399/1982

Annettu Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1982

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 94 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974 annetuilla laeilla (1023/74 ja 1025/ 74), sekä

muutetaan 82 §, 82 a §:n 1 momentti, 93 ja 95 §, 112 §:n 4 momentti sekä 113 §:n 5 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 82 § muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 23 päivänä joulukuuta 1977 annetuilla laeilla (1024/74 ja 1002/77), 82 a §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa, 93 § muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 25 päivänä heinäkuuta 1975 annetuilla laeilla (1023/74 ja 611/75), 95 § ja 112 §:n 4 momentti 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1023/74) sekä 113 §:n 5 momentti 12 päivänä kesäkuuta 1964 annetussa laissa (321/64), sekä

lisätään lakiin uusi 93 a § seuraavasti:

82§

Jos verovelvolliselle laskuvirheen tai siihen verrattavan erehdyksen vuoksi tahi sen johdosta, että verolautakunta ei ole asiaa joltakin osalta tutkinut, on, hänen sitä aiheuttamattaan, jäänyt panematta säädetty vero tai osa siitä, tai jos verovelvolliselle on mainitusta syystä tai puutteellisesta tai virheellisestä selvityksestä johtuneen taikka muun virheen johdosta pantu liikaa veroa, on verotus oikaistava, jollei asiaa ole veromuistutukseen tai valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu (veronoikaisu).

Veronoikaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan tehdä viimeistään verotuksen toimittamisvuotta seuraavien kahden vuoden kuluessa. Veronoikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä viimeistään säännönmukaisen verotuksen toimittamisvuotta seuraavien viiden vuoden kuluessa tai myöhemminkin, jos verovelvollinen on säännönmukaisen verotuksen toimittamisvuotta seuraavien viiden vuoden kuluessa tehnyt 3 momentissa tarkoitetun kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus jälkiverotuksesta tai muutoksenhakuviranomaisen uudelleen verolautakunnan toimitettavaksi palauttamaa verotusta koskevasta päätöksestä saadaan kuitenkin tehdä tämän määräajan estämättä 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona verovelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Jos veronoikaisu tehdään verovelvollisen vahingoksi, hänelle on, mikäli mahdollista, ennen oikaisun tekemistä. varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

Veronoikaisu pannaan vireille verovelvollisen tai muun 91 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhakuun oikeutetun kirjallisesta vaatimuksesta tahi viranomaisen aloitteesta. Verolautakunnan on käsiteltävä verovelvollisen tai muun 91 §:n 1 momentissa tarkoitetun henkilön säännönmukaisesta verotuksesta tekemä valitus veronoikaisuna. Jos valituksessa tarkoitetun asian tutkiminen ei kuulu 1 momentin nojalla verolautakunnan toimivaltaan tai jos siinä esitetty vaatimus hylätään, verolautakunnan on siirrettävä asia tältä osin lääninoikeuden käsiteltäväksi. Veronoikaisua koskeva asia on, mikäli mahdollista, käsiteltävä loppuun kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuskirjelmä tai valitus on saapunut verotoimistoon.

82a§

Jos maksuunpanossa on sattunut laskuvirhe tai siihen verrattava erehdys, verotoimiston on oikaistava maksuunpano. Maksuunpanon oikaisu verovelvollisen vahingoksi voidaan tehdä viimeistään kahden vuoden kuluessa sitä seuranneen kalenterivuoden alusta, jona maksuunpano on tapahtunut. Maksuunpanon oikaisu verovelvollisen hyväksi voidaan tehdä viimeistään säännönmukaisen verotuksen toimittamisvuotta seuraavien viiden vuoden kuluessa tai myöhemminkin, jos verovelvollinen on säännönmukaisen verotuksen toimittamisvuotta seuraavien viiden vuoden kuluessa tehnyt kirjallisen maksuunpanon oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus veronoikaisua, jälkiverotusta tai muntoksenhakuviranomaisen uudelleen verolautakunnan toimitettavaksi palauttamaa verotusta koskevasta maksuunpanosta saadaan kuitenkin tehdä tämän määräajan estämättä 60 päivän aikana sen päivänjälkeen, jona verovelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Jos maksuunpanon oikaisu tehdään verovelvollisen vahingoksi, hänelle on, mikäli mahdollista, ennen oikaisun tekemistä varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.


93§

Verovelvollinen tai muu 91 §:n mukaan muutoksenhakuun oikeutettu voi, olipa veromuistutus tehty tai ei, hakea muutosta valittamalla sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella verovelvollisen kotikunta on tai häntä on henkilökohtaisista tuloista verotettu, taikka jos hänellä ei ole valtakunnassa kotikuntaa eikä häntä ole täällä verotettu henkilökohtaisista tuloista, Uudenmaan lääninoikeudelta. Jos puolisoilla, joihin tulo- ja varallisuusverolain mukaan sovelletaan puolisoita koskevia säännöksiä, on eri kotikunta, haetaan muutosta sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella miehen kotikunta on. Muutosta yhtymän tulon ja varallisuuden vahvistamiseen sekä niiden jakoon haetaan kuitenkin sen läänin lääninoikeudelta, jonka alueella yhtymän kotikunta on, tai, jos yhtymällä ei ole valtakunnassa kotikuntaa, Uudenmaan lääninoikeudelta. Muutoksenhaku on tehtävä kirjallisesti, ja valituskirja on toimitettava valitusajan kuluessa verotoimistoon. Jos verovelvollista on verotettu useammassa kunnassa, muutosta on oikeus hakea kaikkiin verotuksin yhdellä muutoksenhakukirjalla.

Verovelvollisen tai muun 91 §:n 1 momentin mukaan muutoksenhakuun oikeutetun valitusaika on siltä osin kuin muutosta on haettu veromuistutuksella tutkijalautakunnalta 60 päivää sen päivän jälkeen, jona tutkijalautakunnan ilmoitus valitusajan alkamisesta on julkipantu siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, ja muulta osin viisi vuotta sitä seuraavan vuoden alusta lukien, jona säännönmukainen verotus on toimitettu. Veronoikaisua, maksuunpanon oikaisua, jälkiverotusta tai muutoksenhakuviranomaisen uudelleen verolautakunnan toimitettavaksi palauttamaa verotusta koskevasta päätöksestä saadaan kuitenkin valittaa tämän määräajan estämättä 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona verovelvollinen on saanut päätöksestä tiedon. Edellä 91 §:n 2 momentissa mainittujen viranomaisten valitusaika on säännönmukaisesta verotuksesta 60 päivää sen päivän jälkeen, jona tutkijalautakunnan ilmoitus valitusajan alkamisesta on edellä mainitulla tavalla julkipantu, ja muissa asioissa 60 päivää päätöksen tekemisestä. Verotusasiamiehen ja lääninveroviraston valitusaika määräytyy verovelvollisen kotikunnan mukaan sekä valtion- ja kunnanasiamiehen valitusaika sen kunnan mukaan, jossa olevassa verolautakunnassa asiamies toimii. Kunnanhallituksen valitusaika määräytyy asianomaisen kunnan mukaan sekä seurakunnan ja kansaneläkelaitoksen valitusaika sen kunnan mukaan, jossa kirkollisvero ja kansaneläkevakuutusmaksu on maksuunpantu.

Mitä tässä pykälässä on säädetty, on noudatettava haettaessa muutosta 89 §:n 2 momentin nojalla annettuun verojohtajan päätökseen.

93a§

Verotoimiston tulee, sen jälkeen kun 91 §:n 1 momentissa mainitun henkilön tekemä valitus on käsitelty 82 tai 82 a §:ssä tarkoitetulla tavalla, varata 91 §:n 2 momentissa mainitun viranomaisen tekemästä valituksesta verovelvolliselle sekä 91 §:n 1 momentissa mainitun henkilön tekemästä valituksesta valtion- ja kunnanasiamiehelle tilaisuus vastineen ja tarvittaessa vastaselityksen antamiseen. Valituskirja vastineineen ja vastaselityksineen sekä verotuksen perusteena olleet asiakirjat on lähetettävä viipymättä lääninoikeudelle. Asiakirjoihin on liitettävä ote verolautakunnan 82 §:ssä tarkoitetun kokouksen pöytäkirjasta tai jäljennös 82 a §:ssä tarkoitetusta verotoimiston päätöksestä sekä ote tutkijalautakunnan pöytäkirjasta, jos asia on tutkijalautakunnassa käsitelty. Maksuunpanoa koskevaan valitukseen on liitettävä ote veroluettelosta. Asiakirjoihin on liitettävä myös verojohtajan lausunto valituksesta ja selvitys valitusajan alkamisesta.

Jos valitus on tehty lääninverolautakunnan toimittamasta verotuksesta, verotoimiston tulee, varattuaan 91 §:n 1 momentissa mainitun henkilön tekemästä valituksesta kunnanasiamiehelle tilaisuuden vastineen antamiseen, lähettää viipymättä valituskirja vastineineen ja verotuksen perusteena olleet asiakirjat lääninverovirastolle. Asiakirjoihin on liitettävä ote lääninverolautakunnan pöytäkirjasta ja selvitys valitusajan alkamisesta. Lääninveroviraston tulee, sen jälkeen kun 91 §:n 1 momentissa mainitun henkilön tekemä valitus on käsitelty 82 §:ssä tarkoitetulla tavalla lääninverolautakunnassa, varata 91 §:n 2 momentissa mainitun viranomaisen tekemästä valituksesta verovelvolliselle ja 91 §:n 1 momentissa mainitun henkilön tekemästä valituksesta verotusasiamiehelle sekä tarvittaessa asianomaisen veropiirin verotoimiston välityksellä kunnanasiamiehelle tilaisuus vastineen ja vastaselityksen antamiseen. Valituskirja asiakirjoineen, joihin on myös liitettävä lääninverolautakunnan puheenjohtajan lausunto, on lähetettävä viipymättä lääninoikeudelle.

95§

Jos verovelvolliselle on määrätty kahdessa tai useammassa kunnassa valtionveroa tai samasta tulosta kunnallisveroa, asia voidaan saattaa lääninoikeuden käsiteltäväksi valituksin myös siten, että sen veropiirin verojohtaja, jossa jokin verotuksista on toimitettu, taikka lääninveroviraston tai lääninoikeuden asianomainen virkamies tai ulosottomies ilmoittaa asian lääninoikeudelle. Asian vireillepanosta on verovelvolliselle annettava pyynnöstä todistus.

112§

Jos verovelvolliselle on määrätty kahdessa tai useammassa kunnassa valtionveroa tai samasta tulosta kunnallisveroa ja kysymys hänen oikeasta verotuspaikastaan on saatettu valituksin lääninoikeuden ratkaistavaksi, verovelvollisella tai muulla verosta vastuussa olevalla henkilöllä on oikeus pyytää sellaisen veropiirin verojohtajaa, jossa jokin verotuksista on toimitettu, määräämään, mikä sanotuista veroista on maksettava muutoksenhausta riippumatta. Täten maksettavaksi on ensisijaisesti määrättävä se vero, joka on kokonaan tai osaksi maksettu tahi jonka suoritukseksi on käytetty ennakkoja. Verojohtajan on samalla määrättävä muussa kunnassa samasta tulosta tai varallisuudesta määrättyjen verojen pakkoperintä lykkääntymään, kunnes lääninoikeuden päätös verotuspaikasta tehtyyn valitukseen on annettu. Tarvittaessa on kirjoitettava uudet veroliput, erikseen sille verolle, joka on maksettava muutoksenhausta riippumatta, ja erikseen muulle verolle. Tässä momentissa tarkoitettuun verojohtajan päätökseen ei saa hakea muutosta.

113§

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun verojohtajan toimittamaan maksuunpanoon tai maksuunpanon oikaisemiseen verovelvollinen saa hakea muutosta 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona hän on saanut päätöksestä tiedon, ja 91 §:n 2 momentissa mainittu viranomainen 60 päivän aikana sen päivän jälkeen, jona päätös on tehty. Valituksesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 93 ja 93 a §:ssä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1982.

Tätä lakia sovelletaan niihin oikaisuvaatimuksiin ja valituksiin, jotka tehdään lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen. Ennen lain voimaantuloa verotoimistoon lausuntoa varten saapuneisiin ja sinne jätettyihin valituksiin voidaan soveltaa tämän lain 82 §:n 3 momentin ja 93 a §:n säännöksiä.

Jos oikaisuvaatimuksen tekoaika tai valitusaika ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan on pidempi kuin tässä laissa säädetty vastaava aika, sovelletaan sellaiselta vuodelta, jonka osalta säännönmukainen verotus on päättynyt ennen tämän lain voimaantuloa, toimitetusta verotuksesta tehtyyn oikaisuvaatimukseen ja valitukseen tältä osin ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 22/82
Valtiovarainvaliok. miet. 14/82
Suuren valiok. miet. 30/82

Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.