182/1982

Annettu Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 1982

Tieliikenneasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) nojalla:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Tämä asetus koskee liikennettä ja liikenteen ohjaamista tieliikennelain (267/81) 2 §:ssä tarkoitetulla tiellä.

Liikenteen ohjaajina toimivat poliisimies ja tiellä suoritettavien puolustusvoimien harjoitus- ten aikana sotilaspoliisi tai tähän tehtävään mää- rätty sotilashenkilö.

Liikenteen ohjaajina toimivat myös henkilöt, jotka:

1) valtion rautatiet on määrännyt ohjaamaan liikennettä tien ja rautatien tasoristeyksessä;

2) kunnallinen viranomainen on määrännyt ohjaamaan liikennettä paikassa, missä raitiovaunuliikenteestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa muulle tieliikenteelle;

3) liikenteen ohjauksesta vastaava viranomainen on määrännyt ohjaamaan liikennettä tiellä tai sen läheisyydessä suoritettavan työn vuoksi;

4) luvan myöntänyt viranomainen on määrännyt ohjaamaan liikennettä luvanvaraisessa erikoiskuljetuksessa; tai jotka

5) poliisi on määrännyt tilapäisesti ohjaamaan liikennettä urheilukilpailujen, kansanjuhlien, näyttelyiden tai muiden sellaisten syiden vuoksi.

Muun kuin virkapukuisen poliisimiehen on liikennettä ohjatessaan käytettävä pysäytysmerkkinä pienoiskoossa olevaa liikennemerkkiä 311 (ajoneuvolla ajo kielletty).

Liikenteen ohjaamiseen voidaan käyttää liikennemerkkejä, liikennevaloja, tiemerkintöjä ja muita liikenteen ohjauslaitteita siten kuin niistä jäljempänä säädetään.

Tienkäyttäjän on noudatettava liikenteen ohjauslaittein annettuja ohjeita ja määräyksiä niin kuin siitä on tieliikennelaissa säädetty.

2 luku

Liikenne moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä

Moottoritiellä sekä sen liittymä tai erkanemistiellä on vain moottoriajoneuvoliikenne sallittu. Näillä teillä ei saa kuitenkaan kuljettaa moottoriajoneuvoa, jonka suurin sallittu tai rakenteellinen nopeus on enintään 40 kilometriä tunnissa.

Ajoneuvon hinaaminen moottoritiellä käyttäen köyttä, vaijeria tai muuta sellaista välinettä on kielletty. Moottoritiellä rikkoutuneen ajoneuvon saa kuitenkin tällä tavoin hinata seuraavaan poistumiskohtaan saakka.

Ajoneuvon saa ajaa moottoritielle vain tien alkamiskohdasta tai liittymätieltä ja moottoritieltä pois vain tien päätekohdasta tai käyttäen erkanemistietä.

Kiihdytyskaistan puuttuessa on kuljettajan, joka aikoo ajaa moottoritielle, väistettävä moottoritietä kulkevia ajoneuvoja. Kuljettajan, joka aikoo ajaa kiihdytyskaistalta moottoritielle, on varmistauduttava siitä, että se voi tapahtua vaaratta ja muita tarpeettomasti estämättä.

Moottoritieltä poistuvan kuljettajan on riittävän ajoissa siirryttävä erkanemistietä lähinnä olevalle tai poistuvalle liikenteelle liikennemerkillä osoitetulle ajokaistalle ja, jos tiellä on hidastuskaista, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa siirryttävä sille.

Ajoneuvoa ei saa kuljettaa moottoritien ajoratoja erottavalla keskikaistalla eikä sen ajoratoja yhdistävällä poikittaistiellä.

Ajoneuvoa ei saa kääntää eikä peruuttaa moottoritiellä eikä sen liittymä tai erkanemistiellä. Ajoneuvon saa pysäyttää tai pysäköidä vain erityisesti osoitetulle pysäköintipaikalle tai levähdysalueelle. Ajoneuvon saa pysäyttää linjaauton pysäkille noudattaen, mitä merkkien 531 ja 532 kohdalla on säädetty.

Moottoritiellä on ajoneuvoa kuljetettava eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Milloin ajokaistat on opastusmerkein osoitettu tarkoitetuksi kukin tietylle liikennesuunnalle, kuljettaja saa kuitenkin käyttää olosuhteisiin ja matkan jatkamiseen parhaiten soveltuvaa ajokaistaa.

Jos moottoritiellä on samansuuntaista liikennettä varten vähintään kolme ajokaistaa, saa kuorma-autoa tai yli seitsemän metrin pituista ajoneuvoyhdistelmää kuljettaa vain jommalla- kummalla kahdesta oikeanpuoleisesta ajokaistasta, jollei 5 §:n säännöksistä muuta johdu.

Edellä kulkeva ajoneuvo on moottoritiellä ohitettava vasemmalta. Milloin kuitenkin ajoneuvot ajavat jonossa tai käyttävät opastusmerkein tietylle liikennesuunnalle tarkoitettuja ajokaistoja taikka milloin ohittava ajoneuvo käyttää linja-autokaistaa, on edellä kulkevan ajoneuvon ohi ajaminen oikealta ajokaistaa vaihtamatta sallittu.

Edellä 4-7 §:ssä olevia säännöksiä on soveltuvin osin noudatettava myös liikenteessä moottoriliikennetiellä sekä sen liittymä ja erkanemistiellä.

Mitä 4-8 §:ssä on säädetty, ei koske erityisiä valomerkkejä antavaa hälytysajoneuvoa eikä tienpitäjän pakottavista syistä erityisin ehdoin sallimaa tilapäistä liikennettä.

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävän ajoneuvon kuljettaja saa poiketa 4-8 §:n säännöksistä olosuhteiden edellyttämällä tavalla ja tarpeellista varovaisuutta noudattaen.

Liikennevalvonnassa tai poliisin virkatehtävässä käytettävän ajoneuvon saa 6 §:n 2 momentin säännösten estämättä tilapäisesti pysäyttää tai pysäköidä tehtävän vaatimalla tavalla edellyttäen, ettei liikennettä ilmeisesti vaaranneta.

3 luku

Liikennemerkit

Yleistä
10§

Liikennemerkillä on sen tässä asetuksessa olevan nimen ja kuvan sekä mahdollisen selityksen mukainen merkitys.

11§

Liikennemerkit jaetaan varoitusmerkkeihin, etuajooikeus- ja väistämismerkkeihin kielto- ja rajoitusmerkkeihin, määräysmerkkeihin, ohjemerkkeihin, opastusmerkkeihin ja lisäkilpiin.

Milloin vahvistettua liikennemerkkiä ei ole, voidaan käyttää suorakaiteen muotoista tekstillistä kilpeä.

Varoitusmerkit
12§

Varoitusmerkkiä käytetään osoittamaan tiessä olevaa liikenteelle vaarallista kohtaa. Sitä ei kuitenkaan käytetä, milloin olosuhteet muutoinkin edellyttävät erityistä varovaisuutta.

Varoitusmerkki on yleensä tasasivuisen kolmion muotoinen. Sen kärki on suunnattu ylöspäin, ja sen reunat ovat punaiset. Merkin keskustassa on keltaisella pohjalla vaaran laatua osoittava kuvio.

13§

Varoitusmerkki sijoitetaan, jollei jäljempänä toisin säädetä, ajoradan oikealle puolelle. Erityisestä syystä voidaan samanlainen merkki lisäksi sijoittaa ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradan yläpuolelle.

Varoitusmerkki sijoitetaan, jollei jäljempänä toisin säädetä, vähintään 150 ja enintään 250 metriä, moottori- ja moottoriliikennetiellä kuitenkin enintään 500 metriä ennen vaarapaikkaa. Taajamassa ja erityisestä syystä muuallakin varoitusmerkki voidaan sijoittaa lähemmäksi vaarapaikkaa kuin edellä on säädetty. Jos varoitusmerkki sijoitetaan edellä säädettyä kauemmas kohteesta, on merkin yhteydessä käytettävä lisäkilpeä 815. Varoitusmerkki voidaan tarvittaessa toistaa.

Varoitusmerkit ovat:

Merkit puuttuvat.

8 luku

Tien tilapäinen sulkeminen

49§

Tien tilapäisestä sulkemisesta ja liikenteen ohjauksesta tien kunnon vuoksi taikka tiellä tai sen läheisyydessä suoritettavan työn vuoksi päättää se, jolla on oikeus asettaa tielle liiken- nemerkki.

Paloviranomaisen oikeudesta tien tilapäiseen sulkemiseen ja liikenteen ohjaukseen säädetään palo- ja pelastustoimesta annetussa laissa (559/ 75).

50§

Suoritettaessa työtä, joka saattaa vaarantaa liikennettä, on tie tai tien osa, jolla työ tehdään, varustettava asianmukaisin liikennemerkein. Milloin olosuhteet sitä edellyttävät, on tällainen tie tai tien osa pidettävä kokonaan tai osaksi suljettuna sekä työn suorittajan toimesta varustettava säännösten ja määräysten mukaisin sulkulaittein ja merkkivaloin.

Kunnallislaissa (953/76) tarkoitetulla järjestyssäännöillä voidaan antaa paikallisia määräyksiä niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä liikenteen turvaamiseksi tiellä, milloin kiinteistöstä tai siinä suoritettavasta työstä voi aiheutua haittaa tai vaaraa liikenteelle.

51§

Nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain edellyttäen, että tien sulkemiseen on asema- tai rakennuskaavan mukaisten liikenneväylien osalta saatu kunnanhallituksen lupa ja muiden teiden osalta lääninhallituksen lupa. Lääninhallituksen on ennen luvan myöntämistä kuultava asianomaista tienpitäjää.

Muille kuin 1 momentissa mainituille moottoriajoneuvoille ei nopeuskilpailuja saa järjestää. Nopeuskilpailuna pidetään jokaista kilpailua, jossa sen osanottajalle on asetettu ajonopeutta koskeva, tieliikennelain 23 §:ssä säädetyn velvoitteen kanssa ristiriitainen tavoite.

Poliisilla on tienpitäjää kuultuaan oikeus tien tilapäiseen sulkemiseen urheilukilpailujen, kansanjuhlien, näyttelyiden tahi puolustusvoimien harjoitusten, paraatien tai näytösten vuoksi taikka muusta sellaisesta syystä. Kiirellisessä tapauksessa poliisi voi sulkea tien tilapäisesti tienpitäjää kuulematta.

9 luku

Erinäisiä säännöksiä

52§

Erityisiä ääni- ja valomerkkejä antavan hälytysajoneuvon kuljettaja saa kiireellisessä tehtävässä poiketa liikenteen ohjauslaitteella osoitetusta kiellosta, rajoituksesta tai määräyksestä.

Erityisiä valomerkkejä antavan hälytysajoneuvon ja poliisin virkatehtävässä käytettävän ajoneuvon kuljettaja saa, milloin virkatehtävä välttämättä sitä edellyttää, erityistä varovaisuutta noudattaen poiketa liikenteenohjauslaitteella osoitetusta muusta kuin väistämisvelvollisuutta osoittavasta kiellosta, rajoituksesta tai määräyksestä. Hän ei kuitenkaan saa ohittaa punaista valoa näyttävää liikenneopastinta.

Tienpidossa tai vastaavassa tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävän ajoneuvon kuljettaja saa olosuhteiden edellyttämällä tavalla tarpeellista varovaisuutta noudattaen poiketa liikenteenohjauslaitteella osoitetusta muusta kuin väistämisvelvollisuutta tai nopeusrajoitusta osoittavasta kiellosta, rajoituksesta tai määräyksestä. Hän ei kuitenkaan saa ohittaa punaista valoa näyttävää liikenneopastinta.

53§

Liikuntavammainen, jolla on poliisin myöntämä pysäköintilupa, saa pysäköidä luvassa mainitun ajoneuvon alueelle, missä pysäköinti on kielletty merkillä 372 (pysäköinti kielletty) tai 373 (pysäköintikieltoalue), ja maksua suorittamatta maksulliselle pysäköintipaikalle, edellyttäen etteivät muut tieliikennelain tai tämän asetuksen säännökset ole esteenä.

Liikenneministeriö antaa yleiset ohjeet 1 momentissa tarkoitetun pysäköintiluvan myöntämisen edellytyksistä.

Pysäköintilupa on sijoitettava pysäköinnin ajaksi näkyvään paikkaan tuulilasin sisäpuolelle.

Milloin 1 momentissa tarkoitetusta pysäköinnistä on ilmeistä haittaa, ajoneuvo on poliisin kehoituksesta siirrettävä tämän osoittamaan sopivaan paikkaan.

54§

Liikenneministeriö antaa tarkempia ohjeita liikenteenohjauslaitteiden käyttämisestä ja vahvistaa niiden päämitat.

55§

Liikenneministeriö voi kokeilutarkoituksessa vahvistaa käytettäviksi muunkinlaisia liikenteen ohjauslaitteita ja antaa tämän asetuksen säännöksiä täydentäviä määräyksiä.

Tie- ja vesirakennushallitus antaa tarkempia ohjeita liikennemerkkien, tiemerkintöjen ja sulkulaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta sekä vahvistaa muut tarpeelliset liikenteen ohjauslaitteet.

56§

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä lokakuuta 1957 annettu tieliikenneasetus (331/57) sekä liikennemerkeistä 27 päivänä marraskuuta 1957 annettu kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätös (384/57) niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Aikaisemman asetuksen nojalla annettu liikenneministeriön päätös tieliikenteen liikennevaloista (459/78) jää edelleen voimaan, kunnes tämän asetuksen nojalla toisin määrätään.

57§

Aikaisempien määräysten mukaisia liikennemerkkejä saa käyttää enintään vuoden 1995 loppuun, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

a) merkit 375 (taksiasema-alue), 571 (taajama) ja 572 (taajama päättyy) on otettava käyttöön heti tämän asetuksen tullessa voi- maan;

b) merkit 322 (polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty), 323 (jalankulku kielletty), 416 (pakollinen kiertosuunta), 563 (moottoriliikennetie) ja 564 (moottoriliikennetie päättyy) on otettava käyttöön vuoden 1983 loppuun men- nessä; sekä

c) merkit 312 (moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty), 313 (kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty), 316 (moottoripyörällä ajo kielletty), 551 (yksisuuntainen tie), 621 ja 622 (ajokaistaopastus) ja merkki 623 (ajokaistan päättyminen) on otettava käyttöön vuoden

Aikaisempien määräysten mukaisia ryhmitysmerkkejä voidaan käyttää merkkien 412-415 (pakollinen ajosuunta) sekä 40 §:n mukaisten ajokaistanuolten asemesta vuoden 1990 loppuun saakka.

Tiemerkinnät on muutettava tämän asetuksen mukaisiksi vuoden 1983 loppuun mennessä.

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Liikenneministeri
Jarmo Wahlström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.