775/1983

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983

Laki osuuskuntalain 11 ja 154 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 154 § sekä

lisätään 11 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti:

11 §

Jos edustajiston jäsenet on valittava vaalipiireittäin, voidaan säännöissä määrätä valitsijamiehet toimittamaan vaalipiiristään edustajistoon tulevien jäsenten vaali. Osuuskunnan jäsenet valitsevat valitsijamiehet vaalipiireittäin suhteellista vaalitapaa noudattaen. Säännöissä on määrättävä valitsijamiesten toimikausi, joka saa olla enintään edustajiston toimikauden pituinen.

Säännöissä voidaan määrätä, että äänestys, jolla jäsenet valitsevat edustajiston tai valitsijamiehet, voi tapahtua postin välityksellä. Äänestysmenettelystä on tällöin sääntöihin otettava määräykset, jotka turvaavat jäsenten äänioikeuden.

154 §

Oikeuden on kehotettava kuulutuksella kaikkia velkojia, jotka haluavat varata itselleen oikeuden saada saamisistaan maksun purkautuvalta osuuskunnalta, ilmoittamaan siitä kirjallisesti oikeudelle määräpäivänä kolmen kuukauden kuluttua. Kuulutus on heti pantava nähtäville oikeuden ilmoitustaululle ja oikeuden toimesta julkaistava virallisessa lehdessä kaksi kertaa, ensimmäisen kerran viimeistään kaksi ja toisen kerran viimeistään kuukautta ennen paikalletulopäivää. Kuulutuksesta on oikeuden toimesta erikseen annettava tieto lääninhallitukselle ja kaikille tunnetuille velkojille. Jos esitetään selvitys, että velkojat, jotka ovat tehneet edellä mainitun varauksen, ovat saaneet maksun saamisistaan tai että saamisista on asetettu oikeuden hyväksymä vakuus, on oikeuden annettava suostumus sulautumiseen.


Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 19.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn osuuskunnan säännöt ovat tämän lain mukaan puutteelliset tai sisältävät tämän lain vastaisia määräyksiä, osuuskunnan on muutettava sääntönsä tämän lain mukaisiksi. Sääntöjen muutokset on kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta ilmoitettava rekisteröimistä varten. Jos edellä tarkoitetun velvollisuutensa laiminlyönyt osuuskunta on tehnyt muun rekisteri-ilmoituksen, rekisteriviranomainen voi asettaa määräajan, jonka kuluessa osuuskunnan on tehtävä sääntöihinsä tämän lain edellyttämät muutokset ja ilmoitettava ne rekisteröimistä varten uhalla, että osuuskunnan tekemä muu rekisteri-ilmoitus raukeaa.

Tätä lakia ei sovelleta ennen sen voimaantuloa vireille pannun osuuskuntien sulautumista koskevan hakemuksen käsittelyyn.

Hallituksen esitys 56/83
Lakivaliok. miet. 3/83
Suuren valiok. miet. 33/83

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Kaarina Suonio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.