601/1982

Annettu Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 9 päivänä helmikuuta 1951 annetun lain (83/51) 19 § sekä

lisätään lakiin uusi 3 a luku, johon samalla siirretään muutettu 19 §, seuraavasti:

3a luku

Asianosaisen oikeus asiakirjaan

19§

Vaikka asiakirja ei ole julkinen, hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada tieto asiakirjasta, jos se voi tai on voinut vaikuttaa asian käsittelyyn.

Tieto 1 momentissa tarkoitetusta asiakirjasta voidaan kuitenkin jättää antamatta, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeääyleistä tai yksityistä etua, eikä asiakirja kuulu riita- tai rikosasian oikeudenkäyntiaineistoon.

Tieto voidaan jättää antamatta myös:

1) esitutkinnassa esitetystä tai laaditusta asiakirjasta ennen esitutkinnan lopettamista, jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle; sekä

2) esittelymuistiosta ja ratkaisuehdotuksesta ennen kuin asian käsittely on päättynyt kysymyksessä olevassa viranomaisessa.

Siltä osin kuin asiakirja sisältää tietoja oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:ssä tarkoitetusta asianosaisten ja yleisön läsnä olematta käydystä neuvottelusta, asianosaisella on oikeus saada asiakirjasta tieto vain viranomaisen luvalla.

Sen estämättä, mitä edellä on säädetty, asianosaisella on aina oikeus saada tieto asiassa annetusta ratkaisusta.

Sillä, jonka muutoksenhakuoikeus perustuu kunnan tai muun yhteisön jäsenyyteen, on tämän pykälän nojalla oikeus saada tieto vain asiassa annetusta ratkaisusta.

19a§

Asianosainen ei saa ilmaista sivulliselle 19 §:n nojalla saamiaan salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. Asianosaisen edustajalla ja avustajalla on sama salassapitovelvollisuus kuin asianosaisella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 89/81
Toisen lakivaliok. miet. 4/82
Suuren valiok. miet. 80/82

Naantalissa 6. päivänä elokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.