1026/1982

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1982

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 6 §: n 1 momentti, 10 §:n 4 momentti sekä 12 §:n 3-5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentti ja 10 §:n 4 momentti 14 päivänä joulukuuta1979 annetussa laissa (902/79) seka 12 §:n 3 momentti 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetussa laissa (664/76), 12 §:n 4 momentti 4 päivänä kesäkuuta 1982 annetussa laissa (414/82) ja 12 §:n 5 momentti 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (568/75), näinkuuluviksi:

Eläkeajaksi ei kuitenkaan lueta:

1) aikaa palveluksessa, jos aika tässä palveluksessa on luettava edunsaajan hyväksi eläkettävarten muun lain nojalla, paitsi jos kysymyksessä on 5 §:n 5 momentin 2 tai 3 kohdassatarkoitettu palvelusaika;

2) aikaa, jonka edunsaaja on ollut lakkautuspalkalla, jos häneltä sinä aikana lain nojallaon pidätetty lakkautuspalkka kokonaan taiosaksi;

3) aikaa, jonka työ tai virantoimitus palveluksen jatkuessa on ollut keskeytyneenä yhdenjaksoisesti enemmän kuin 30 päivää, elleisiltä ajalta ole suoritettu palkkaa eikä palkattomuuden syynä ole ollut:

a) kansanedustajan tehtävä tai julkinen tehtävä, josta ei ole lupa kieltäytyä, taikka valtioneuvoston jäsenyys;

b) asevelvollisuuden suorittaminen asevelvollisuuslain nojalla;

c) toiminta Yhdistyneissä Kansakunnissa,sen erityisjärjestössä tai muussa sellaisessa hallitusten välisessä kansainvälisessä järjestössä taiyhteistyöelimessä, johon Suomi on virallisestiliittynyt, taikka sellaisessa kansainvälisessä kehitysyhteistyötehtävässä, jossa Suomi on mukana;

d) 5 §:n 2 momenttia soveltaen myönnetyntyökyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeen suorittaminen; taikka

e) sairausvakuutuslain 21 ja 23 §:ään perustuen myönnetty virkavapaus tai loma siltäosin kuin sairausvakuutuslain mukaan tuleva äitiysraha kohdistuu siihen; eikä

4) aikaa palveluksessa, josta saatu ansioon luettava edunsaajan hyväksi eläkettä vartenlyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) nojalla, paitsi jos:

a) työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke tulisi myönnettäväksi 5 §:n 2 momenttia soveltaen; tai

b) edunsaaja on ollut vanhuuseläkeikänsäsaavuttamista tai tätä myöhemmän palveluksensa päättymistä välittömästi edeltäneet 6 kuukautta yhdenjaksoisessa palveluksessa, jonkapäättymistä välittömästi edeltäneiden 5 vuodenkuluessa hänellä on eläkeaikaa yhteensä vähintään 3 vuotta.


10§

Eläke saa olla enintään 66 prosenttia 7 §:nmukaisesta eläkkeen perusteena olevasta palkasta. Jos edunsaajalla tämän lain mukaistaeläkettä varten huomioon otetun palveluksenperusteella on oikeus eläkkeeseen myös lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain nojalla tai jos hänellä 5 §:n 5 momentin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun palveluksenperusteella on oikeus eläkkeeseen myös työntekijäin eläkelain nojalla taikka jos hänellä 6§:n 1 momentin 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun toiminnan perusteella on oikeus eläkkeeseen kansainväliseltä järjestöltä tai yhteistyöelimeltä tahi kehitysyhteistyötehtävästä vähintään viisi vuotta kestäneen toiminnan perusteella, tämän lain mukaisesta eläkkeestä vähennetään:

1) määrä, joka on 1/8 prosenttia eläkkeenperusteena olevasta palkasta jokaiselta sellaiselta eläkeajaksi luetulta kuukaudelta, joltaajalta valtiolta saatu ansio on otettu huomioonlyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäineläkelain mukaista eläkettä varten sekä lisäksitämän lain mukaista eläkettä varten hyväksiluetulta ajalta työkyvyttömyyden tai työttömyyden alkamisesta eläkeiän saavuttamiseen, jossitä aikaa vastaava ansio on otettu huomioonedellä mainittua eläkettä varten ja tämä perustuu kokonaan tai osittain valtion palveluksestasaatuun ansioon;

2) työntekijäin eläkelain mukainen eläke siltä osin kuin se perustuu samaan palvelusaikaankuin tämän lain mukainen eläke; ja

3) kansainväliseltä järjestöltä tai yhteistyöelimeltä tahi kehitysyhteistyötehtävästä tulevaeläke siltä osin kuin se perustuu muihin kuinedunsaajalta perittyihin maksuihin ja samaanpalvelusaikaan kuin tämän lain mukainen eläke;

jolloin ei oteta huomioon työntekijäin eläkelain mukaisesta eläkkeestä muiden eläkkeidenja korvausten johdosta tehtävää vähennystä.Eläkkeen enimmäismäärästä on muutoin voimassa mitä jäljempänä säädetään.

12§

Yhteensovitusraja on 66 prosenttia eläkkeenenimmäismäärän perusteena olevasta palkasta,jos tämä on enintään 226 markkaa. Jos eläkkeen enimmäismäärän perusteena oleva palkkaylittää 226 markkaa, yhteensovitusraja on 66prosenttia siitä vähennettynä määrällä, joka on66 prosenttia ylitteestä, kuitenkin vähennettynäenintään kansaneläkkeen pohjaosan määrällä.

Eläkkeen enimmäismäärä lasketaan siten, ettätämän lain mukaiseen eläkkeeseen lisätäänkutakin 16 vuotta nuorempaa lasta kohdenkansaneläkelain 29 §:n nojalla maksettava lapsikorotus,

työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissamainittu peruseläke, ottaen huomioon vähennys,joka eläkkeestä on tehtävä edunsaajalle tulevien muiden eläkkeiden ja suoritusten vuoksi,tämän lain mukainen eläke kuitenkin, jos se onmyönnetty 10 §:n 2 tai 3 momenttia soveltaen,sellaisenaan ja

työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 momentissamainittu eläke, elinkorko tai korvaus saman pykälän 6 momentissa säädetyin poikkeuksin

ja jos nämä yhteenlaskettuina tai, jollei tällaisia suorituksia ole, tämän lain mukainen eläke ylittää yhteensovitusrajan, ylittävä osa vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä.

Se osa tämän lain mukaisesta eläkkeestä,mikä siitä 4 momentin nojalla on vähennettykansaneläkkeen lapsikorotuksen vuoksi, lisätääneläkkeeseen lapsen täytettyä 16 vuotta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Tämän lain 6 §:n 1 momentin 4 kohtaa eisovelleta lyhytaikaisissa työsuhteissa olevientyöntekijäin eläkelain mukaiseen eläkkeeseenoikeuttavaan palvelussuhteeseen, joka on päättynyt ennen lain voimaantuloa.

Tämä lain 12 §:n 3 momentissa säädettymarkkamäärä vastaa vuodelle 1976 vahvistettuapalkkaindeksilukua 462 ja sitä tarkistetaan kalenterivuosittain samalla markkamäärällä kuintyöntekijäin eläkelain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua markkamäärää tarkistetaan kalenterivuosittain vuoden 1977 alusta.

Hallituksen esitys 212/82
Suuren valiok. miet. 187/82
Sosiaalivaliok. miet. 26/82

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Jermu Laine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.