112/1982

Annettu Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 1982

Laki eläkkeensaajien asumistakilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78)11 §:n 3 momentti ja 12 §,

muutetaan 2 §, 3 §:n 2 ja 3 momentti, 4 ja 6 §, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 ja 2momentti ja 14 §,

näistä 4 § sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä kesäkuuta 1980 annetullalailla (455/80), sekä

lisätään lakiin uusi 8 a-8 c § seuraavasti:

Asumiskustannuksilla tarkoitetaan:

1) asunnosta suoritettavaa vuokraa tai vastiketta;

2) sellaisia lämmityksestä ja vedestä aiheutuvia kustannuksia, jotka eivät sisälly vuokraan tai vastikkeeseen;

3) muussa kuin asunto-osakeyhtiön taiasunto-osuuskunnan omistamassa talossa sijaitsevan, eläkkeensaajan tai hänen puolisonsaomistaman asunnon hoitomenoja; sekä.

4) asunnon hankkimiseksi tai kunnostamiseksi otettujen lainojen korkoja, jos asunnonomistaa eläkkeensaaja tai hänen puolisonsa.

Valtioneuvosto vahvistaa 1 momentin 2 ja3 kohdassa tarkoitetut asumiskustannuksetkeskimääräisten lämmitys- ja vesikustannustensekä enintään keskimääräisten kunnossapitokustannusten mukaisiksi.

Asumistukea määrättäessä otetaan huomioonasumiskustannukset vain yhdestä asunnosta.

Jos vuokranantajana on eläkkeensaajan taihänen puolisonsa lähisukulainen tai lähiomainen tai,.jos vuokra ilmeisesti ylittää paikkakunnalla vastaavanlaisesta asunnosta yleensämaksettavan vuokran tahi, jos asunnon kokohuomattavasti ylittää eläkkeensaajan ja hänenperheensä tarpeen taikka, jos asumiskustannuksista voidaan katsoa eläkkeensaajan ja hänenperheensä lisäksi muunkin henkilön vastaavan,voidaan asumistukea määrättäessä asumiskustannuksiksi lukea vain se osa, jota olosuhteethuomioon ottaen voidaan pitää kohtuullisena.


Asumistukea ei myönnetä, jos sen vuotuinen määrä jää 240 markkaa pienemmäksi.

Asumistukea määrättäessä ei oteta huomioon asumiskustannusten sitä osaa, joka vuodessa ylittää 70 markkaa. Jos eläkkeensaajan luona asuu vähintään yksi kansaneläkelain29 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitettu lapsi,edellä mainittua määrää korotetaan 20 prosentilla, ja, jos eläkkeensaajan luona asuu vähintään koline edellä tarkoitettua lasta, 40prosentilla.


Asumiskustannusten omavastuuosuus muodostuu perusomavastuusta ja lisäomavastuusta.

Perusomavastuu on 10 markkaa vuodessa.

Lisäomavastuu on 40 prosenttia siitä eläkkeensaajan vuositulon osasta, joka ylittää150 markkaa tai, jos eläkkeensaaja onnaimisissa, siitä puolisoiden vuositulon osasta, joka ylittää 24240 markkaa.

Vuositulolla tarkoitetaan sitä tosiasiallistatuloa, jota eläkkeensaajan tai, jos hän on naimisissa, puolisoiden voidaan kohtuullisen arvion mukaan edellyttää jatkuvasti vuosittainsaavan, lisättynä kahdeksalla prosentilla siitämäärästä, jolla eläkkeensaajan omaisuudenarvo ylittää 360 markkaa tai, jos hän onnaimisissa, jolla puolisoiden omaisuuden arvoylittää 570 markkaa. Vuosituloon lisätään kansaneläkkeeseen kuuluvan lisäosan sekä rintamasotilaseläkkeen vuotuisetmäärät sen ajankohdan mukaisina, josta lukienasumistuki myönnetään tai tarkistetaan. Rintamasotilaseläkkeensaajan.tai, jos hän on naimisissa, eläkkeensaajan ja hänen puolisonsavuositulosta vähennetään 60 markkaa.

Vuosituloksi ei kuitenkaan lueta:

1) tämän lain mukaista etuutta;

2) kansaneläkelain mukaan maksettavaa pohjaosaa, apulisää, hoitolisää, puolisolisää ja lapsikorotusta;

3) rintamasotilaseläkelain (119/77) mukaista rintamalisää;

4) tapaturmavakuutuslain mukaista haittarahaa (608/48);

5) työ ja ansiokyvyn palauttamiseksi taiparantamiseksi annettavan talli työllisyyskoulutuksesta annetun lain (31/76) perusteellakoulutuksen ajalta maksettavaa etuutta;

6) valtion tai kunnan varoista suoritettavaaasumistukea;

7) lapsilisää;

8) huoltoapua; eikä.

9) etua omaan tarpeeseen käytetystä asunnosta.

Omaisuudeksi ei lueta eläkkeensaajan taihänen puolisonsa omistamaa ja heidän käytössään olevaa asuntoa.

8a§

Asumistuki voidaan joko määräajaksi taipysyvästi evätä tai sitä voidaan vähentää, joseläkkeensaaja on lahjoittanut omaisuuttaan taimuulla tavalla heikontanut taloudellista asemaansa siinä määrin, että se on vaikuttanuthänen oikeuteensa saada asumistuki tai olennaisesti asumistuen määrään. Näin menetelläänvain siinä tapauksessa, että eläkkeensaaja ontiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, ettätämä toimenpide voi vaikuttaa asumistukeen.Sama koskee eläkkeensaajaa, joka asumistuenmääräämistä varten tehdyssä hakemuksessa taiilmoituksessa on tahallisesti antanut vääriätietoja asumistukeen vaikuttavista omista taipuolisonsa tuloista tai omaisuudesta taikkaasumiskustannuksista, ja joka tämän vuoksi onsaanut asumistukea aiheetta tai määrältään liiansuurena.

Jos lainvoimainen päätös, jolla asumistuki 1momentin perusteella on evätty tai sitä vähennetty, myöhemmin havaitaan eläkkeensaajallekohtuuttomaksi, eläkelaitos voi oikaista päätöksen.

8b§

Sosiaalivakuutustoimikunnan tehtävänä onsen lisäksi, mitä sen tehtävistä on kansaneläkelain 67 §:ssä säädetty, vahvistaa se vuositulo, jonka perusteella eläkkeensaajan oikeusasumistukeen ratkaistaan.

8c§

Sosiaalivakuutustoimikunnan päätös, jokakoskee vuositulon vahvistamista, on viipymättä annettava eläkkeensaajan tiedoksi. Päätös on hänen pyynnöstään alistettava eläkelaitoksen tarkastettavaksi. Sitä koskeva kirjallinen pyyntö on annettava asianomaisen vakuutuspiirin paikallistoimistoon 14 vuorokaudenkuluessa sen päivän jälkeen, jona päätös onannettu eläkkeensaajan tai hänen edustajansatiedoksi.

Sosiaalivakuutustoimikunnan vuositulosta tekemä päätös on alistettava eläkelaitoksen tarkastettavaksi:

1) jos toimikunnan jäsen esittäessään toimikunnan kokouksessa eriävän mielipiteen sitävaatii; ja

2) jos toimikunta katsoo, että 8 a §:n 1momentin soveltaminen saattaisi tulla kysymykseen.

11§

Asumistuesta aiheutuvat kustannukset jaetaan siten, että kansaneläkelaitos suorittaaniistä 56,5 ja kunnat yhdessä 43,5 prosenttia.Kunnan osuus määräytyy kuntaan kunakinkuukautena maksettujen asumistukien yhteismäärän mukaan.


13§

Tässä laissa säädetyt markkamäärät sekävaltioneuvoston tämän lain 2 §:n 2 momentin perusteella vahvistamat kustannukset sidotaan elinkustannusindeksiin siten, että niitämuutetaan samanaikaisesti ja samassa suhteessakuin kansaneläkkeitä kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (348/56) nojallamuutetaan.

Valtioneuvoston on vuosittain tarkistettavaedellä mainittuja kustannuksia siten, että nesellaisina kuin niitä 1 momentin mukaisina sovelletaan, riittävässä määrin vastaavat asumiskustannuksissa yleisesti tapahtunutta muutosta.


14§

Jollei tästä laista muuta seuraa, on soveltuvin osin lisäksi voimassa, mitä kansaneläkelain 28 §:ssä, 31 §:n 2 momentissa, 35, 37-42, 43-46, 67, 69-72, 74-75, 79-83 ja84-87 §:ssä, 88 §:n 2 ja 3 momentissa sekä88 a §:ssä on säädetty, kuitenkin niin, ettäesityksen tai hakemuksen päätöksen poistamisesta mainitun lain 74 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tutkii tarkastuslautakunta.

Pankki ja muu rahalaitos on myös velvollinen pyynnöstä antamaan eläkelaitokselle, sosiaalivakuutustoimikunnalle ja tarkastuslautakunnalle tietoja, jotka ovat tarpeen asumistukioikeuden tai asumistuen määrän selvittämiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983 kuitenkin siten, että lain 2 ja4 § sekä 11 §:n 1 momentti tulevat voimaan1 päivänä tammikuuta 1984.

Valtioneuvoston tämän lain 2 §:n 2 momentin perusteella vahvistamista keskimääräisistäasumiskustannuksista otetaan vuosina 1984 ja1985 huomioon 80 prosenttia ja vuosina 1986ja 1987 prosenttia.

Aikaisemmin asumistukivuositulona huomioon otettujen tukiosan ja tukilisän sijastaotetaan tulona huomioon 1 päivästä tammikuuta 1983 alkaen kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain (103/82) voimaantulosäännöksen 3 ja soveltuvin osin 5 momentinmukaan määrätty lisäosa. Jos asumistuki huomioon ottaen, mitä sanotun lain 25c §:ssä onsäädetty täysimääräisen lisäosan määrästä, alenisi, asumistuki maksetaan entisen suuruisena.

Aikaisemmin asumistukivuositulona huomioon otetun lisäosan sijasta otetaan tulonahuomioon 1 päivästä tammikuuta 1984 alkaen 3 momentissa tarkoitetun lain voimaantulosäännöksen 4 ja soveltuvin osin 5 momentin mukaan määrätty lisäosa. Jos asumistuki huomioon ottaen, mitä sanotun lain 25 §:ssä onsäädetty täysimääräisestä lisäosasta, mitä tämänlain 4 §:n 2 momentissa on säädetty perusomavastuun määrästä ja mitä tämän lain 4 §:n3 momentissa on säädetty lisäomavastuun suuruuteen vaikuttavista markkamääristä, alenisi,asumistuki maksetaan entisen suuruisena.

Sen estämättä, mitä 3 ja 4 momentissaon säädetty, asumistuki määrätään kuitenkin tämän lain mukaan, jos asumistuensaajan vuositulossa tapahtuu huomattava muutos,perhesuhteet muuttuvat tai asunto vaihtuu.Jos asumiskustannukset vähenevät tai asumistuki alenee eläkkeensaajien asumistukilain 8§:n 3 momentin mukaan tehtävässä tarkistuksessa, asumistukea ei alenneta 3 ja 4 momentin viimeisessä virkkeessä mainituista syistä.

Tässä laissa säädetyt markkamäärät vastaavat virallisen elinkustannusindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 1981 maaliskuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaanryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 251/81
Sosiaalivaliok. miet. 36/81
Suuren valiok. miet. 216/81

Helsingissä 5. päivänä helmikuuta 1982

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.