313/1982

Annettu Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1982

Laki verotuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 72 §:n 1 momentin 1 kohta ja 105 §:n 1 momentti sekä

lisätään 33 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1967 ja 31 päivänä joulukuuta 1974 annetuilla laeilla (615/67 ja 1025/74), uusi 5 momentti, 35 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 31 päivänä joulukuuta 1974 annetuilla laeilla (1024/74 ja 1025/74) ja 23 päivänä joulukuuta 1977 annetulla lailla (1002/77), uusi 5 momentti ja 105 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

33§

Verohallitus voi antaa 1 momentissa säädettyä veroilmoituksen antamisvelvollisuutta rajoittavia määräyksiä.

35§

Verohallitus voi antaa 1 momentissa säädettyä tulojen ja varojen ilmoittamisvelvollisuutta rajoittavia määräyksiä.

72§

Verotusta toimitettaessa on ennen muiden paitsi luonnollisten vähennysten ja velan korkojen sekä indeksi- ja kurssitappioiden vähentämistä kunkin tulolähteen ja varallisuuden osalta:

1) jollei ilmene syytä, minkä vuoksi verotuksen perusteeksi ei voida asettaa veroilmoitusta sellaisenaan ja veroviranomaisen suorituksen maksajilta suoraan saamia tietoja tuloista sekä tietoja varoista, joiden ilmoittamisvelvollisuutta on 33 §:n 5 momentin ja 35 §:n 5 momentin nojalla rajoitettu, vahvistettava verotettava tulo ja varallisuus veroilmoituksen, verovelvollisen aikaisempina vuosina antamien veroilmoitusten ja suorituksen maksajilta saatujen tietojen mukaan (ilmoitettuihin tietoihin perustuva verotus);


105§

Saadakseen lukea maksettavakseen pantavan veron ja kansaneläkevakuutusmaksun lyhennykseksi ennakkoperintälain mukaan ennakkona pidätetyt määrät verovelvollisen tulee, jollei verohallitus toisin määrää, liittää veroilmoitukseensa verokirjansa ja muut saamansa pidätystoditukset.


Vieraasta valtiosta Suomeen siirretty 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakko luetaan täällä maksuunpantavan veron ja kasaneläkevakuutusmaksun lyhennykseksi sen mukaan kuin verohallitus tarkemmin määrää.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1982.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 1982 toimitettavaan verotukseen.

Hallituksen esitys 248/81
Valtiovarainvaliok. miet. 12/82
Suuren valiok. miet. 28/82

Helsingissä 30. päivänä huhtikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.