639/1982

Annettu Naantalissa 20. päivänä elokuuta 1982

Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Julkisen valvonnan alainen rahalaitos voi myöntää oman asunnon hankkimisen tai rakentamisen rahoittamiseksi sellaisia lainoja, joista valtio maksaa rahalaitokselle korkohyvitystä. Näitä lainoja nimitetään tässä laissa korkotukilainoiksi.

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asuntosäästöpalkkiolain (862/80) mukaisessa asuntosäästösopimuksessa tarkoitettu laina tai sen osa. Korkohyvitystä ei kuitenkaan voida maksaa, jos lainan saajalle muun kuin tämän lain nojalla on myönnetty lainaa tai maksetaan korkotukea samaan tarkoitukseen valtion varoista.

Korkotukilainaksi hyväksymisen edellytyksenä on, että sen avulla hankittavan asunnon hinta ei ylitä valtioneuvoston alueittain vahvistamaa hyväksyttävää enimmäishintaa asunnon neliömetriä kohden.

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asuntosäästösopimuksessa tarkoitettu laina enintään siltä osin kuin se vastaa valtioneuvoston alueittain vahvistamaa markkamäärää asunnon neliömetriä kohden. Korkotukilaina ei kuitenkaan saa ylittää valtioneuvoston vahvistamaa enimmäismäärää.

Rahalaitosten korkotukilainasta perimä korko saa olla enintään sen koron suuruinen, jota rahalaitos yleisesti kulloinkin soveltaa samanlaisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin. Korko saa kuitenkin ylittää Suomen Pankin peruskoron enintään valtioneuvoston vahvistamalla määrällä.

Korkotukilainojen yleisistä lainaehdoista säädetään asetuksella.

Korkotukea maksetaan enintään kuudelta ensimmäiseltä lainavuodelta.

Kulloinkin maksettavan korkotuen suuruudesta säädetään asetuksella.

Rahalaitos perii korkotukilainan saajalta korkotukilainan koron ja korkotuen välisen erotuksen.

Korkotukilainojen myöntämisestä aiheutuneiden lisäkustannusten korvaamiseksi voidaan rahalaitoksille maksaa valtion varoista luottovarauskorvausta sen mukaan kuin siitä valtioneuvoston päätöksellä tarkemmin määrätään.

Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen ja luottovarauskorvauksen rahalaitokselle.

10§

Jos korkotukilaina maksetaan takaisin taikka jos asunto luovutetaan tai siirtyy uudelle omistajalle muutoin kuin avio-oikeuden tai perintöoikeuden nojalla, korkohyvityksen maksaminen lakkaa lainan takaisinmaksuajankohdasta tai asunnon luovuttamisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu.

Korkotukea voidaan kuitenkin maksaa luovutuksen jälkeen, jos lainan saa käyttää korkotukilainan uudelleen oman asunnon hankinnan rahoittamiseen.

11§

Jos korkotukilainan saaja on käyttänyt lainavaroja muuhun kuin tämän lain mukaiseen tarkoitukseen tai lainaa hakiessaan antanut olennaisesti virheellisiä tietoja tai salannut lainan myöntämiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, voidaan korkohyvityksen suorittaminen lakkauttaa. Lainan saaja voidaan tällöin kunnan viranomaisen hakemuksesta velvoittaa suorittamaan valtiolle takaisin enintään viisinkertaisena korkohyvitys, jonka valtio on lainasta maksanut.

12§

Kunnan viranomaisen on valvottava, että lainavarojen käyttö ja korkotuki ovat tämän lain mukaiset.

Rahalaitos ja korkotukilainan saaja ovat velvollisia antamaan asianomaiselle kunnan viranomaiselle tietoja, jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, että korkotukilaina on käytetty hyväksyttyyn tarkoitukseen sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen määräysten mukaisesti ja lainaehtoja muutoinkin noudatettu.

13§

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

14§

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Hallituksen esitys 87/82
Valtiovarainvaliok. miet. 35/82
Suuren valiok. miet. 97/82

Naantalissa 20. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Matti Ahde

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.