264/1983

Annettu Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 1983

Laki leipomotyölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä kesäkuuta 1961 annetun leipomotyölain (302/61) 1 §, 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 3 momentti ja 5 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti ja 4 §:n 3 momentti 3 päivänä toukokuuta 1968 annetussa laissa (247/68), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 3 päivänä toukokuuta 1968 annetussa laissa, uusi 5 momentti ja 5 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

Tämän lain alaista on leipomotyö, jolla tavaraa tuotetaan myytäväksi, leipomossa tapahtuva leipomotuotteiden pakkaaminen ja lähettäminen sekä leivän, näkkileivän, keksien ja niihin verrattavien tuotteiden valmistus tehtaassa taikka teollisuuslaitoksessa tai leipomon erillisessä osastossa, niin myös leipomotuotteiden valmistus muussa liikkeessä, yrityksessä tai laitoksessa.

Tätä lakia ei sovelleta:

1) kotitaloudessa tapahtuvaan leivän valmistamiseen, jota saman talouden jäsenet suorittavat omiksi tarpeikseen; eikä

2) leipomotyöhön, jota yrityksen omistaja tekee.


Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty, saadaan työ työnantajain ja työntekijöiden yhdistysten, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, sopimuksella ja työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaoston luvalla järjestää tehtäväksi kolmessa tai useammassa vuorossa miespuolisten työntekijöiden osalta ruokaleivän valmistuksessa teollisuuslaitoksessa, leipomossa tai sellaisen osassa, jonka teknilliset laitteet ja työolot ovat sellaiset, ettei yötyön teettämisestä aiheudu työntekijöille erityistä haittaa tai vaaraa terveydelle.


Sen estämättä, mitä tässä pykälässä on säädetty, saadaan muissa kuin 3 momentissa tarkoitettua vuorotyötä tekevissä leipomoissa työn. tekijän suostumuksella pitää enintään 6 prosenttia lain soveltamispiiriin kuuluvista työntekijöistä tai vähintään kolme työntekijää työssä kello 22 ja kello viiden välisenä aikana.


Niissä aloittamis- ja lopettamistöissä, jotka ovat välttämättömiä, jotta liikkeen, laitoksen tai yrityksen muut työntekijät voivat suorittaa työtä koko säännöllisen työaikansa, saa työntekijää hänen suostumuksellaan pitää työssä sellaisessa leipomossa, jossa tehdään 2 §:n 3 momentissa tarkoitettua vuorotyötä, enintään kolme tuntia viikossa 2 §:n 1, 2 ja 4 momentissa mainittujen kellonaikojen ulkopuolella.


Muusta kuin 3 §:ssä tarkoitetusta kello 22 ja kello kuuden välisenä aikana tehdystä työstä on työntekijälle maksettava vähintään sadalla prosentilla korotettu palkka.

Työnantajain ja työntekijäin yhdistyksillä, joiden toimintapiiri käsittää koko maan, on oikeus sopia 2 momentissa tarkoitetusta korotetusta palkasta toisinkin.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1983.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon vaatimiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa myönnettyjen poikkeuslupien voimassaolo jatkuu ilman eri hakemusta ja työsuojelupiirin työsuojelulautakunnan poikkeuslupajaoston päätöstä 1 päivään lokakuuta 1983.

Hallituksen esitys 277/82
Sosiaalivaliok. miet. 40/82
Suuren valiok. miet. 284/82

Helsingissä 18. päivänä maaliskuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.