438/1983

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1983

Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa laissa (237/67):

1 §

Tätä asetusta sovelletaan huvikäyttöön tarkoitettuun alukseen, jota ansiotarkoituksessa vuokrataan miehittämättömänä tai miehitettynä, sekä tällaisen aluksen käyttöön (vuokravene) .

Tätä asetusta ei sovelleta muuhun kauppa-alukseen eikä kilpailu tarkoitukseen käytettävään alukseen.

2 §

Vuokraveneet jaetaan luokkiin seuraavasti:

I luokka: yli 5,5 metrin pituiset purje- ja moottoriveneet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi avomerellä rannikon läheisyydessä;

II luokka: yli 5,5 metrin pituiset purje- ja moottoriveneet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi saaristossa ja sisävesillä, sekä alle 5,5 metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho on yli 15 kW; ja

III luokka: kanootit, soutuveneet, alle 5,5 metrin pituiset purjeveneet ja alle 5,5 metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho ei ylitä 15 kW:a.

3 §

Vuokranantajan on pidettävä vuokravene merikelpoisena, riittävästi varustettuna sekä muutoinkin asianmukaisessa kunnossa.

Vuokraveneen rakenteen, lujuuden, vakavuuden ja ohjattavuuden on oltava sellaiset, että vene on turvallinen niillä kulkuvesillä, joilla se on tarkoitettu käytettäväksi.

4 §

Vuokranantajan on katsastutettava 1 tai II luokkaan kuuluva vuokravene vuosittain ennen sen käyttöön ottoa.

Katsastuksen suorittaa merenkulkuhallituksen valtuuttama katsastaja. Jollei katsastuksessa ole ilmennyt mitään syytä muistutukseen, antaa katsastaja vuokraveneelle merenkulkuhallituksen hyväksymän kaavan mukaisen katsastustodistuksen, joka on säilytettävä veneessä.

Luokkaan III kuuluvia vuokraveneitä ei katsasteta, mutta vuokranantajan on tehtävä niistä ilmoitus sen merenkulkupiirin merenkuluntarkastajalle, jonka alueella veneiden vuokraamista harjoitetaan. Ilmoituksesta on käytävä selville veneen päämitat sekä suurin sallittu henkilömäärä, jonka merenkuluntarkastaja vahvistaa. Henkilömäärä on pysyvästi merkittävä näkyvään paikkaan veneessä.

5 §

Luokkiin I ja II kuuluvien vuokraveneiden suurin sallittu henkilömäärä määrätään katsastuksen yhteydessä. Siitä on tehtävä merkintä katsastustodistukseen sekä näkyvään paikkaan pysyvästi veneessä. Henkilömäärää ei ilman merenkulkuhallituksen yksittäistapauksissa antamaa lupaa saa vahvistaa 12 henkeä suuremmaksi.

6 §

Yli 12 metrin pituisten tai erityiskäyttöön, kuten kansainvälisille matkoille tai valtameripurjehdukseen, tarkoitettujen vuokraveneiden on täytettävä I luokkaan kuuluvien veneiden varustuksesta annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset sekä merenkulkuhallituksen vuokraveneen käyttötarkoituksen perusteella mahdollisesti asettamat muut vaatimukset.

7 §

Vuokraveneen koneiston, polttoainesäiliöiden, sähkö-, lämmitys- ja ohjauslaitteiden sekä navigointi-, palonsammutus-, tyhjennys- ja hengenpelastusvarusteiden on täytettävä merenkulkuhallituksen antamien määräysten vaatimukset.

Vuokraveneen nestekaasulaitteiden ja niiden asennuksen on täytettävä niitä koskevien säännösten ja määräysten vaatimukset. Todistus tästä on oltava kiinnitettynä veneeseen näkyvään paikkaan.

8 §

Vuokravene on varustettava yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä hyväksyttyjen kansainvälisten sääntöjen (SopS 30/77) mukaisilla valoilla, merkkikuvioilla ja merkinantolaitteilla.

9 §

Luokkaan I ja II kuuluvaa vuokravenettä ei saa luovuttaa henkilölle, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, eikä myöskään henkilölle, jolla ei ole veneen käyttöön tarvittavaa kykyä ja taitoa.

Luokkaan III kuuluvaa vuokravenettä ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole sen käyttöön tarvittavaa kykyä ja taitoa, jos siitä on ilmeistä vaaraa hänelle itselleen tai toiselle henkilölle.

10 §

Miehitettynä vuokratun vuokraveneen kuljettajalla on oltava riittävä tottumus sen tai vastaavanlaisten veneiden kuljettamiseen. Kuljettajan tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen ja hänellä tulee olla merenkuluntarkastajan antama todistus siitä, että hän tuntee meriteiden säännöt sekä yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi sisäisillä kulkuvesillä annetun asetuksen (sisävesisäännöt 1978; 252/78) säännökset, merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen, sekä tarpeellisin osin merilain (167/39) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset. Jos vuokraveneen moottorin teho on yli 100 kW, tulee vuokraveneen kuljettajalla olla koneistonkatsastajan antama todistus siitä, että hänellä on riittävät tiedot polttomoottorin rakenteesta, hoidosta ja käytöstä samoin kuin tärkeimmistä niitä koskevista säännöksistä.

11 §

Yli 12 metrin pituista vuokravenettä ei saa vuokrata miehittämättömänä, ellei veneen käyttäjä osoita, että hän täyttää 10 §:ssä säädetyt vaatimukset.

12 §

Yli 12 henkilölle vahvistetun vuokraveneen miehistön lukumäärään ja pätevyyteen sovelletaan kauppa-alusten päällystöä koskevia säädöksiä.

Kansainvälisille matkoille ja valtameripurjehdukseen käytettävien vuokraveneiden miehistön lukumäärän ja pätevyyden määrää merenkulkuhallitus.

13 §

Merenkulkuhallitus valvoo tämän asetuksen noudattamista ja antaa tarkempia määräyksiä sen soveltamisesta.

Merenkulkuhallitus voi, milloin tämän asetuksen noudattaminen yksittäistapauksessa johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen, hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännösten noudattamisesta.

14 §

Tässä asetuksessa tarkoitetuista katsastuksista aiheutuvista vuokranantajan suoritettavista palkkioista ja maksuista säädetään erikseen.

15 §

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä, on tuomittava veneenvuokrausrikkomuksesta sakkoon, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1983.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.