaan täytäntöön tarkoitukseen sopivassa vartioidussa huoneessa, teltassa tai hytissä taikka muussa vastaavassa paikassa.

Arestirangaistuksen täytäntöönpanon aloittaminen on siirrettävä tai sen suorittaminen 1 tai 2 momentissa tarkoitetussa paikassa keskeytettävä, jos rangaistun terveydentila niin vaatii. Erityisestä syystä voidaan näin menetellä muulloinkin. Tästä päättää joukko-osaston komentaja.

28 §

Joukko-osaston komentaja voi määrätä arestirangaistuksen suoritettavaksi kokonaan tai osaksi palvelusvelvollisuudella, jos se rangaistun terveydentilan tai palveluksen kannalta taikka muusta erityisestä syystä on perusteltua.

Jos arestia on tuomittu tai määrätty enemmän kuin viisitoista vuorokautta, on sanotun ajan ylittävä osa rangaistuksesta pantava täytäntöön palvelusvelvollisuudella, jollei joukkoosaston komentaja palvelusolosuhteiden tai muun erityisen syyn johdosta toisin määrää.

Arestia ei saa ilman palvelusvelvollisuutta panna täytäntöön kerrallaan yhtäjaksoisesti enempää kuin kahdeksan vuorokautta.

Milloin arestirangaistus pannaan täytäntöön palvelusvelvollisuudella, suoritetaan palvelus mahdollisuuksien mukaan rangaistusta suorittavan oman yksikön tai muun varsinaisen palveluspaikan palvelusohjelman mukaisissa tehtävissä.

Arestirangaistusta suorittava voidaan tarvittaessa määrätä tekemään lyhytaikaista soveliasta työtä paikassa, jossa rangaistus pannaan täytäntöön, tai sen välittömässä läheisyydessä.

29 §

Arestivuorokaudeksi luetaan kaksikymmentäneljä tuntia täytäntöönpanon aloittamisesta.

Jos arestirangaistusta suorittava on luvatta poistunut arestista, ei aikaa sen arestivuorokauden alusta, jolloin hän poistui, sen arestivuorokauden loppuun, jolloin hän palasi arestia suorittamaan, lueta hänen rangaistusajakseen.

30 §

Rangaistusajaksi luetaan aika, jonka aresti. rangaistusta suorittava on sairaalassa hoidettavana, jollei joukko-osaston komentaja sillä perusteella, että rangaistu on itse tahallaan aiheuttanut hoidon tarpeen, toisin määrää.

Joukko-osaston komentaja voi myöntää arestirangaistusta suorittavalle lomaa vakavasti sairaana olevan läheisen omaisen tapaamista tai lähiomaisen hautajaisia varten taikka muusta erityisen pakottavasta syystä. Loma-aikaa ei tällöin lueta rangaistusajaksi.

Jos arestirangaistuksen täytäntöönpano keskeytyy sen vuoksi, että sitä suorittava kutsutaan tuomioistuimeen todistamaan tai kuultavaksi, taikka jos keskeytys aiheutuu muusta hänestä riippumattomasta syystä, luetaan keskeytysaika rangaistusajaksi.

31 §

Määräykset arestirangaistuksen suorittamisesta sekä henkilöiden säilyttämisestä päävartiossa samoin kuin päävartion sisäisestä järjestyksestä antaa puolustusministeriö.

32 §

Sille, jolle on määrätty kurinpitosakkoa, on varattava tilaisuus maksaa päätöksen mukaan suoritettava rahamäärä heti. Tätä varten hänelle on 9 §:ssä tarkoitetun päätösjäljennöksen ohella annettava postisiirtoliikkeen tilillepanokortti, johon on tehtävä kurinpitosakon suorittamiseksi tarvittavat merkinnät kurinpitosakon määrästä ja maksutavasta.

33 §

Varoitus pannaan. täytäntöön julkaisemalla se sen joukon päiväkäskyssä, jossa rangaistu palvelee tai on viimeksi palvellut, joukko-osaston komentajan ja vastaavan sekä näitä ylemmässä virka-asemassa olevan osalta kuitenkin pääesikunnan päiväkäskyssä.

8 luku

Kurinpito-ojennuksen täytäntöönpano

34 §

Poistumiskiellon aikana ei ojennettu saa täytäntöönpanosta huolehtivan esimiehen luvatta poistua joukko-osaston komentajan poistumiskieltoalueeksi määräämältä kasarmi-, majoitus- tai niihin rinnastettavalta alueelta.

35 §

Ylimääraisena palveluksena määrätään suoritettavaksi työtä tai vuoroluettelon mukaisesti toistuvaa tai muuta palvelusta.

Jos ylimääräisenä palveluksena määrätään työtä tai muita kuin vuoroluettelon mukaisia palvelustehtäviä, ei yksi kerta ylimääräistä palvelusta saa kestää enempää kuin kaksi tuntia päivässä.

Ylimääräistä palvelusta ei saa panna täytäntöön siten, että se ylirasittumisen tai muun syyn johdosta saattaisi vahingoittaa ojennetun terveyttä tai aiheuttaa olennaista haittaa hänen palvelustehtäviensä suorittamiselle.

36 §

Muistutus on yksityinen ja annetaan ojennetulle kirjallisena.

37 §

Kurinpito-ojennuksen täytäntöönpanon aloittaminen voidaan siirtää tai sen suorittaminen keskeyttää noudattaen soveltuvin osin, mitä 27 §:ssä on arestirangaistuksesta säädetty.

9 luku

Kurinpitomenettelyn valvonta

38 §

Joukko-osaston komentajan on tarkastettava alaistensa kurinpitoesimiesten määräämät kurinpitoseuraamukset vähintään neljännesvuosittain.

39 §

Sotilasläänin komentajan ja vastaavan kurinpitoesimiehen on tarkastettava sotilaslakimiehen avustamana alaistensa joukkojen ja laitosten rangaistus- ja ojennuskortistot vähintään kerran vuodessa.

Pääesikunta toimittaa tai toimituttaa rangaistus- ja ojennuskortistojen tarkastuksia tarvittaessa.

40 §

Kurinpitomenettelyä valvova esimies ei saa sotilaskurinpitolain 38 §:n 2 momentin nojalla kumota tai muuttaa kurinpitoasiassa tehtyä päätöstä, jos sen tekemisestä on kulunut enemmän kuin kaksi vuotta, jolleivät erityisen painavat syyt sitä vaadi.

Jos kurinpitomenettelyä valvova esimies on muuttanut alemman esimiehen kurinpitoasiassa tekemän päätöksen tai kumonnut sen, asiassa on meneteltävä niin kuin 20 §:ssä on säädetty.

41 §

Tarkempia ohjeita kurinpitomenettelyn valvontaan liittyvistä tarkastuksista antaa pääesikunta.

10 luku

Kantelu

42 §

Kantelu tehdään kirjallisesti sille joukko-osaston komentajalle, jonka alaisen toimenpidettä kantelu koskee. Jos kantelu kohdistuu joukkoosaston komentajaan tai häntä ylempään viranomaiseen, kantelu tehdään tällaista viranomaista lähinnä ylemmälle viranomaiselle.

Kantelua ei saa tehdä yhdessä toisen kanssa.

Kantelukirjelmä voidaan toimittaa suoraan tai virkateitse sille viranomaiselle, jolle se on osoitettu.

43 §

Kantelu on käsiteltävä viivytyksettä. Jos asiassa on tarpeen suorittaa tutkinta, noudatetaan soveltuvin osin, mitä kurinpitoasiain esitutkinnasta on säädetty. Henkilölle, johon kantelu kohdistuu, on varattava tilaisuus selityksen antamiseen.

44 §

Kantelun johdosta on tehtävä kirjallinen päätös, jossa on selvitettävä asian käsittelyssä ilmenneet seikat sekä ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin asia antaa aihetta. Päätös on annettava tiedoksi kantelun tekijälle ja kantelun kohteena olevalle.

45 §

Kurinpitomenettelyssä tehdyn päätöksen saa kantelun johdosta muuttaa vain sotilaskurinpitolain 37 § :n 1 momentissa mainituin edellytyksin. Tällöin on noudatettava soveltuvin osin, mitä edellä 40 §:ssä on säädetty. Kantelua käsittelevä esimies saa määrätä kurinpitorangaistuksen tai -ojennuksen täytäntöönpanon lykättäväksi tai keskeytettäväksi.

46 §

Mitä tässä luvussa on säädetty, ei koske valtioneuvoston oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtävää kantelua.

11 luku

Täydentävät säännökset

47 §

Sotilaskurinpitolain alaisen henkilön kiinniottamisesta, pidättämisestä ja vangitsemisesta sekä hänen vapaaksi päästämisestään on viipymättä ilmoitettava sille perusyksikön päällikölle tai muulle esimiehelle, jonka alainen kiinniotettu, pidätetty tai vangittu henkilö on.

48 §

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa takavarikoitua esinettä voidaan säilyttää takavarikon toimittaneen sotilasviranomaisen huostassa niin kauan kuin takavarikko on voimassa.

49 §

Sotilaskurinpitolain 27 § :n nojalla esimiehen haltuunsa ottama alkoholijuomaa sisältävä avaamaton astia on sotilasviranomaisen otettava säilytettäväksi, jos alkoholijuoma on laillisesti valmistettu tai maahan tuotu. Jollei rikoksesta nosteta syytettä tuomioistuimessa, on talteenotettu ja säilytetty alkoholijuoma luovutettava sen omistajalle soveliaana ajankohtana, viimeistään kuitenkin kotiuttamisen tai muun palveluksesta vapautumisen ajankohtana, jos alkoholijuoman omistajalla lain mukaan on oikeus sen hallussapitoon. Muussa tapauksessa joukko-oston komentajan on määrättävä alkoholijuoma hävitettäväksi.

Avatussa astiassa oleva tai laittomasti valmistettu taikka maahantuotu alkoholijuoma voidaan heti todistettavasti hävittää.

Tarkastuksessa ja etsinnässä löydetty huumausaine on toimitettava poliisiviranomaiselle. Samalla on poliisille tehtävä ilmoitus huumausainetta hallussaan pitäneestä henkilöstä.

50 §

Mitä tässä asetuksessa on säädetty pääesikunnan ja puolustusvoimien muiden osien tehtävistä ja toimivallasta, sovelletaan rajavartiolaitoksen osalta sen esikuntaan ja muihin sen vastaaviin osiin.

51 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa puolustusministeriö.


52 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Veikko Pihlajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.