981/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Laki työntekijäin eläkelain 5 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61) 5 a §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä joulukuuta 1968 annetussa laissa (690/68), sekä

lisätään 5 a §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1968 annetulla lailla ja 29 päivänä heinäkuuta 1976 annetulla lailla (659/76), uusi 3 momentti, jolloin muutettu 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi ja nykyinen 5 momentti 6 momentiksi, seuraavasti:

5a§

Sen estämättä, mitä edellä 2 momentissa on säädetty, eläkkeen vähimmäismäärä on 38 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkasta, jos työntekijä on syntynyt ennen 1 päivää marraskuuta 1922 ja eläketapahtuma on sattunut 1 päivänä tammikuuta 1983 tai sen jälkeen.

Jollei eläkkeeseen oikeuttavaksi palvelusajaksi ole luettava koko 2 momentissa mainittua aikaa, eläkkeen vähimmäismäärä on sama suhteellinen osa 2 tai 3 momentin mukaisesta vähimmäismäärästä kuin 1 päivän heinäkuuta 1962 jälkeisten täysien palveluskuukausien luku on edellä mainittuun koko palvelusaikaan sisältyvien täysien kuukausien luvusta.

Jos työntekijällä on 2 momentissa mainittuna aikana ollut useita tämän lain alaisia työsuhteita, lasketaan 2, 3 ja 4 momentin mukainen määrä kullekin niistä erikseen ja eläkkeen vähimmäismääränä pidetään niiden summaa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Eläketapahtuman katsotaan sattuneen silloin, kun työntekijä on saavuttanut eläkkeen saamiseen oikeuttavan iän, kun työntekijä on tullut eläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömäksi, kun työntekijää koskeva työttömyyseläkkeeseen oikeuttava työvoimaviranomaisen ensimmäinen todistus on annettu tai kun perheeläkkeen edunjättäjä on kuollut. Uutena eläketapahtumana ei tällöin kuitenkaan pidetä työttömyyseläkkeen muuttumista työkyvyttömyyseläkkeeksi, eläkkeen muuttumista vanhuuseläkkeeksi eikä oikeuden syntymistä perhe-eläkkeen saamiseen eläkkeensaajan jälkeen.

Hallituksen esitys 213/82
Sosiaalivaliok. miet. 27/82
Suuren valiok. miet. 188/82

Helsingissä 17. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.