307/1983

Annettu Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1983

Laki pellon käytön rajoittamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään pellon käytön rajoittamisesta 11 päivänä huhtikuuta 1969 annettuun lakiin (216/69) uusi näin kuuluva 14 c §:

14c§

Milloin viljelijä luovuttaa vähintään vuotta ennen sopimuskauden loppua maatilansa pellot tai osan niistä, kuitenkin vähintään kaksi hehtaaria viljelykelpoista peltoa, maatilahallitukselle taikka lisäalueeksi sellaiselle yksityiselle viljelijälle, jolle voitaisiin pellon etäisyyden, muodostuvan maatilan koon ja viljelijän henkilökohtaisten ominaisuuksien puolesta myöntää maatilalain (188/77) mukaista maanostolainaa kyseisen alueen ostamiseen, suoritetaan siten luovutetun viljelykelpoisen pellon osalta yhdellä kertaa koko pellonvarauskorvaus luovutusajankohtana jäljellä olevalta sopimuskaudelta lisättynä määrällä, joka vastaa viljelmäkoon mukaisena hintapoliittisena tukena paikkakunnalla vastaavalta peltoalalta suoritettavaa enimmäismäärää kerrottuna mainittuna ajankohtana jäljellä olevien täysien sopimusvuosien luvulla.

Mikäli 1 momentin mukaisesti on luovutettu vain osa maatilan pelloista, on sopimuksen jatkamisesta tilan muun pellon osalta voimassa, mitä 8 §:n viimeisessä virkkeessä on säädetty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu korvaus suoritetaan pellonvarauskorvauksen osalta valtion tulo- ja menoarviossa tämän lain mukaisiin korvauksiin osoitetuista varoista ja muulta osin viljelmäkoon mukaan maksettavaan hintapoliittiseen tukeen osoitetuista varoista. Korvauksen hakemisesta, maksamisesta ja muista siihen liittyvistä seikoista säädetään tarkemmin asetuksella.

Sellaisen pellon metsittämiseen, jonka osalta on maksettu 1 momentissa tarkoitettu korvaus, ei sovelleta viitenä vuotena korvauksen maksamisesta lukien metsänparannuslain (413/67) 6 ja 6 a §:n säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983.

Hallituksen esitys 282/82
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 21/82
Suuren valiok. miet. 283/82

Helsingissä 25. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.