273/1983

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1983

Laki laivanisännistöyhtiön ja laivanisännän verottamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen perustaman laivanisännistöyhtiön, jonka käyttöomaisuuteen kuuluu yksi kauppamerenkulkuun käytettävä Suomessa alusrekisteriin merkitty alus, sekä tällaisen yhtiön laivanisäntien verottamisesta noudatetaan tämän lain säännöksiä.

2 §

Liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen perustaman laivanisännistöyhtiön verotettavaa tuloa määrättäessä aluksen hankintamenoa ja perusparannusmenoja ei vähennetä laivanisännistöyhtiön tulosta, eikä aluksen luovutushintaa ja muuta aluksesta saatua vastiketta lueta laivanisännistöyhtiön tuloksi. Sanotut menot ja tulot käsitellään laivanisäntien verotuksessa heidän laivaosuuksiensa mukaisessa suhteessa.

3 §

Laivanisännän laivaosuuden mukainen osuus tässä laissa tarkoitetun laivanisännistöyhtiön hankkiman aluksen hankintamenoista ja perusparannusmenosta kuten myös laivanisännän sanotusta yhtiöstä hankkiman laivaosuuden alusta koskevan hankintamenon osa vähennetään liiketoimintaa yhteisön muodossa harjoittavan laivanisännän tuloista elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 30 §:ssä säädetyllä tavalla ja muutoinkin soveltuvin osin noudattaen mitä sanotussa laissa on säädetty, mikäli laivaosuus on laivanisännän harjoittaman liiketoiminnan käyttöomaisuutta.

Laivanisäntä, joka ei saa vähentää 1 momentin mukaisesti siinä mainittuja menoja, saa vähentää menot sinä verovuonna, jona alus tai laivaosuus on luovutettu.

4 §

Laivaosuuden mukainen osa aluksen luovutushinnasta ja muusta vastikkeesta, joka on saatu aluksesta, sekä laivaosuudesta saatu luovutushinta, on aluksen tai laivaosuuden omistusajasta riippumatta koko määrältään laivanisännän veronalaista tuloa.

5 §

Tässä laissa tarkoitetun laivanisännistöyhtiön verotettavaa varallisuutta määrättäessä alusta ei katsota laivanisännistöyhtiön veronalaisiksi varoiksi. Laivanisännän veronalaisiksi varoiksi luetaan laivaosuuden mukainen aluksen tulovarotuksessa poistamaton hankintamenon osa.

6 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983.

Lakia sovelletaan niihin liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen perustamiin laivanisännistöyhtiöihin jotka on perustettu ja joille kuuluva alus on merkitty alusrekisteriin laivanisäntien nimiin vuonna 1983 tai sen jälkeen.

Hallituksen esitys 276/82
Valtiovarainvaliok. miet. 116/82
Suuren valiok. miet. 275/82

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.