572/1982

Annettu Naantalissa 23. päivänä heinäkuuta 1982

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 8 päivänä kesäkuuta 1956 annetun kansaneläkelain (347/56) 30 §:n 4 momentin 14 a kohta ja 6 momentti, 39 §:n 5 momentti, 42 §:n 1 momentti sekä 43 ja 44 §,

sellaisina kuin niistä ovat 30 §:n 4 momentin 14 a kohta 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa (527/81) ja 6 momentti 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa (588/ 78), 39 §:n 5 momentti 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (499/71) sekä 42:n 1 momentti 11 päivänä joulukuuta 1970 annetussa laissa (767/70), sekä

lisätään 30 §:n 4 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetussa laissa, uusi 14 b kohta sekä 39 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1965 ja 12 päivänä tammikuuta 1973 annetuilla laeilla (705/65 ja 8/73) sekä mainituilla 11 päivänä joulukuuta 1970 ja 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetuilla laeilla, uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi ja muutettu 5 momentti 6 momentiksi, seuraavasti:

30§

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta:


14 a) pakollista tapaturmavakuutusta koskevien eri lakien mukaisista etuuksista muuta kuin tapaturma- ja perhe-eläke, elinkorko ja huoltoeläke;

14 b) työ- ja ansiokyvyn palauttamiseksi tai parantamiseksi tahi työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) perusteella koulutuksen ajalta maksettavaa etuutta;


Mitä työtulolla tässä pykälässä tarkoitetaan, säädetään asetuksella, kuitenkin siten, että työtuloksi rinnastetaan myös työkyvyttömyyden perusteella maksettava päiväraha tai tähän rinnastettava ansionmenetyksen korvaus.

39§

Poiketen siitä, mitä edellä 3 momentissa on säädetty, alkaa oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta, jos vakuutettu on tullut työkyvyttömäksi työttömyyseläkettä saadessaan. Samoin vakuutetulla on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta, jos hän rintamasotilaseläkettä saadessaan on tullut työkyvyttömäksi ja hän tuolloin on saanut työntekijäin eläkelain (395/61) 8 §:n 4 momentissa mainittujen lakien, säännösten tai määräysten taikka merimieseläkelain (72/56) mukaista työttömyyseläkettä.

Tämän pykälän 1 momenttia sovellettaessa työttömyyseläke myönnetään kuitenkin aikaisintaan 22 c §:n 1 momentissa mainitun todistuksen antamista seuraavan kolmannen kuukauden alusta lukien tai, jos eläke myönnetään päiväavustuksen enimmäismäärän täyttymisen perusteella, sanotun todistuksen antamista seuraavan kuukauden alusta lukien.

42§

Rangaistuksen täytäntöönpanoa varten rangaistuslaitoksessa olevan eläkkeensaajan eläkkeen maksaminen keskeytetään sen eläkejakson alkamisesta lukien, joka ensiksi seuraa kolme kuukautta kestäneen vankeusrangaistuksen tai sen ohella suoritettavan sakon muuntorangaistuksen suorittamista. Jos rangaistuksen täytäntöönpanoa välittömästi edeltänyt tutkintavankeusaika vähennetään rangaistuksesta, eläkkeen maksaminen keskeytetään vastaavasti, kun rangaistuksen täytäntöönpanon ja vähennyksen yhteenlaskettu aika on kestänyt kolme kuukautta, aikaisintaan kuitenkin sen eläkejakson alkamisesta lukien, joka ensiksi seuraa rangaistuksen suorittamisen laskettua alkamisajankohtaa. Samoin eläkkeen maksaminen keskeytetään sen eläkejakson alkamisesta lukien, joka ensiksi seuraa kolmen kuukauden kuluttua siitä kun eläkkeensaaja on joutunut asetuksessa määrättyyn julkiseen laitoshoitoon, josta ei ole määrätty perittäväksi maksua hoidettavalta. Jos eläkkeen maksaminen on keskeytetty mielisairaslain 36 §:n 2 ja 3 momentissa tai 36 b §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, on eläkkeestä kuitenkin maksettava eläkkeensaajalle hänen omaan käyttöönsä henkilökohtaisia tarpeita varten asetuksella erikseen vahvistettu eläkkeen osa.


43§

Eläkkeensaajan ollessa laitoshoidossa tai sijoitettuna yksityiskotihoitoon, eläke voidaan maksaa eläkkeensaajan tai hänen holhoojansa suostumuksella taikka jos eläkkeen maksamista eläkkeensaajalle itselleen ei voida 44 §:n 1 momentissa mainitusta syystä pitää tarkoitustaan vastaavana, tällaisen hoidon ajalta siitä perittävien maksujen korvaamista varten sille kunnalliselle lautakunnalle tai kuntainliitolle, jonka alainen laitos on tai joka on sijoittanut eläkkeensaajan edellä mainittuun hoitoon.

Edellä 1 momentissa mainituin edellytyksin voidaan eläke maksaa myös sille laitokselle, jossa eläkkeensaaja on tai joka on sijoittanut eläkkeensaajan muualle hoitoon. Yksityisen ylläpitämälle laitokselle eläke voidaan maksaa vain, jos eläkkeensaajan on sijoittanut sinne 1 momentissa mainittu viranomainen tai valtion, kunnan tai kuntainliiton omistama laitos, joka antaa maksamiseen suostumuksen.

Edellä 1 tai 2 momentin perusteella maksetusta eläkkeestä saadaan pidättää vain sen kuukauden aikana annettavasta hoidosta määrätty maksu, jolta eläke-erä suoritetaan. Heti eläkeerän eräännyttyä on eläkkeensaajalle itselleen hänen omaan käyttöönsä henkilökohtaisia tarpeita varten maksettava vähintään asetuksella erikseen vahvistettu eläkkeen osa, jollei eläkelaitos 44 §:n 1 momentissa mainitusta syystä ole päättänyt sen käyttämisestä tähän tarkoitukseen muulla tavoin.

44§

Jos eläkkeen maksamista eläkkeensaajalle itselleen ei voida pitää tarkoitustaan vastaavana hänen elämäntapojensa, sairautensa tai muun erityisen syyn vuoksi eikä hänelle ole määrätty holhoojaa, eläkelaitos voi päättää, että eläke maksetaan eläkkeensaajan ja hänen 42 §:ssä tarkoitettujen omaistensa huoltoon käytettäväksi eläkkeensaajan asuinkunnan sosiaalilautakunnalle tai vastaanottajaksi esitetyn suostumuksella, sen jälkeen kun sosiaalilautakuntaa on kuultu, eläkkeensaajan puolisolle tai muulle sopivalle henkilölle.

Edellä 1 momentin perusteella maksettavaa eläkettä saa käyttää annetun huoltoavun korvaamiseen vain sikäli kuin kysymys on huoltoapulain 34 §:n tarkoittamasta ennakosta. Muutoinkaan ei näin maksettua eläkettä ilman painavia syitä vastoin eläkkeensaajan tahtoa saa käyttää muuhun kuin sen kuukauden aikana annettavaan huoltoon, jolta eläke-erä on suoritettu. Eläkkeensaajan ollessa 43 §:n tarkoittamassa hoidossa, on 1 momentin nojalla nostetun eläkkeen käyttämisestä laitoshoitomaksujen korvaamiseen voimassa, mitä 43 §:n momentissa on säädetty.

Esityksen eläkkeen maksamisesta 1 momentin mukaisesti muulle kuin eläkkeensaajalle itselleen voi tehdä eläkkeensaaja, hänen puolisonsa, muu omaisensa tai se, joka on pääasiallisesti huolehtinut hänestä, sosiaalilautakunta taikka kansaneläkelaitoksen paikallistoimisto.


Tämän lain 30 §:n 4 momentin 14 a ja 14 b kohta sekä 6 momentti tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1982 ja niitä sovelletaan määrättäessä tukiosaa vuodelta 1982.

Tämän lain 42 §:n 1 momentti sekä 43 ja 44 § tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Tämän lain 39 §:n 4 ja 6 momentti tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1982.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 80/82
Sosiaalivaliok. miet. 17/82
Suuren valiok. miet. 102/82

Naantalissa 23. päivänä heinäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Vappu Taipale

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.