608/1982

Annettu Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain 128 §, sellaisena kuin se on 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (499/74),

muutetaan 125 § ja 126 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 125 § 1 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (623/78) ja 126 §:n 2 momentti mainitussa 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa, sekä

lisätään lakiin uusi 125 a § seuraavasti:

125§

Valtiovarainministeriö voi hakemuksesta myöntää vapautuksen valtionverosta ja kunnanvaltuusto tai kunnan ohjesäännössä olevan valtuutuksen nojalla kunnanhallitus kunnallisverosta. Vapautus voi olla osittainen tai täydellinen. Vapautus voidaan myöntää,

1) jos verovelvollisen luonnollisen henkilön veronmaksukyky hänen ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varallisuus huomioon ottaen on erityisistä syistä, kuten elatusvelvollisuuden, työttömyyden tai sairauden johdosta olennaisesti alentunut,

2) jos verovelvollinen on kuollut ja häneltä on jäänyt leski, lapsia tai muita perillisiä, joiden elatus on pääasiallisesti ollut verovelvollisen ansion varassa ja jos veron periminen olisi ilmeisesti kohtuutonta,

3) jos verovelvollisen on katsottava erehtyneen veronhuojennussäännösten tai muiden verosäännösten sisällöstä eikä erehtymistä voida olosuhteet huomioon ottaen pitää verovelvollisen huolimattomuudesta tal laiminlyönnistä aiheutaneena ja jos verosta vapauttamiseen on kyseessä olevan tapauksen luonteesta johtuvia tai muita erityisiä syitä, tai

4) jos veron periminen on muusta erityisestä syystä ilmeisesti kohtuutonta.

Jos 1 momentissa mainitusta verosta on myönnetty vapautusta, vapautuspäätös koskee myös viivästyskorkoa vastaavaa korkoa, viivästyskorkoa, jäämämaksua ja lykkäyskorkoa. Valtiovarainministeriö voi myös erikseen myöntää vapautuksen edellä tarkoitetuista viivästysseuraamuksista silloinkin, kun niitä on tilitetty tai olisi tilitettävä muulle veronsaajalle kuin valtiolle.

Verohallitus ratkaisee hakemuksen, jos poistettavaksi pyydetyt valtiovarainministeriön vapautettavissa olevat määrät ovat enintään 10000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitekin ottaa periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen. Valtiovarainministeriö voi ennen hakemuksen ratkaisemista hankkia lausunnon verohallituksen yhteydessä olevalta veronhuojennuslautakunnalta.

Mitä tässä pykälässä on säädetty verovelvollisesta, sovelletaan vastaavasti myös verosta lain mukaan vastuussa olevaan.

Veronkantoviranomainen voi 1 momentissa mainituin edellytyksin myöntää veron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Lykkäys myönnetään valtiovarainministeriön määräämin ehdoin.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Kunnan viranomaisen tekemään päätökseen saadaan kuitenkin hakea muutosta niin kuin kunnallislain (953/76) 139 §:n 2 momentissa on säädetty.

125a§

Veronhuojennuslautakunnassa on puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, jotka ynnä heidän varamiehensä valtioneuvosto määrää viisivuotiskausittain. Jäsenistä yksi on määrättävä valtiovarainministeriön virkamiehistä ja yksi kunnallisten keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Lautakunnassa tulee, mikäli mahdollista, eri veronmaksajaryhmien olla edustettuina.

Veronhuojennuslautakunnan puheenjohtajalta vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto. Kaikkien lautakunnan jäsenten tulee olla verotukseen perehtyneitä.

Veronhuojennuslautakuntaan sovelletaan, mitä komiteoista on määrätty.

126§

Verohallituksella on oikeus ratkaista 1 momentissa tarkoitettu hakemus, milloin poistettavaksi pyydetty määrä on enintään 10000 markkaa. Valtiovarainministeriö voi kuitenkin ratkaista periaatteellisesti tärkeän asian silloinkin, kun poistettavaksi pyydetty määrä on 10000 markkaa tai sitä pienempi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Hallituksen esitys 103/81
Valtiovarainvaliok. miet. 29/82
Suuren valiok. miet. 82/82

Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.