684/1982

Annettu Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 3, 23 ja 24 §, 4 luvun otsikko 27-39 § 43 §:n 1 momentti, 44 § ja 50 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § 29 päivänä syyskuuta 1978 annetussa laissa (744/78), 24 § 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (930/80), 27 § 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (448/80), 27 a § 2 päivänä syyskuuta 1976 annetussa laissa (788/76), 4 luvun otsikko, 28-31 §, 33-35 §, 37-39 §, 43 §:n 1 momentti ja 44 § 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (592/75), 32 § 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (737/76) ja 36 § 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (507/78), sekä

muutetaan 2 ja 13 §, 14 §:n johdantolause ja 3 momentti, 14 a §:n johdantolause, 19 §, 21 a §:n 1, 3 ja 4 momentti sekä 25 ja 41 §,

sellaisina kuin mistä ovat 14 §:n 3 momentti mainitussa 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa, 14 a §:n johdantolause 24 päivänä elokuuta 1979 annetussa laissa (675/79), 19 § muutettuna mainitulla 2 päivänä syyskuuta 1976 ja 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetuilla laeilla, 21 a §:n 1, 3 ja 4 momentti 4 päivänä tammikuuta 1980 annetussa laissa (2/80) ja 25 § mainitussa 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa, sekä

lisätään 21 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 4 päivänä tammikuuta 1980 annetussa laissa, uusi 5 momentti sekä lakiin uusi 21 b § seuraavasti:

Kansanterveystyön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön alaisena lääkintöhallitukselle.

13§

Terveyslautakunnan on annettava lääninhallitukselle tietoja kunnan suorittamasta kansanterveystyöstä.

14§

Kansaterveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina 19 §:ssä mainitussa laissa tarkoitetun toteuttamissuunnitelman rajoissa kunnan tulee:


Kunnan asukkaalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jolla on kunnassa väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka. Tässä laissa kunnan asukkaaksi katsotaan myös sellainen kunnassa oleskeleva Suomen kansalainen, jolla ei ole Suomessa väestökirjalain mukaista kotipaikkaa. Henkilön asuin- ja kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jonka asukas hän on.

14a§

Sen lisäksi, mitä 14 §:ssä on säädetty, kunnan, jonka velvollisuudeksi se asetuksella säädetään, tulee kansanterveystyöhön kuuluvina velvollisuuksina 19 §:ssä mainitussa laissa tarkoitetun toteuttamissuunnitelman rajoissa:


19§

Tämän lain nojalla kunnan järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (677/82), ellei erikseen ole toisin säädetty.

21a§

Siitä poiketen, mitä 21 §:ssä on säädetty, voidaan pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta periä ylläpidosta ja hoidosta terveyskeskuksessa asetuksella tarkemmin säädettävin perustein määräytyvä potilaan maksukyvyn mukainen maksu. Maksun määräytymisessä noudatetaan soveltuvin osin sosiaalihuoltolain (710/ 82) 28 §:ssä tarkoitetun laitoshuollon maksujen määräytymisperusteita. Maksu voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos siihen potilaan toimeentuloedellytykset, elatusvelvollisuus, asuntomenot, hoitoaika tai muut hoidolliset näkökohdat huomioon ottaen on syytä.


Maksusta päättää terveyslautakunta. Lautakunta voi kuitenkin vahvistamiensa perusteiden ja yleisten ohjeiden mukaisesti määrätä alaisensa viranhaltijan päättämään maksun määräämisestä, alentamisesta tai perimättä jättämisestä.

Sen estämättä mitä muualla laissa on säädetty, ovat pysyvästi laitoshoidossa oleva sekä kansaneläkelaitos ja eläketurvakeskus velvollisia antamaan terveyslautakunnalle tai 3 momentissa tarkoitetulle viranhaltijalle tämän pykälän mukaisen maksun määräämiseksi tarpeelliset tiedot.

Jos henkilö kieltäytyy antamasta 4 momentissa tarkoitettuja tietoja tai antaa hyötymistarkoituksessa ilmeisen virheellisiä tietoja, terveyslautakunta voi määrätä maksun, mikä todennäköisesti vastaisi oikeiden tietojen perusteella määrättävää maksua.

21b§

Edellä 21 a §:n 3 momentissa tarkoitettuun viranhaltijan tekemään päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

Milloin asianomainen on tyytymätön 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen, hänellä on oikeus asetuksessa tarkemmin säädettävällä tavalla saada päätös terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Tätä tarkoittava vaatimus on tehtävä neljäntoista päivän kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut päätöksestä tiedon. Päätökseen on liitettävä ohjeet sen saattamisesta lautakunnan käsiteltäväksi.

Terveyslautakunnan maksun määräämistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitus voidaan sanotun ajan kuluessa antaa myös terveyslautakunnalle, jonka on toimitettava se oman lausuntonsa ohella lääninoikeudelle.

Lääninoikeuden edellä 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

25§

Jollei muuta ole sovittu, lasketaan 22 §:ssä tarkoitettu korvaus siten, että terveyskeskuksen sairaansijojen edellisen varainhoitovuoden käyttömenojen kokonaismäärään lisätään 10 % ja siitä vähennetään ylläpitomaksut sekä muut käyttötulot. Vähennettäviin tuloihin ei kuitenkaan lueta sairaanhoidon korvauksia muilta laitoksilta, kuntakohtaisia valtionosuuksia, kuntien maksuosuuksia eikä tämän pykälän mukaan suoritettavia korvauksia. Näin laskettu kokonaismäärä jaetaan terveyskeskuksen hoitopäivien kokonaisluvulla ja osamäärä kerrotaan kysymyksessä olevan potilaan hoitopäivien luvulla.

41§

Milloin lääkintöhallitus pitää sitä tarpeellisena, kunta on velvollinen määräämään kansanterveystyötä tekevän viranhaltijan osallistumaan tämän toimialaa koskevaan lääkintöhallituksen järjestämään tai hyväksymään täydennyskoulutukseen, kuitenkin vähintään kerran viidessä vuodessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

Hallituksen esitys 101/81
Sosiaalivaliok. miet. 13/82
Suuren valiok. miet. 87/82

Helsingissä 17. päivänä syyskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.