390/1982

Annettu Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1982

Laki kuluttajansuojalain 6 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 6 luvun 1 §:n 1 momentti sekä 2, 3 ja 8 § sekä

lisätään sanotun 6 luvun 1 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, 5 §:ään uusi 3 momentti sekä lukuun uusi 10 ja 11 § seuraavasti:

6 luku

Kulutustavaran koti- ja postimyynti

Ostajalla on koti- ja postimyynnissä oikeus 3 ja 6 §:ssä säädetyssä ajassa peruuttaa tavaran ostamista tarkoittava tarjouksensa tai myyjän tarjoukseen antamansa hyväksyvä vastaus.

Kotimyynnillä tarkoitetaan tavaran tarjoamista ostajalle puhelimitse tai henkilökohtaisesti muualla kuin myyjän toimipaikassa. Kotimyyntinä ei tätä lakia sovellettaessa kuitenkaan pidetä tavaran tarjoamista sellaisessa paikassa, jossa yleensä käydään kauppaa, tai paikassa, jonne myyjä ilmoittelulla kutsuu ostajia kaupantekoa varten ja joka ei ole yksityisasunto. Postimyynnillä tarkoitetaan tavaran tarjoamista tilattavaksi ostajalle toimitettavan esitteen, luettelon tai ilmoituksen perusteella.


Myyjän tai tämän asiamiehen on kotimyynnissä luovutettava ostajalle erityinen asiakirja (kotimyyntiasiakirja), josta käyvät ilmi myyjän nimi ja osoite, tavara sekä kauppahinta ja muut sopimusehdot ja jossa on maininta ostajalle 1-5 §:n mukaan kuuluvista oikeuksista sekä ohjeet niiden käyttämistä varten. Kotimyyntiasiakirjan on oltava kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman tai elinkeinohallituksen elinkeinonharjoittajan hakemuksesta erikseen hyväksymän kaavan mukainen- Asiakirja on luovutettava ostajalle viimeistään silloin, kun ostaja vastaanottaa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän.

Ellei kotimyyntiasiakirjaa ole luovutettu asianmukaisesti ostajalle, myyjä ei voi vedota ostajan tarjoukseen tai vastaukseen.

Kotimyynnissä peruuttamisesta on myyjälle lähetettävä kirjallinen ilmoitus seitsemän päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan sekä tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Määräaikaa laskettaessa ei oteta lukuun sitä päivää, jona asiakirja tai tavara otettiin vastaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai-, saa peruuttaminen tapahtua ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.


Jos ostaja peruttaessaan kaupan on palauttanut tavaran myyjälle, tämän on korvattava ostajalle palauttamisesta aiheutuneet kulut.

Jos kauppahinnan palauttamiseen 5 tai 6 §:n säännösten mukaan velvollinen myyjä ei ole 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen saapumisesta palauttanut, mitä kauppahinnasta on maksettu, hänen on lisäksi suoritettava ostajalle kymmenesosa tavaran kauppahinnasta. Tätä velvollisuutta myyjällä ei kuitenkaan ole, jos ostaja 5 §:n 2 momentin nojalla saa tavaran vastikkeetta. Myyjä ei ole velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa palautettavalle kauppahinnalle.

Jollei peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta voida esittää muuta selvitystä, ilmoituksen katsotaan saapuneen myyjälle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

10§

Kauppa- ja teollisuusministeriön on huolehdittava siitä, että ministeriön 2 §:n nojalla vahvistaman kaavan mukaisia lomakkeita on kohtuullisesta maksusta yleisön saatavana. Lomakkeista tulee käydä ilmi, että ne ovat sanotun kaavan mukaisia.

11§

Joka tahallaan jättää luovuttamatta kotimyyntiasiakirjan 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on tuomittava kotimyyntirikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983. Kauppa- ja teollisuusministeriön tulee vahvistaa 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kaava hyvissä ajoin ennen lain voimaantuloa. Elinkeinonharjoittaja voi myös tehdä hakemuksen ja elinkeinohallitus hyväksyä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun kaavan jo ennen lain voimaantuloa.

Lakia sovelletaan voimaantulopäivänä tai sen jälkeen tapahtuvaan kulutustavaran koti- ja postimyyntiin.

Hallituksen esitys 7/82
Talousvaliok. miet. 2/82
Suuren valiok. miet. 43/82

Helsingissä 28. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.