401/1983

Annettu Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 1983

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 16, 23 ja 26 §,

näistä 23 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1964 annetulla lailla (708/64), sekä

lisätään lakiin uusi 16 a § seuraavasti:

16§

Kuolleena tavattua eläintä, joka on rauhoitettu 13 tai 14 §:n nojalla, ei saa ottaa haltuun. Sellainen eläin voidaan kuitenkin toimittaa tutkittavaksi kuolinsyyn toteamiseksi.

Jos 1 momentissa tarkoitetulla eläimellä on asianmukaisesti käsiteltynä tieteellistä, opetuksellista tai keräilyarvoa, saadaan se ottaa talteen toimitettavaksi yliopistolliselle luonnontieteelliselle museolle tai poliisille. Sellainen eläin voidaan luovuttaa myös muihin kuin valtion kokoelmiin sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriö määrää.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua eläintä taikka sen helposti tunnistettavaa osaa tai johdannaista ei saa tuoda maahan ilman maa- ja metsauml;talousministeriön lupaa.

16a§

Villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (SopS 45/76) liitteessä I-III mainittuihin lajeihin kuuluvien eläinten ja kasvien sekä niiden helposti tunnistettavien osien ja johdannaisten maahantuontia ja maastavientiä varten tarvittavat luvat ja todistukset myöntää maa- ja metsätalousministeriö sopimuksessa mainituilla perusteilla.

Tullilaitoksen tehtävänä on valvoa, että 1 momentissa tarkoitetussa maahantuonnissa ja maastaviennissä noudatetaan siinä mainitun yleissopimuksen määräyksiä.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 1 momentissa tarkoitettujen lupien ja todistusten hakemisessa noudatettavasta menettelystä ja 2 momentissa tarkoitetusta valvonnasta.

23§

Joka

1) rikkoo tässä laissa tarkoitettua rauhoitusmääräystä taikka ostaa tai ottaa vastaan jotakin, mikä on saatu sellaista määräystä rikkomalla;

2) ottaa haltuun, luovuttaa tai tuo maahan eläimen taikka sen helposti tunnistettavan osan tai johdannaisen 16 §:n säännösten vastaisesti;

3) tuo maahan tai vie maasta eläimen tai kasvin taikka sen helposti tunnistettavan osan tai johdannaisen ilman 16 a §:ssä mainitussa yleissopimuksessa tarkoitettua lupaa tai todistusta;

4) rikkoo 3 §:ssä tarkoitettua järjestyssääntöä tai 15 §:ssä tarkoitettua pyydysten käyttämistä koskevaa kieltoa; taikka

5) rikkoo 19 §:ssä tarkoitettua ilmoittelukieltoa tai lupaehtoa,

on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, luonnonsuojelurikkomuksesta sakkoon.

26§

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1983.

Tämän lain 16 §:n säännöksiä ei sovelleta, jos sanotussa pykälässä tarkoitettu eläin on saatu laillisesti haltuun ennen lain voimaantuloa.

Helsingissä 26. päivänä huhtikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.