681/1983

Annettu Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Laki rahankeräyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 31 päivänä heinäkuuta 1980 annetun rahankeräyslain (590/80) 1 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 ja 3 §, 12 §:n 1 momentti ja 13 § sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Rahankeräyksellä tarkoitetaan tässä laissa toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Vastikkeena ei pidetä merkkiä> tarraa tai muuta keräyksen tai sen toimeenpanijan tunnusta, jolla on vähäinen taloudellinen arvo taikka jonka arvo suhteessa lahjoitukseen on alhainen.


2 §

Rahankeräys saadaan toimeenpanna varojen hankkimiseksi sosiaalista, sivistyksellistä tai aatteellista tarkoitusta taikka yleistä kansalaistoimintaa varten.

Rahankeräyksen yhteydessä ei saa järjestää arvontaa, kilpailua tai muuta sellaista toimin taa, jossa luvataan erityisessä toimituksessa määräytyvä, sattumaan perustuva voitto.

Rahankeräystä ei saa toimeenpanna ketjukirjeiden avulla tai siihen verrattavalla tavalla siten, että osallistuvalle luvataan osa rahoista tai muu taloudellinen etu. Tällaiseen keräykseen osallistuminen ja sen muunlainen edistäminen on kielletty.

3 §

Rahankeräyksen toimeenpanemiseen on saatava rahankeräyslupa.

Rahankeräyslupaa ei tarvita yleisen kokouksen järjestäjän kokoukseen osallistuvien keskuudessa suorittamaan keräykseen.

Rahankeräyslupaa ei myöskään tarvita yksityisen henkilön merkkipäivään tai naapuriapuun liittyvään rahankeräykseen.

4 §

Rahankeräyslupa voidaan antaa silloin, kun keräys on yleisen edun kannalta tarkoituksenmukainen. Rahankeräyslupaan voidaan. liittää keräyksen toteuttamista koskevia ehtoja.

12 §

Joka toimeenpanee muun kuin 3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetun rahankeräyksen ilman rahankeräyslupaa, laiminlyö tilityksen tekemisen tai toimeenpanee 2 §:n 3 momentissa tarkoitetun rahankeräyksen, on tuomittava rahankeräysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


13 §

Vastoin tämän lain säännöksiä kerätyt varat on tuomittava menetetyiksi. Ketjukirjeiden avulla tai siihen verrattavalla tavalla kerätyt varat voidaan tuomita menetetyiksi, kun ne on jätetty postin tai muun laitoksen taikka henkilön haltuun toimitettavaksi keräyksen toimeenpanijalle, siihen osallistuneelle tai sitä muutoin edistäneelle.

Jos keräys tapahtuu ulkomailta eikä ketään voida panna syytteeseen Suomessa, menetetyksi tuomitsemista koskeva asia on käsiteltävä Helsingin raastuvanoikeudessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1983.

Naantalissa 5 päivänä elokuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Luittinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.