223/1983

Annettu Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1983

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 100 a, 113, 1 13 a ja 115 §,

sellaisina kuin ne ovat, 100 a § 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (1002/77), 113 § muutettuna 12 päivänä kesäkuuta 1964, 13 päivänä helmikuuta 1976, 28 päivänä marraskuuta 1980 ja 28 päivänä toukokuuta 1982 annetuilla laeilla (321/64, 155/76, 768/80 ja 399/82), 113 a § 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (367/68) ja 115 § osittain muutettuna mainitulla 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetulla lailla, sekä

lisätään lakiin uusi 96 e § seuraavasti:

96e§

Jos muutoksenhakuviranomainen on määrännyt jonkun verovelvolliseksi tai muuttanut veromuistutukseen tai valitukseen antamallaan päätöksellä verolautakunnan tai alemman muutoksenhakuviranomaisen tekemää päätöstä, muutoksenhakuviranomaisen tulee vahvistaa muutoksen peruste. Verotoimiston on laskettava päätöksen aiheuttamat muutokset noudattaen soveltuvin osin, mitä 71 §:n 2 momentissa on säädetty. Jäljennös korkeimman hallinto-oikeuden tai lääninoikeuden edellä tarkoitetusta päätöksestä on lähetettävä lääninoikeudelle, verotoimistolle ja, jos päätös koskee kunnallisverotusta, kunnanhallitukselle. Jos muutoksenhakuviranomaisen päätös koskee verotusta, joka on toimitettu 63 §:n 3 momentin nojalla, 1 momentissa tarkoitetut muutokset laskee sen veropiirin verotoimisto, johon miehen kotikunta kuuluu. Jos päätös koskee verotusta, joka on toimitettu 64 tai 64 a §:n nojalla, muutokset laskee sen veropiirin verotoimisto, johon verovelvollisen kotikunta kuuluu. Verotoimiston on viipymättä ilmoitettava muutosta koskevasta päätöksestä sille verotoimistolle, jonka toimittamaan maksuunpanoon tai maksuunpanon oikaisemiseen päätös aiheuttaa muutoksen. Ilmoitukseen tulee tarvittaessa liittää jäljennös tai ote muutoksenhakuviranomaisen päätöksestä. Muutoksenhausta 1 momentissa tarkoitettuun verotoimiston päätökseen on voimassa, mitä 113 §:n 5 momentissa on säädetty.

100a§

Jos verolautakunta on veronoikaisuna tai muutoksenhakuviranomainen muutoksenhaun johdosta määrännyt, että kahta tai useampaa verovelvollista on tietystä tulosta tai varallisuudesta verotettava niin kuin sellaista yhtymää, jota ei veroteta erillisenä verovelvollisena, taikka jos tällaisen yhtymän verotettavaa tuloa tai varallisuutta taikka niiden jakoa on verolautakunnan tai muutoksenhakuviranomaisen päätöksen perusteella muutettu, asianomaisen verotoimiston on tehtävä vastaava oikaisu yhtymän osakkaan verotukseen. Jäljennös edellä tarkoitetusta päätöksestä on lähetettävä asianomaiselle verotoimistolle. Muuten noudatetaan soveltuvin osin, mitä 96 e §:ssä on säädetty.

113§

Verotoimiston on 96 e tai 100 a §:ssä tarkoitetun verotoimiston päätöksen perusteella toimitettava maksuunpano tai oikaistava sitä. Jos veron tai viivästyskorkoa vastaavan koron maksuunpano on muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä tai 1 momentin nojalla poistettu tai sitä on alennettu, veronkanto viranomaisen on asianomaiselle maksettava takaisin liikaa suoritettu määrä sekä sille korkoa verotusvuoden päättymisestä tai, jos maksu on tapahtunut sen jälkeen, maksupäivästä takaisinmaksupäivään, sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Jäljennös korkeimman hallinto-oikeuden tai läääninoikeuden antamasta maksuunpanoa koskevasta päätöksestä on lähetettävä lääninoikeudelle, lääninverovirastolle ja verotoimistolle sekä, jos päätös koskee kunnallisveron tai kirkollisveron maksuunpanoa, kunnanhallitukselle tai seurakunnalle. Jos verotusta on muutettu tutkijalautakunnalle tehdyn muistutuksen perusteella, on verovelvolliselle annettava uusi verolippu. Jos muutoksenhakuviranomaisen päätöksellä joku on määrätty verovelvolliseksi tai veroa on päätöksen perusteella korotettu, verovelvolliselle on niin ikään annettava verolippu ja perittävä maksamaton vero ja sille 2 momentin nojalla ehkä maksettu korko. Verotoimiston on toimitettava 1 momentissa tarkoitettu maksuunpano tai maksuunpanon oikaiseminen kiireellisesti. Kappale maksuunpanosta laaditusta maksuunpanolaskelmasta on, paitsi jos 3 momentin mukaisesti on annettava verolippu, lähetettävä verovelvolliselle. Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verotoimiston toimittamaan maksuunpanoon tai maksuunpanon oikaisemiseen verovelvollinen saa hakea muutosta 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona hän on saanut päätöksestä tiedon, ja 91 §:n 2 momentissa mainittu viranomainen 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona päätös on tehty. Muutosta tutkijalautakunnan päätökseen perstuvaan maksuunpanoon ja maksuunpanon oikaisemiseen on kuitenkin haettava sinä aikana, jona tutkijalautakunnan päätöksestä on 93 §:n 2 momentin mukaan valitettava. Valituksesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 93 ja 93 a §:ssä on säädetty.

113a§

Jos verovelvollisen jonkin verovuoden tuloja varallisuusverolain 60 §:ssä tarkoitettuun tulontasaukseen vaikuttavaa valtionverotusta on veronoikaisulla tai jäikiverotuksella taikka muutoksenhaun johdosta annetun lainvoimaisen päätöksen perusteella muutettu, verotoimiston on tehtävä muutosta vastaava oikaisu tulontasaukseen. Maksuunpanosta ja sen oikaisemisesta on tällöin voimassa, mitä 113 §:ssä on säädetty.

115§

Mitä 112―114 §:ssä on säädetty verosta, sovelletaan vastaavasti kansaneläkevakuutusmaksuun.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1983.

Hallituksen esitys 152/82
Toisen lakivaliok. miet. 18/83
Suuren valiok. miet. 268/83

Helsingissä 25. päivänä helmikuuta 1983

Tasavallan presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.