698/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 2 §:n 3 momentti, 8-10 §, 13 §, 3 luvun otsikko, 15-24 §, 26, 31 ja 32 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 3 momentti ja 26 § 27 Päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (726/76), 9, 20 ja 31 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (956/80), 13 § 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (450/80), 15 ja 16 § osittain muutettuina 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (588/75), 23 § osittain muutettuna 30 päivänä maaliskuuta 1979 annetulla lailla (389/79) ja 24 § muutettuna mainitulla 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla ja 21 päivänä joulukuuta 1979 annetulla lailla (1013/79),

sekä muutetaan 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 12 §,

näistä 3 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa, näin kuuluviksi:


Päiväkoti tai sen osa voidaan järjestää lasten erityisen hoidon tai kasvatuksen tarpeen perusteella erityispäiväkodiksi.

Lääninhallitus voi erityisestä syystä yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen 1 momentissa säädetystä hoitopaikkojen enimäismäärästä.

12§

Tämän lain nojalla kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (677/82), ellei lailla ole toisin säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 101/81
Sosiaalivaliok. miet. 13/82
Suuren valiok. miet. 87/82

Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.