966/1983

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Asetus vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta annetun asetukosen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan vankeusrangaistuksen täytäntöönpanosta 13 päivänä kesäkuuta 1975 annetun asetukosen (447/75) 1 §:n 2 momentti, 2 §:n 3 ja 4 momentti, 3 §:n 3 ja 4 momentti, 4 §, 5 §:n 3 momentti, 8 §:n 3 momentti ja 19 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti ja 19 § 12 päivänä joulukuuta 1975 annetussa asetuksessa (937/75), 2 §:n 3 ja 4 momentti ja 3 §:n 3 momentti 3 päivänä joulukuuta 1976 annetussa asetuksessa (946/76), 3 §:n 4 momentti 21 päivänä joulukuuta 1979 annetussa asetuksessa (931/79) ja 4 § 30 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (389/80), sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, 10 §:ään uusi 2 momentti, 11 §:ään uusi 3 momentti ja 14 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitusta 1 momentissa mainitusta seuraamuksesta on jollei tuomittu ole asian takia vangittuna, jakeluohjeeseen merkittävä, että täytäntöönpano kirja on toimitettava sotilasoikeudenkäyntilain (326/83) 13 §:ssä tarkoitetulle joukko-osaston komentajalle. Tällaisessa asiassa, jonka hovioikeus on käsitellyt ensimmäisenä oikeusasteena, on jakeluohjeeseen merkittävä, että täytäntöönpanokirja on toimitettava pääesikunnalle.

Veosioikeuden on vankeusrangaiostuksen täytäntöönpanoa varten pidettävä rangaistusluetteloa. Rangaistusluettelo, johon on merkittävä täytäntöönpanoa varten tarvittavat tiedot, laaditaan oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaiselle lomakkeelle.

2 §

Oikeusministeriön on päätösilmoituksen jakeluohjeen mukaisesti toimitettava täytäntöönpanokirja mahdollisine liitteineen lääninhallitukselle. Sotilasoikeudenkäyntiasiaa koskeva täytäntöönpanokirja on 1 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuitenkin toimitettava siinä mainitulle sotilasviranomaiselle.

Veosioikeuden on toimitettava rangaistusluettelon ote (täytäntöönpanokirja) erikseen jokaisesta rangaistusluetteloon merkitystä henkilöstä 1 momentissa säädetyssä ajassa sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella vesioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee.

3 §

Täytäntöönpanokirja toimitetaan sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella alioikeuden varsinainen istuntopaikka sijaitsee tai, jos asian on käsitellyt ensimmäisenä oikeusaosteena hovioikeus, sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella hovioikeus sijaitsee. Sotilasoikeudenkäyntiasiaa koskeva täytänöönpanonkirja on, jollei tuomittu ole asian takia vangittuna, kuitenkin toimitettava 1 § :n 2 momentissa mainitulle sotilasviranomaiselle.

Kun korkein oikeus määrää oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 23 §:n nojalla, ettei hovioikeuden päätöstä, joka sisältää 1 § :n 1 momentissa tarkoitetun ratkaisun, ole toistaiseksi pantava täytäntöön tai ettei päätöksen täytäntöönpanoa ole jatkettava, sen on ilmoitettava siitä heti oikeusministeriölle. Oikeusministeriön on ilmoitettava täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä heti sille 3 momentissa mainitulle viranomaiselle, jolle täytäntöönpanokirja on toimitettu.

4 §

Jos tuomittu on asian takia vangittuna, lääninhallituksen on heti toimitettava täytäntöönpanokirja sen rangaistuslaitoksen johtajalle, jossa tuomittua pidetään vangittuna. Muussa tapauksessa lääninhallituksen on, hankittuaan selvityksen tuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta, toimitettava täytäntöönpanokirja tuomitun asuinpaikan maistraatille tai nimismiehelle. Maistraatti voi siirtää täytäntöönpanotehtävän kaupunginvoudille. Jos tuomittu on rangaistuslaitoksessa suorittamassa muuta rangaistusta tai vangittuna muun asian vuoksi, saadaan täytäntöönpanokirja toimittaa asianomaisen rangaistuslaitoksen johtajalle.

Saatuaan oikeusministeriöltä ilmoituksen korkeimman oikeuden antamasta hovioikeuden päätöksen täytäntöönpanon kielto- tai keskeytysmääräyksestä lääninhallituksen on ilmoitettava asiasta heti sen rangaistuslaitoksen johtajalle taikka sille maistraatille tai nimismiehelle, jolle täytäntöönpanokirja on toimitettu.

Joukko-osaston komentajan ja pääesikunnan on saatuaan sotilasoikeudenkäyntiasiaa koskevan täytäntöönpanokirjan huolehdittava rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevista 1 momentissa mainituista tehtävistä. Komentajan ja pääesikunnan tehtävistä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä 2 momentissa on säädetty lääninhallituksen sekä 8-11 ja 13 §:ssä maistraatin ja nimismiehen tehtävistä. Vankeusrangaistuksen kanssa on samanaikaisesti pantava täytäntöön tuomittua koskevat arestirangaistukset, joiden täytäntöönpanoa ei vielä ole aloitettu. Jos tuomittu ei enää palvele puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa, on komentajan tai pääesikunnan toimitettava täytäntöönpanokirjat 1 § :n 1 momentissa tarkoitetulle lääninhallitukselle, jonka on huolehdittava rangaistuksen täytäntöönpanon loppuunsaattamisesta.

5 §

Jos vangin on samalla kertaa suoritettava yhteenlaskettavia vankeusrangaistuksia, hänelle on pyynnöstä annettava kirjallinen ilmoitus siitä, miten yhteenlaskeminen on toimitettu. Jos tuomittu on samalla kertaa suorittanut sakon muuntorangaistusta tai arestia, hänelle on annettava tästä eri todistus.

8 §

Kun tuomittu, jota ei pidetä vangittuna, on otettu rangaistuslaitokseen, johtajan on ilmoitettava lääninhallitukselle taikka joukko-osaston komentajalle tai pääesikunnalle vangin vastaanottopäivä.

10 §

Jos esitys tai hakemus koskee sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanoa ja tuomittu palvelee puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa, on 1 momentissa mainittu ilmoitus toimitettava joukkoosaston komentajalle tai pääesikunnalle, jonka on toimitettava vankeinhoito-osastolle esitys tai hakemus ja liitettävä siihen 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu täytäntöönpanokirja.

11 §

Jos sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanon aloittamista on lykätty ja tuomittu palvelee puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa, ilmoitus lykkäyksestä toimitetaan joukko-osaston komentajalle tai pääesikunnalle. Näiden tulee viivytyksettä ilmoittaa tuomitulle lykkäyksestä.

14 §

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanon alkamisesta on joukko-osaston komentajan tai pääesikunnan ilmoitettava 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulle lääninhallitukselle.

19 §

Sotilasoikeudenkäyntiasiassa tuomitun rangaistuksen täytäntöönpanossa on lisäksi noudatettava, mitä sotilasoikeudenkäyntiasetuksessa (964/83) ja sotilaskurinpitoasetuksessa (969/ 83) säädetään.

Mitä tässä asetuksessa on säädetty pääesikunnasta, sovelletaan rajavartiolaitoksessa palvelevan osalta rajavartiolaitoksen esikuntaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.