360/1982

Annettu Helsingissä 14. päivänä toukokuuta 1982

Laki kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Kansainväliset sopimukset, joiden noudattamiseen Suomi on sitoutunut, on julkaistava Suomen säädöskokoelman erillisessä osassa (sopimussarja), jollei jäljempänä tässä laissa toisin säädetä.

Valtioneuvosto voi määrätä, että sellaisesta kansainvälisestä sopimuksesta, joka ei edellytä eduskunnan hyväksymistä ja jolla ei ole yleistä merkitystä, julkaistaan sopimussarjassa ainoastaan tiedonanto siitä, minkä viranomaisen luona sopimus on yleisön nähtävänä ja mistä se on saatavissa.

Kansainvälistä sopimusta, jonka voimaansaattamiseksi ei ole tarpeen antaa erillistä säädöstä, ei julkaista sopimussarjassa. Ulkoasiainministeriö voi kuitenkin määrätä, että sopimuksesta julkaistaan sopimussarjassa 2 §:ssä tarkoitetut tiedot sisältävä ilmoitus tai, milloin sopimuksella on yleinen merkitys, että se julkaistaan sopimussarjassa.

Sopimussarjassa julkaistaan muutkin kuin 3 §:ssä tarkoitetut kansainvälisiä sopimuksia ja kansainvälisiä suhteita koskevat ulkoasiainministeriön ilmoitukset.

Kansainväliset sopimukset julkaistaan sopimussarjassa suomen ja ruotsin kielellä sekä mikäli kumpikaan näistä ei ole sopimuksen alkuperäiskieli, ainakin yhdellä alkuperäiskielellä.

Valtioneuvosto voi 1 momentin säännösten estämättä erityisistä syistä määrätä. että muu kuin eduskunnan hyväksymistä edellyttävä kansainvälinen sopimus julkaistaan ilman suomenja ruotsinkielisiä käännöksiä. Julkaistavaan sopimukseen on tällöin liitettävä tieto siitä, miltä viranomaiselta sopimuksesta on saatavissa tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Milloin kansainvälisestä sopimuksesta julkaistaan sopimussarjassa ainoastaan tiedonanto tai ulkoasiainministeriön ilmoitus, tulee siihen sisältyä 2 momentissa tarkoitettu tieto.

Tämän lain säännöksiä kansainvälisistä sopimuksista sovelletaan myös sopimuksiin liittyviin tai kansainvälisen järjestön niiden nojalla antamiin Suomen valtiota sitoviin päätöksiin ja määräyksiin.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

Hallituksen esitys 226/81
Perustuslakivaliok. miet. 8/82
Suuren valiok. miet. 16/82

Helsingissä 14. päivänä toukokuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Pär Stenbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.