89/1983

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) 1 §:n 1 ja 3 momentti, 4 §, 10 §:n 2 ja 3 momentti, 11 §:n 3 momentti ja 13 §:n 1 momentti,

näistä 11 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä helmikuuta 1973 annetussa laissa (143/73), näin kuuluviksi:

1 §

Yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä henkilö- ja omaisuusvahinkojen estämiseksi voidaan sen lisäksi, mitä elinkeinonharjoittamisesta annetuissa säännöksissä on asiasta säädetty, asetuksella säätää räjähdysaineiden, palavien nesteiden ja kaasujen ynnä muiden niihin verrattavien räjähdysvaarallisten tai itsestään syttyvien aineiden ja tuotteiden sekä räjähdysvaarallisia aineita määrätyissä olosuhteissa muodostavien tuotteiden valmistuksesta, maahantuonnista, hallussapidosta, myynnistä tai muusta luovutuksesta, kuljetuksesta ja käytöstä sekä laadusta. Samoin voidaan asetuksella säätää näiden aineiden tai tuotteiden valmistus-, varastointi- ja käyttölaitteista ja niiden maahantuonnista, myynnistä ja muusta luovutuksesta, käytöstä, tarkastamisesta, asentamisesta ja huoltamisesta. Asetuksella voidaan säätää myös öljyvahingon vaaran ehkäisemiseksi tarpeellisista toimenpiteistä siten kuin maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain (378/74) 1 a §:ssä on säädetty.


Räjähdystarvikkeiden maahantuonti on sallittu ainoastaan siihen annetulla luvalla. Niiden maastaviennistä on voimassa, mitä sotatarvikkeiden maastaviennistä on säädetty.

4 §

Valvontaviranomaisella on oikeus tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomista varten päästä kulloinkin kysymyksessä olevan aineen tai tuotteen ja niiden raaka-aineiden valmistus-, varasto- ja myyntipaikkaan ja tutkimista varten tarpeen vaatiessa saada aineista ja tuotteista näytteitä sekä, milloin syytä siihen on, kieltää epäilyksenalaisen aineen tai tuotteen valmistus, maahantuonti, luovuttaminen tai käyttö, kunnes tutkimus, joka on kiireellisesti toimitettava, on suoritettu. Tutkimuksen tuloksesta on viipymättä annettava tieto asianomaiselle.

Valvontaviranomainen voi henkilö- tai omaisuusvahinkojen estämiseksi asetuksella säädettävin edellytyksin myös kieltää tässä laissa tarkoitetun aineen tai tuotteen valmistus-, varastointi- tai käyttölaitteen käytön taikka määrätä laitteen korjattavaksi tai poistettavaksi käytöstä.

10 §

Poliisipäälliköllä on valta valvontaviranomaisen pyynnöstä määrätä takavarikkoon pantavaksi luvattomasti tai vastoin annettua kieltoa täällä valmistettu, kuljetettu, hallussa tahi myytävänä pidetty taikka maahantuotu tämän lain alainen aine, tuote tai laite. Takavarikko on voimassa, kunnes 11 §:n nojalla vireille pantu aineen, tuotteen tai laitteen menettämistä koskeva asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu taikka tuomioistuin tai virka-apua pyytäneen valvontaviranomaisen esityksestä poliisipäällikkö toisin määrää.

Takavarikkoon otetut aineet, tuotteet ja laitteet on säilytettävä viranomaisen sinetöimänä varmassa paikassa.

11 §

Vastoin tämän lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä valmistettu, kuljetettu, hallussa pidetty, luovutettu tai maahantuotu aine, tuote tai laite taikka sen arvo sekä rikoksen tuottama taloudellinen hyöty voidaan tuomita valtiolle menetetyksi.

13 §

Jos se, jolla on oikeus harjoittaa 1 §:ssä mainittujen aineiden tai tuotteiden valmistusta tahi myyntiä taikka joka on saanut oikeuden pitää niitä varastossa tai tuoda maahan, tuomitaan rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten rikkomisesta, voidaan hänet, jollei rikkomus ole vähäinen, rangaistuksen ohella julistaa määräajaksi menettäneeksi sanotun oikeutensa. Samoin voidaan 2 §:n 1 momentin tarkoittama vastaava johtaja tai 1 §:ssä tarkoitetun laitteen tarkastamista, asentamista taikka huoltamista suorittava henkilö, milloin hänet tuomitaan rangaistukseen tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten rikkomisesta, julistaa, jos rikkomus on laadultaan sellainen, määräajaksi tällaiseen toimeen kelvottomaksi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

Hallituksen esitys 76/82
Laki- ja talousvaliok. miet. 15/82
Suuren valiok. miet. 150/82

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Esko Ollila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.