916/1983

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta, Warranttia ja Vekseliä koskevat nimikkeet, 45 ja 47 § sekä 65 b §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 ja 8 §, 13 §:n 1 momentti ja 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta ja Warranttia koskevat nimikkeet 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (851/80), 10 § muutettuna mainitulla 19 päivänä joulukuuta 1980 annetulla lailla ja 23 päivänä joulukuuta 1981 ja 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetuilla laeilla (1007/81 ja 221/82), 14 §:n Vekseliä koskeva nimike sekä 45 ja 47 § 3 päivänä joulukuuta 1982 annetussa laissa (874/82) ja 65 b §:n 1 momentti mainitussa 23 päivänä joulukuuta 1981 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

6 §

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin sivulta:

mk
1 ryhmässä 35,-
2 ryhmässä 26,-
3 ryhmässä 20,-
4 ryhmässä 8,-
5 ryhmässä 7,-
6 ryhmässä 4,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta:

mk
1-2 ryhmässä 8,-
3-4 ryhmässä 7,-
5-6 ryhmässä 4,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuomioistuimen osalta koskee vain muita kuin työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja.

8 §

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset riita-asioissa 300 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 400 markan määrällä tai vähintään 5 000 veroäyrillä, 250 markkaa, muulloin 120 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 120 markkaa sekä muiden viranomaisten 300 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 65 markkaa, avioliiton solmimista, 180 markkaa ja muut 600 markkaa;

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokutistina tai toimihenkilönä, 1 000 markkaa;

f) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 120 markkaa; sekä

g) jäljennökset 16 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitusasioissa 100 markkaa;

b) jäljennökset 16 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 30 markkaa;

b) jäljennökset 10 markkaa.

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:

Ajokortti:

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 300 markkaa;

2) KT- tai T-luokan ajokortti 80 markkaa;

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 185 markkaa;

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korkeamman luokan ajokortiksi 80 markkaa;

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen johdosta annettu, 80 markkaa;

6) henkilöauton ammattiajolupa 80 markkaa; ja

7) liikenneopettajalupa 80 markkaa.

Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava vain puolella edellä säädetystä leimasta.

Apteekkioikeuskirja apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan valtioneuvoston harkinnasta riippuen, vähintään 3 000 ja enintään 50 000 markkaa.

Autokoulunpitolupa:

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moottoripyörä- ja traktoriajokortin saantia varten, 1 000 markkaa; sekä

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia varten, 1 800 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 40 ja enintään 60 000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 100 ja enintään 210 000 markkaa.

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 400 ja enintään 4 000 markkaa, tai milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 9 000 markkaa.

Kansallisuuskirja 200 markkaa.

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin karttalehdeltä vähintään 10 ja enintään 1 600 markkaa.

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riippuen, vähintään 200 ja enintään 4 000 markkaa.

Koenumerotodistus, autorekisterikeskuksen antama, 500 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 1 000 markkaa.

Lastiviivakirja 100 markkaa ja sen uudistaminen 40 markkaa.

Liikennelupa:

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 600 ja enintään 10 000 markkaa;

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 400 ja enintään 5 200 markkaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 70 markkaa;

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 70 markkaa; sekä

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 650 markkaa kultakin ajoneuvolta.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 600 markkaa.

Maksamismääräysilmoitus jäljennöksineen ja maksamismääräys kihlakunnan tuomarin tai raastuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä maksamismääräysasioissa 40 markkaa kumpikin.

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikeskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama:

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottoripyörää, 65 markkaa ja kun ote koskee muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 40 markkaa;

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutettu, 40 markkaa.

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa.

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 600 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 600 markkaa.

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista varten:

a) milloin opetusta annetaan autolla, 70 markkaa; sekä

b) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla, 40 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään vuodeksi, 70 markkaa, enintään viideksi vuodeksi 150 markkaa sekä seuruepassi 10 markkaa henkilöltä.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 100 ja enintään 4 000 markkaa.

Päätös, pöytäkirjan ote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteistöä 1 000 markkaa;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 1 000 markkaa;

3) pankkiliikkeen harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 182 000 markkaa;

b) säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luotto-osakeyhtiön perustamiseen 35 000 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin perustamiseen Suomessa 18 000 markkaa ja liikepankin sivukonttorin perustamiseen ulkomaille 30 000 markkaa;

d) liikepankille tai kiinnitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 10 000 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan säädöskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on säädetty, suoritettava leimaveroa 600 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen säädöskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 46 000 markkaa;

5) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä;

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan automaatin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa;

c) huvitusta varten maksua vastaan käytettävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrattavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, maaliinammunta-automaatin taikka pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; tai

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun niihin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 35 markkaa ja enintään 900 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun 5 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä säädetty leimavero.

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 40 penniä;

yli 1 000 kVA:n, mutta ei yli 10 000 kVA:n edellisen lisäksi 25 penniä; sekä

yli 10 000 kVA:n edellisten lisäksi 22 penniä;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVA:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 1 000 voltin nimellisjännitteisiltä 65 penniä;

yli 1 000 ja enintään 25 000 voltin nimellisjännitteisiltä 1 markka 30 penniä;

yli 25 000 ja enintään 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 4 markkaa; sekä

yli 60 000 voltin nimellisjännitteisiltä 7 markkaa;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi;

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 3 300 markkaa;

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen:

a) määrätyn nimismies piirin tai kaupungin alueella 8 markkaa kustakin päätökseen sisältyneestä tilaisuudesta;

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 70 ja enintään 260 markkaa; sekä

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 260 ja enintään 1 200 markkaa.

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 15 markan sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta tai sen osalta 4 markan suuruisella leimalla.

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihlakunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka kiinteistö-, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasiassa 260 markkaa ja kiinnitysasiassa 210 markkaa.

Rasitustodistus 80 markkaa.

Rekisteriote:

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiörekisteristä 20 markkaa arkilta;

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 50 markkaa;

3) kaupparekisteristä 50 markkaa sekä paikallisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 50 markkaa, jos otteen antaa henkikirjoittaja ja 40 markkaa, jos otteen antaa maistraatti;

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 20 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atk-rekisterilomakkeena, 20 markkaa sivulta; sekä

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 45 markkaa arkilta.

Teknisen laitteen hyväksyminen:

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 200 markkaa.

Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:

1) julkisen notaarin antama todistus 15 markkaa;

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin toimittamisesta 15 markkaa;

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistamiselta 7 markkaa, kuitenkin vähintään 7 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta;

4) todistus siitä, keillä on oikeus kirjoittaa liikennevakuutusyhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen, työeläkekassan ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen nimi, 15 markkaa;

5) henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus 15 markkaa.

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 600 markkaa.

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 18 × 25 cm, 4 markkaa sivulta sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 × 25 cm, 7 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 × 25 cm, on leimaveroa suoritettava 70 penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 70 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 25 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valokopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä.

Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

standardikokoa mk
1) A 4 15,-
2) A 3 20,-
3) A 2 35,-
4) A 1 56,-
5) suurempi kuin A 1 1,-

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enintään 13 × 18 cm, 12 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 25 markkaa.

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 400 markkaa ja enintään 1 300 markkaa, tai jos se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuvainen, vähintään 4 000 markkaa ja enintään 6 500 markkaa.

13 §

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maaoikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

mk
1 ryhmässä 12,-
2 ryhmässä 8,-
5 ryhmässä 4,-

14 §

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 240 markkaa, avoimen yhtiön sekä kommandiittiyhtiön perusilmoitus 500 markkaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 000 markkaa;

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen muuttamista sekä kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muutosilmoitus 1 000 markkaa ja muu muutosilmoitus 200 markkaa.


Warrantti, 30 markkaa.

Vekseli, olkoonpa vekselinantajan itsensä taikka jonkun muun maksettavaksi asetettu, kultakin täydeltä markalta:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 prosenttia.

Näytettäessä maksettavaksi asetetusta vekselistä on vero kuitenkin 1,5 prosenttia.

Vekseli, sekä Suomessa että ulkomailla asetettu, on edellä säädetyllä leimalla varustettava, ennen kuin se täällä hyväksyttäväksi tai maksettavaksi esitetään tahi toiselle annetaan tai siirretään.

Kun vekseli, joka on 1 momentin mukaan leimattu, kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka alusrekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, on sen leimalla varustamisesta noudatettava, mitä jäljempänä velkakirjasta säädetään.


45 §

Velkakirja tai muu saamistodiste on, kun se kiinnityksen tai maksun saamiseksi tuodaan oikeuteen taikka autorekisteri- tai ulosottoviranomaiselle, leimattava sen pääomamäärän mukaan, josta kiinnitystä tai maksua haetaan, 1,5 prosentin määrään kultakin täydeltä matkalta.

Kun velkakirja tai muu saamistodiste kiinnityksen saamiseksi tuodaan alusrekisteriviranomaiselle, on leimaveron määrä 0,75 prosenttia.

47 §

Velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus on, kun se annetaan valtiokonttorille, liikepankille, säästöpankille, kiinnitysluottolaitokselle, vakuutuslaitokselle, eläkelaitokselle, osuuspankille, pankkiiriliikkeelle, luotto-osakeyhtiölle tai muulle lainausliikettä harjoittavalle laitokselle tai kassalle, leimattava, mikäli siitä ei ole aikaisemmin kiinnitystä tai maksua haettaessa suoritettu niin paljon leimaveroa kuin jäljempänä säädetään, pääoman suuruuden mukaan kultakin täydeltä matkalta seuraavin määrin:

enintään 9 kuukauden ajaksi tehty, 1,5 prosenttia vuodessa;

yli 9 kuukauden ajaksi tehty taikka vaadittaessa tai irtisanomisen jälkeen maksettava, 1,5 prosenttia.

Jos kysymyksessä on vähintään 19 bruttorekisteritonnin suuruisen aluksen hankintaa varten myönnettyä lainaa koskeva velkakirja tai muu lainasopimus, leimataan se pääoman suuruuden mukaan 0,75 prosentin määrään kultakin täydeltä matkalta.

Työntekijäin eläkelain mukaiseen vakuutukseen liittyvä takaisinlainaussopimus on 1 momentissa säädetyin määrin leimattava niin, että suoritettu leimavero vastaa kulloinkin lainattuna olevaa pääomamäärää.

65 b §

Alkoholiyhtiön antamasta oikeudesta anniskella muita alkoholijuomia kuin keskiolutta on suoritettava kalenterivuosittain leimaveroa anniskeluoikeuden ja sen nojalla harjoitettavan liiketoiminnan laadun ja laajuuden sekä anniskeluoikeuden voimassaoloajan mukaan vähintään 70 ja enintään 1 300 markkaa. Tilapäisestä, enintään kuukauden ajaksi annetusta anniskeluoikeudesta on leimavero 70 markkaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984. Lakia sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Lain 65 b §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran anniskeluoikeuteen, joka on voimassa 1 päivänä tammikuuta 1984 tai tulee voimaan sen jälkeen.

Hallituksen esitys 80/83
Valtiovarainvaliok. miet. 35/83
Suuren valiok. miet. 54/83

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.