362/1983

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1983

Laki avioliittolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 13 päivänä kesäkuuta 1929 annetun avioliittolain 80 §:n 1 ja 2 momentti, 81 §:n 1 momentti, 114 §:n 1 momentti ja 116 §:n 1 momentti,

sellaisna kuin ne ovat, 80 §:n 1 momentti ja 81 §:n 1 momentti 23 päivänä syyskuuta 1948 annetussa laissa (681/48) sekä 80 §:n 2 momentti, 114 §:n 1 momentti ja 116 §:n 1 momentti 5 päivänä syyskuuta 1975 annetussa laissa (705/75), näin kuuluviksi:

80 §

Kun asumuseroa tai avioliiton purkamista koskeva asia on oikeuden käsiteltävänä, tuomioistuimen tulee omasta aloitteestaan ottaa käsiteltäväksi myös puolisoiden yhteisessä huollossa olevien lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskeva asia. Puolison tai sosiaalilautakunnan vaatimuksesta tuomioistuimen tulee antaa asiassa päätös siten kuin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) säädetään.

Puolisot ovat avioliiton purkauduttua edelleen samojen perusteiden mukaan kuin sitä ennen velvolliset ottamaan osaa heidän yhteisten lastensa elatukseen. Lasten oikeudesta saada elatusapua, elatusavun vahvistamisesta ja sitä koskevan sopimuksen tai tuomion muuttamisesta sekä huoltajan oikeudesta edustaa lasta näissä asioissa on säädetty lapsen elatuksesta annetussa laissa.


81 §

Kun asumuseroa tai avioliiton purkamista koskeva asia on oikeuden käsiteltävänä eivätkä puolisot sovi yhdessä asumisesta oikeudenkäynnin aikana, harkitkoon oikeus, puolison vaatimuksesta, onko riittävää aihetta siihen, että yhteiselämä heti lopetetaan, ja määrätköön, milloin niin havaitaan olevan laita, soveltaen mitä 51 ja 80 §:ssä säädetään, puolison elatusvelvollisuudesta sekä puolison oikeudesta käyttää toiselle puolisolle kuuluvaa irtainta omaisuutta. Jos puolisot voivat sopia siitä, kumpi heistä saa jäädä toistaiseksi asumaan yhteiseen kotiin, vahvistakoon oikeus sopimuksen; muussa tapauksessa määrätköön oikeus tästäkin.


114 §

Sen estämättä, mitä oikeus on päättänyt puolison elatuksesta tai oikeudesta käyttää toiselle puolisolle kuuluvaa irtainta omaisuutta, voidaan jommankumman puolison kanteesta määrätä asiasta toisin, kun olennaisesti muuttuneet olot sitä vaativat.


116 §

Oikeuden päätös puolison elatuksesta voidaan, vaikka siihen haetaan muutosta, heti panna täytäntöön niin kuin se olisi saanut lainvoiman. Sama olkoon laki päätöksestä, joka koskee puolison oikeutta käyttää toiselle puolisolle kuuluvaa irtainta omaisuutta tai puolison julistamista menettäneeksi oikeuden tehdä velkaa, josta tomenkin puoliso on vastuussa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusmmisteri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.