334/1983

Annettu Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 1983

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 12 päivänä joulukuuta 1958 annettuun verotuslakiin (482/58) uusi näin kuuluva 126 a §:

126a§

Jos veron määrääminen, maksuunpano tai verotusta koskeva muu toimenpide johtaa kaksinkertaiseen tai muutoin vieraan valtion kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn valtiosopimuksen tarkoituksen vastaiseen verotukseen, valtiovarainministeriö voi hakemuksesta myöntää määräämillään ehdoilla osittaisen tai täydellisen vapautuksen täällä maksuunpannusta verosta. Ennen vapautuksen myöntämistä kunnallisverosta ja kirkollisverosta on asianomaiselle kunnalle ja seurakunnalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Mitä 1 momentissa on säädetty verosta, koskee myös veroon liittyviä seuraamuksia.

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa mainituin edellytyksin myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei valittamalla saa hakea muutosta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1983. Lakia sovelletaan myös asioihin, jotka ovat vireillä lain voimaan tullessa.

Hallituksen esitys 252/82
Valtiovarainvaliok. miet. 121/82
Suuren valiok. miet. 286/82

Helsingissä 31. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.