375/1982

Annettu Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 1982

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetus

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 23 päivänä joulukuuta 1981 annetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (126/81) nojalla:

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitos

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaissa (1026/81) tarkoitetun maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaitoksen tehtävät hoitaa maatalousyrittäjien eläkelaitos, josta on säädetty maatalousyrittäjien eläkelaissa (467/69).

Maatalousyrittäjien eläkelaitos antaa Sosiaali- ja terveysministeriölle tapaturmavakuutuslaitosten toimintaa koskevaa tilastoa varten tarvittavat tiedot kultakin toimintavuodelta ennen toimintavuotta seuraavan elokuun loppua. Tiedot annetaan ministeriön määräämällä tavalla.

Maatalousyrittäjien eläkelaitos on velvollinen pyydettäessä antamaan maatalousyrittäjälle hallussaan olevat tiedot, jotka koskevat maatalousyrittäjän vakuutusmaksuvelvollisuutta ja oikeutta korvauksiin maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaan. Samoin on eläkelaitos velvollinen pyydettäessä antamaan maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 4 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja yhtymälle tiedot, jotka vaikuttavat sanotun momentin mukaiseen vastuuseen maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisesta vakuutusmaksusta.

Maatalousyrittäjän tietojenantovelvollisuus
44§

Maatalousyrittäjä on velvollinen antamaan maatalousyrittäjien eläkelaitokselle sen pyytämät tiedot, jotka vaikuttavat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain mukaisen vakuutusmaksun määräämiseen.

Työvahinkokorvausten järjestely

Maatalousyrittäjien työvahinkokorvausten järjestelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä tapaturmavakuutuslain ja ammattitautilain täytäntöönpanosta annetun asetuksen (850/48) 4-17 §:ssä on säädetty.

Mitä 1 momentissa mainituissa säännöksissä. on säädetty työnantajasta, on vastaavasti soveltuvin osin voimassa maatalousyrityksen omistajasta tai haltijasta.

Vuosityöansion selvittäminen

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 12 §:n 1 momentin mukaisena selvityksenä on sen lisäksi, mitä maatalousyrittäjien eläkelaitos asiassa ehkä vaatii, esitettävä maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/69) 2 §:n 1 momentissa tarkoitetulla lomakkeella tiedot maatalousyrittäjän työansioon vaikuttavista seikoista viimeiseltä vuodelta ennen työvahingon sattumista. Lisäksi voidaan esittää työansiota koskevat tiedot maatalousyrittäjän kirjanpidosta tai verotusta varten pidettävistä muistiinpanoista.

Perusturvaosuuksien tilittäminen

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetut valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen ennakoiden määrät seuraavalle kalenterivuodelle.

Viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 15 päivänä ministeriö vahvistaa maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetut valtion, kansaneläkelaitoksen ja maatalousyrittäjien eläkelaitoksen osuuksien määrät edelliseltä kalenterivuodelta. Samalla ministeriö tarkistaa ennakoiden eriä vuoden jälkimmäiseltä puoliskolta, jos vahvistettujen ennakoiden määrät poikkeaisivat vähintään kaksi prosenttia mainitussa 1 momentissa tarkoitettujen osuuksien määristä.

Lisäksi tarkistetaan marras- ja joulukuulta suoritettavia ennakoita viimeistään lokakuun 15 päivänä, jos vahvistetun tai, milloin ennakkoa on tarkistettu, tarkistetun ennakon määrä poikkeaisi vähintään yhden prosentin vastaavan osuuden määrästä.

Ennakot suoritetaan kahtenatoista kuukausittaisena eränä. Ennakkojen määrästä maksetaan tammi- ja helmikuulta kummaltakin 12 prosenttia, maalis- ja huhtikuulta kummaltakin 4,6 prosenttia sekä kultakin seuraavalta kuukaudelta 8,35 prosenttia. Ennakkoa 7 §:n mukaan tarkistettaessa jaetaan kuluneelle ajalle kohdistuva korotus tai vähennys kuitenkin tasan jäljellä oleville ennakkoerille.

Ennakkojen on oltava maatalousyrittäjien eläkelaitoksen käytettävissä kunkin kuukauden ensimmäisenä sellaisena arkipäivänä, jona Postipankki suorittaa postisiirtotilien kirjauksen.

Maksetun ennakon ja samalle vuodelle vahvistetun vastaavan osuuden määrien erotus otetaan huomioon osuuden vahvistamista seuraavan ennakkoerän maksamisen yhteydessä.

Edellä 7 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä varten maatalousyrittäjien eläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle tämän määräämä selvitys toimenpidettä edeltävän kuukauden 20 päivään menneissä.

Lääkärinlausuntolomakkeiden vahvistaminen
10§

Lausunnon työvahingon aiheuttamasta vammasta, sairaudesta tai kuolemasta lääkärin tulee antaa sosiaali- ja terveysministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella.

Voimaantulo
11§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

Tämän asetuksen 7 §:n 1 momentissa tarkoitetut ennakkojen määrät vuodelle 1982 vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö viimeistään 15 päivänä heinäkuuta 1982.

Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Marjatta Väänänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.