929/1983

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983

Laki rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 50 §:n 1 momentti. 127 §:n 2 momentti, 137 a §:n 1 momentti ja 140 §:n 1 momentti

näistä 127 §:n 2 momentti, 137 a §:n 1 momentti ja 140 §:n 1 momentti sellaisena kuin ne ovat 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (588/73), näin kuuluviksi:

50 §

Kaupunki saa asemakaava-alueella ilman erityistä lupaa lunastaa katualueen, torin, katuaukion, virkistysalueen sekä sellaisen yleisen rakennuksen tontin, liikenne-, vaara- ja erityisalueen, joka on asemakaavassa tarkoitettu kaupungin laitokselle tai muihin kaupungin tarpeisiin. Valtiolla ja kuntainihtolla on vastaava oikeus lunastaa sellainen yleisen rakennuksen tontti, liikenne-, vaara- ja erityisalue, joka on asemakaavassa tarkoitettu valtion tai kuntainliiton laitokselle taikka muihin näiden tarpeisiin.


127 §

Kaavaan ja rakennusjärjestykseen voidaan niitä vahvistettaessa tehdä oikaisunluonteisia korjauksia. Vahvistettavaan yleis-, asema- ja rakennuskaavaan voidaan lisäksi kunnanhallituksen suostumuksella sekä vahvistettavaan seutukaavaan seutukaavaliiton liittohallituksen suostumuksella tehdä vähäisiä muutoksia. Muutoksen johdosta on kuultava niitä, joiden etua tai oikeutta muutos välittömästi koskee.


137 a §

Sisääliaministeriö voi siirtää toimivaltaansa 5 §:n 2 momentissa, 16 §:ssä, 38 §:n 1 momentissa, 42 §:n 3 momentissa, 43 §:n 1 momentissa, 123 b §:n 3 momentissa, 123 c §:n 2 momentissa, 123 d §:n 1 momentissa ja 132 § :n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa lääninhallitukselle.


140 §

Rakennuslautakunnan päätös lupa-asiassa, kunnaahallituksen päätös 124 a §:ssä tarkoitetussa asiassa sekä lääninhallituksen päätös rakennusjärjestyksen tai kaavan vahvistamista taikka rakennuskieltoa koskevassa asiassa on annettava julkipanon jälkeen. Niin ikään on julkipanon jälkeen annettava lääninhallituksen päätös, jota tarkoitetaan 5 ja 132 §:ssä, sekä 123b §:n 3 momentissa ja 123c §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös, samoin kuin sisäasiainministeriön päätös, joka perustuu tähän lakiin taikka sen nojalla annettuihin säännöksiin tai määräyksiin. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.