885/1982

Annettu Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 7 päivänä joulukuuta 1956 annetun kansaneläkeasetuksen (594/56) 74 a ja 74 b §, sellaisena kuin ne ovat 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa asetuksessa (639/79), sekä

muutetaan 21, 22 ja 23 §, 48 §:n 1 momentin johtolause sekä 4 kohta, 49 §, 50 §:n 1 momentti, 51 §:n 1 ja 3 momentti, 54 §, 55 §:n 1 momentti sekä 62 a ja 70 §,

sellaisena kuin niistä ovat 21 ja 22 § 10 päivänä lokakuuta 1969 annetussa asetuksessa (633/69), 23 § 30 päivänä joulukuuta 1960 annetussa asetuksessa (539/60), 48 §:n 1 momentin 4 kohta ja 49 § 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa asetuksessa (654/74), 54 ja 62 a § mainitussa 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetussa asetuksessa ja osittain muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti ja asetukseen siitä mainitulla 1 päivänä lokakuuta 1969 annetulla asetuksella kumotun 20 §:n tilalle uusi 20 § seuraavasti:

19§

Kansaneläkerahastoon siirretään kansaneläkevakuutuksen vuotuinen ylijäämä ja siitä katetaan syntynyt alijäämä.

20§

Eläkelaitoksen on vuosittain ennen toukokuun loppua lähetettävä sosiaali- ja terveysministeriölle arvio kansaneläkelain 59 §:n 2 momentissa mainitusta valtion seuraavana vuonna vastattavasta osuudesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kansaneläkelain 59 §:n 4 momentin mukaisena ennakkona suoritettava määrä, joka vastaa yhtä kahdettatoista osaa valtion sinä vuonna suoritettavaksi arvioidusta määrästä. Ennakko on suoritettava kunkin kuukauden kolmantenatoista arkipäivänä.

Edellä 1 momentissa mainittua arviota ja 2 momentissa mainittua ennakkoa voidaan tarkistaa, jos niiden perusteet ovat oleellisesti muuttuneet.

21§

Kansaneläkevakuutusta koskevan tilinpäätöksen yhteydessä on vuosittain selvitettävä kansaneläkelain 59 §:n 2 momentin mukaan valtion maksettava määrä. jos valtion suoritettava osuus ei ole tullut kokonaisuudessaan maksetuksi lain 59 §:n 4 momentin mukaisilla ennakkosuorituksilla, valtion on suoritettava puuttuva osa kansaneläkerahastoon eläkelaitoksen valtuutettujen toimittaman tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kalenterikuukauden kuluessa. Eläkelaitoksen on vastaavasti palautettava valtiolle sen liikaa suorittama määrä mainitun tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua lisäsuoritusta vaatiessaan tai liikasuoritusta palauttaessaan eläkelaitoksen on lähetettävä sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma kansaneläkelain 59 §:n 2 momentin mukaisen valtion osuuden määrästä.

22§

Eläkelaitoksen on vuosittain ennen kesäkuun loppua lähetettävä sosiaali- ja terveysministeriölle arvio kansaneläkelain 62 §:n 1 momentissa mainituista valtion seuraavana vuonna vastattavista lisäosista.

23§

Eläkelaitoksen on lähetettävä ilmoitus kansaneläkelain 64 §:ssä tarkoitetun suorituksen määrästä, joka voi olla arvioon perustuva, sosiaali- ja terveysministeriölle viimeistään viidentenä päivänä ennen eläkkeiden maksatusta.

Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava suoritus eläkelaitokselle viimeistään maksatusta edeltävänä päivänä.

Eläkelaitoksen on maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuus maksukuukautena maksetuista lisäosista sekä kunnille näiden osuus lisäosakustannuksista. Tilitykseen tehdään mahdolliset oikaisut siinä tilityksessä, joka oikaisun aiheuttavan asian käsittelyn päätyttyä ensiksi seuraa.

Valtion ja kuntien tulee suorittaa osuutensa maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivään mennessä.

48§

Kansaneläkehakemuksessa on selvitettävä:


4) niiden 16 vuotta nuorempien lasten nimet ja syntymäajat, jotka on otettava huomioon maksettaessa eläkkeeseen lapsikorotus kansaneläkelain 29 §:n mukaisesti.


49§

Lisäosahakemuksessa on esitettävä vuositulon määräämistä varten tarpeelliset tiedot.

50§

Työkyvyttömyyseläkehakemuksessa on annettava tiedot hakijan terveydentilasta sekä hänen ja hänen puolisonsa ammatista, ansiotuloista ja varallisuudesta. Hakemuksessa on myös mainittava lääkärit, jotka ovat hoitaneet hakijaa työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden, vian tai vamman takia, ja ne sairaanhoitolaitokset, joissa hän tästä syystä on ollut hoidettavana.


51§

Sen lisäksi, mitä 48, 49 ja 50 §:ssä on säädetty, eläkkeenhakija on velvollinen antamaan eläkelaitokselle muutkin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjajäljennökset.


Hakijan tai hänen holhoojansa taikka kansaneläkelain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilön on vahvistettava hakemuksessa esitetyt tiedot allekirjoituksellaan.

54§

Lisäosan saajan on ilmoitettava eläkelaitoksen paikallistoimistoon avioliiton solmimisesta, aviopuolison kuolemasta ja avioliiton purkautumisesta sekä lisäosaan vaikuttavassa vuositulossa tapahtuneesta muutoksesta.

Lisäosan, apulisän tai hoitolisän saaja on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon laitoshoitoon joutumisestaan.

Eläkkeensaaja, jonka eläkkeeseen maksetaan lapsikorotus, on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon lapsen kuolemasta tai antamisesta otto- tai kasvattilapseksi sekä muutoinkin, kun hän ei enää huolehdi lapsen toimeentulosta.

Eläkkeensaaja, jonka eläkkeeseen maksetaan puolisolisä, on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon puolisolisään oikeuttavissa olosuhteissa tapahtuneesta muutoksesta.

55§

Sen lisäksi, mitä 53 ja 54 §:ssä on säädetty, eläkkeensaaja on velvollinen antamaan eläkeoikeuden ja eläkkeen määrän tarkistamista sekä eläkkeen maksamista varten muutkin tarpeelliset tiedot.


62a§

Kansaneläkelain 42 a §:ssä tarkoitettu hoitolaitos on velvollinen ilmoittamaan eläkelaitoksen paikallistoimistoon eläkkeensaajan joutumisesta laitoshoitoon tai hänen sijoittamisestaan laitoksen kustannuksella hoitoon muualle. Ilmoitus on välittömästi tehtävä hoidosta, jonka voidaan arvioida yhdenjaksoisesti jatkuvan vähintään kolme kuukautta tai joka on kestänyt kaksi kuukautta ja jatkuu edelleen.

70§

Valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhteisön viranomainen, vakuutus- ja eläkelaitos, työnantaja tai muu eläkkeen maksaja tai myöntäjä on velvollinen korvauksetta välittömästi ilmoittamaan myöntämästään eläkkeestä ja eläkkeen määrän muuttumisesta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä eläkkeestä, jota ei makseta yli 16-vuotiaalle tai jota todennäköisesti maksetaan lyhyemmältä kuin puolen vuoden ajalta. Ilmoitusta ei myöskään tarvitse tehdä eläkkeen määrän tarkistamisesta sen indeksiluvun mukaan, joka vahvistetaan työntekijäin eläkelain 9 §:n soveltamista varten.

Ilmoituksessa on oltava eläkkeensaajan täydellinen nimi, henkilötunnus, eläkelaji, eläkkeen määräytymisperusteet, markkamäärä ja aika, jolta eläkettä maksetaan sekä sellainen eläkkeen vuotuisen korotuksen peruste, joka ei määräydy edellä 1 momentissa mainitulla perusteella.

Eläkelaitoksella on oikeus kohtuullista korvausta vastaan pyynnöstään saada 1 momentissa tarkoitetulta eläkkeen maksajalta 2 momentissa mainitut tiedot kaikista tämän eläkkeensaajista. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa korvauksen määrän, jollei siitä sovita.

Eläkelaitos voi myöntää vapautuksen 1 momentissa säädetystä ilmoitusvelvollisuudesta.

Tässä pykälässä säädetty ilmoitusvelvollisuus koskee muutakin eläkkeen luonteista suoritusta tai korvausta ja kansaneläkelain 26 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla määriteltyä eläkettä, jota ei ole vielä myönnetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Helsingissä 3. päivänä joulukuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.