414/1982

Annettu Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1982

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 12 §:n 4 momentti 13 § 15 §:n 1 momentti, 16 a § ja 18 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 4 momentti 14 päivänä tammikuuta 1982 annetussa laissa (31/82), 13 § ja 16 a § 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (568/75), 15 §:n 1 momentti 27 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (808/81) sekä 18 §:n 4 momentti 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), näin kuuluviksi:

12§

Eläkkeen enimmäismäärä lasketaan siten, että tämän lain mukaiseen eläkkeeseen lisätään

kutakin 16 vuotta nuorempaa lasta kohden kansaneläkelain 30 b §:ssä säädetty lapsikorotus kansaneläkelain 27 §:ssä tarkoitetun toisen kuntaryhmän mukaisena,

työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa mainittu peruseläke, ottaen huomioon vähennys, joka eläkkeestä on tehtävä edunsaajalle tulevien muiden eläkkeiden ja suoritusten vuoksi, tämän lain mukainen eläke kuitenkin, jos se on myönnetty 10 §:n 2 tai 3 momenttia soveltaen, sellaisenaan ja

työntekijäin eläkelain 8 §:n 1 momentissa mainittu eläke, päiväraha, elinkorko tai korvaus saman pykälän 6 momentissa säädetyin poikkeuksin

ja jos nämä yhteenlaskettuina tai, jollei tällaisia suorituksia ole, tämän lain mukainen eläke ylittää yhteensovitusrajan, ylittävä osa vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä.


13§

Eläkkeen määrä lasketaan uudelleen,

jos edunsaajalla sen jälkeen kun eläke edellä säädetyin tavoin on laskettu, todetaan olevan oikeus eläkkeen määrää laskettaessa huomioon otettavaan eläkkeeseen, päivärahaan, elinkorkoon tai korvaukseen; tahi

jos tällaisen eläkkeen, päivärahan, elinkoron tai korvauksen määrä itseoikaisun tai muutoksen hakemisen johdosta muuttuu; sekä

edunsaajan hakemuksesta, jos eläkkeen, päivärahan, elinkoron tai korvauksen määrä on olennaisesti muuttunut.

15§

Vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke maksetaan, jollei 15 a §:n säännöksistä muuta johdu, sitä. kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt, kuitenkin aikaisintaan palkan saamisen päättymistä seuraavan kuukauden alusta. Työttömyyseläke maksetaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kahden kuukauden kuluttua ensiksi seuraa 9 a §:n 1 momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta, tai jos eläke myönnetään päiväavustuksen enimmäismäärän täyttymisen perusteella, sanotun todistuksen antamista seuraavan kuukauden alusta.


16a§

Jos edunsaajalla on oikeus saada tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuvaa päivärahaa, tapaturmaeläkettä, liikennevakuutuslain nojalla omaan vammaan perustuvaa jatkuvaa korvausta tai sotilasvammalakiin perustuvaa elinkorkoa, voidaan tämän lain mukainen eläke sen estämättä, mitä 11 ja 12 §:ssä on säädetty, suorittaa täysimääräisenä, kunnes päivärahan, tapaturmaeläkkeen, elinkoron tai korvauksen määrä on lopullisesti ratkaistu. Edunsaajan oikeus mainittuun päivärahaan, tapaturmaeläkkeeseen, elinkorkoon tai korvaukseen siirtyy valtiokonttorille eläkkeestä edellä mainittujen suorituksen johdosta vähennettävää määrää vastaavalta osalta.

18§

Työttöymyyseläke lakkaa ilman eri päätöstä kuuden kuukauden tai asetuksella säädetyn pitemmän ajan kuluttua työvoimaviranomaisen todistuksen antamisesta lukien, jollei, valtiokonttorille sitä ennen toimitettu, työvoimaviranomaisen antamaa uutta todistusta siitä, ettei eläkkeensaajalle voida osoittaa 9 a §:ssä tarkoitettua työtä. Jos eläkkeen lakkaamisen jälkeen työttömyys jatkuu tai alkaa uudelleen, eläkettä ryhdytään maksamaan samojen perusteiden mukaan kuin aikaisempaakin eläkettä, jollei eläkkeen lakkaamisesta ole kulunut kahta vuotta pitempää aikaa. Tällöin 9 a §:ää sovellettaessa eläkkeelläolon aikaa pidetään korvauspäivänä ja eläke maksetaan 9 a §:ssä mainitun todistuksen antamista seuraavan kuukauden alusta, jos todistuksesta käy ilmi, että edustajalle ei ole työttöymyseläkkeen lakkaamisen jälkeen maksettu työttömyysavustusta tai -korvausta. Valtiokonttorin hyväksymän selvityksen perusteella eläke voidaan työttömyyden jatkuessa myöntää myös takautuvasti enintään kuukauden ajalta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Mitä tapaturmaeläkkeen yhteensovittamisesta on voimassa, sovelletaan vastaavasti tapaturmavakuutuslain säännöksiin perustuvaan elinkorkoon.

Hallituksen esitys 46/82
Sosiaalivaliok. miet. 9/82
Suuren valiok. miet. 52/82

Helsingissä 4. päivänä kesäkuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.