70/1983

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Laki verotuslain 72 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 72 §:n 2 ja 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 72 §:n 2 momentti 24 päivänä kesäkuuta 1968 annetussa laissa (367/68) ja 3 momentti 14 päivänä toukokuuta 1976 annetussa laissa (388/76), näin kuuluviksi:

72 §

Harkintaverotusta ei sovelleta luonnollisen henkilön tai erillisenä verovelvollisena verotettavan kotimaisen kuolinpesän harjoittamasta liikkeestä saatuun tuloon eikä muustakaan liikkeestä saatuun tuloon viitenä ensimmäisenä verovuotena liikkeen perustamisesta lukien, mikäli sitä ei voida katsoa perustetun ennestään olemassa olevan liikkeen toiminnan jatkamista varten.

Harkintaverotusta ei myöskään sovelleta kiinteistöön siltä osin kuin sitä käytetään verovelvollisen tai hänen perheensä tahi kuolinpesän tai yhtymän osakkaan taikka tämän perheen asumiseen tai vapaa-ajan viettoon. Asunto-osakeyhtiön, asunto-osuuskunnan, asunto-osakeyhtiöistä annetun lain (30/26) 25 §:ssä tarkoitetun osakeyhtiön tai muun vastaavan yhteisön omistamaan asuinkiinteistöön taikka asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista annetun lain (224/49) tai asuntotuotantolakien (488/53 ja 247/66) nojalla rahoitettuun vuokratalokiinteistöön ei sovelleta harkintaverotusta, jos huoneistojen pinta-alasta vähintään 80 prosenttia käytetään asumistarkoitukseen Muussa tapauksessa harkintavero tus ta ei sovelleta edellä tarkoitetun kiinteistön siihen osaan, joka on edellä mainitussa käytössä. Tätä säännöstä sovellettaessa katsotaan huoneistoa käytetyn asumistarkoitukseen, jos se on pääasiallisesti tässä käytössä. Harkintaverotusta ei ole myöskään sovellettava kiinteistöön siltä osin kuin sille on alettu rakentaa rakennusta, joka tulee tässä momentissa tarkoitettuun asumiskäyttöön, tai, jos kysymys on asuntoyhteisön omistamasta kiinteistöstä, jonka pinta-alasta vähintään 80 prosenttia tulee mainittuun käyttöön. Tämän momentin säännöksiä sovelletaan myös silloin, kun edellä tarkoitetun asuntotuotantolainsäädännön nojalla rahoitetusta vuokratalokiinteistöstä saatua tuloa verotetaan liiketulona.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1984 toimitettavassa verotuksessa.

Hallituksen esitys 251/82
Valtiovarainvaliok. miet. 106/82
Suuren valiok. miet. 239/82

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.