240/1982

Annettu Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1982

Asetus ylikuormamaksusta

Oikeusministerin esittelystä säädetään ylikuormamaksusta 14 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (51/82) 19 §:n nojalla:

Ylikuormamaksusta annetun lain (51/82) 8 §:ssä tarkoitettujen maksumääräysten täytäntöönpanosta huolehtii oikeusministeriö.

Ylikuormamaksusta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu ilmoitus maksuvelvollisen kuulemisesta ja maksumääräys sekä sanotun lain 8 §:ssä tarkoitettu ratkaisu ylikuormamaksun määräämättä jättämisestä tai poistamisesta on annettava maksuvelvollisen tiedoksi tiedoksiannosta hallintoasioissa annetussa laissa (232/ 66) säädetyllä tavalla.

Maksumääräyksessä on mainittava:

1) maksuvelvollinen;,

2) ylikuorman toteamisen aika ja paikka;

3) ajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero;

4) ylikuorman määrä; sekä

5) ylikuormamaksun suuruus ja sen laskemistapa.

Maksumääräykseen on liitettävä postisiirtoliikkeen tilillepanokortti. Siihen on merkittävä päivä, jona maksu on viimeistään suoritettava sekä maksamista varten tarpeelliset tiedot. Määräyksessä on lisäksi mainittava, että se voidaan suorituksen laiminlyömisen vuoksi panna täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä.

Maksumääräyksessä on annettava myös kirjalliset ohjeet siitä, miten maksuvelvollisen tulee menetellä, jos hän haluaa hakea muutosta ylikuormamaksun määräämistä koskevaan päätökseen lääninoikeudelta.

Ylikuormamaksusta annetun lain 9 §:ssä tarkoitetussa ilmoituksessa on mainittava:

1) ajoneuvon omistaja tai pysyvä haltija;

2) kuljettajan henkilötiedot;

3) ylikuorman toteamisen aika ja paikka;

4) ajoneuvon ja perävaunun rekisterinumero;

5) kuorman laatu;

6) ylikuorman toteamis- ja laskemistapa; sekä

7) ylikuorman määrä.

Jos lääninoikeus tai korkein hallintooikeus poistaa annetun maksumääräyksen tai alentaa ylikuormamaksun määrää, on tästä ilmoitettava oikeusministeriölle. Ministeriön on hakemuksetta palautettava perusteettomasti tai liikaa maksettu ylikuormamaksu.

Oikeusministeriö antaa tarvittavat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta sekä vahvistaa kaavat ylikuormamaksun määräämismenettelyssä ja maksumääräysten täytäntöönpanossa käytettäviä lomakkeita varten.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

Helsingissä 26. päivänä maaliskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.