51/1982

Annettu Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 1982

Laki ylikuormamaksusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Soveltamisala

Ylikuorman kuljettamisesta tavaran kuljetukseen tarkoitetussa moottorikäyttöisessä ajoneuvossa tai sen perävaunussa tieliikennelaissa (267/81) tarkoitetulla tiellä määrätään valtiolle maksettava ylikuormamaksu tämän lain mukaan.

Tätä lakia sovelletaan traktorilla ja sen perävaunulla suoritettavaan kuljetukseen vain silloin, kun kuljetukseen vaaditaan ammattimaisesta moottoriajoneuvoliikenteestä annettujen säännösten mukaan liikennelupa.

Ylikuormamaksu määrätään vain sellaisesta ylikuormasta, jonka liikenteen valvoja toteaa välittömästi kuljetuksen aikana.

Hallituksen esitys 20/81

Maksuvelvollinen

Ylikuormamaksu määrätään sen maksettavaksi, joka ylikuorman kuljettamisen aikaan on kuljetukseen käytetyn ajoneuvon omistaja. Jos ylikuorma on ajoneuvoyhdistelmässä, ylikuormamaksu määrätään vetoajoneuvon omistajan maksettavaksi. Jos ajoneuvo on toisen pysyvässä hallinnassa, maksu määrätään kuitenkin haltijan maksettavaksi.

Maksuvelvollinen voidaan määrätä moottoriajoneuvorekisterissä olevan tiedon mukaan, jollei rekisteritietoa näytetä virheelliseksi.

Ylikuormamaksu määrätään kuljetustehtävän antajan maksettavaksi, jos hänen rahtikirjaan ilmoittamansa tai muutoin antamansa kuorman painoa tai tilavuutta koskeva virheellinen tieto on johtanut kuorman syntymiseen.

Maksuvelvollisuudesta vapautuminen

Ylikuormamaksua ei määrätä, jos maksuvelvollinen voi saattaa todennäköiseksi, että ajoneuvo ylikuormaa kuljetettaessa oli ollut luvattomasti kuljettajan käytössä.

Maksun peruste

Ylikuormamaksu määrätään ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän sallitun kokonaispainon taikka sallitun akseli- tai telipainon ylittävästä painosta siltä osin, kuin ylitys on enemmän kuin 10 prosenttia sallitusta kokonaispainosta taikka enemmän kuin 25 prosenttia sallitusta akseli- tai telipainosta.

Jos akseli- ja telipainojen 1 momentin mukaan huomioon otettavien ylitysten yhteismäärä on suurempi kuin huomioon otettava kokonaispainon ylitys, ylikuormamaksu määrätään sanotun yhteismäärän perusteella.

Milloin kuljetuksessa sallitaan erityisen luvan perusteella tiellä yleisesti sallittuja painoja suurempia painoja, määrätään ylikuormamaksu akseli-, teli- tai kokonaispainon ylityksen koko siltä osalta, jolla paino ylittää lupaan merkityn vastaavan painon.

Maksun suuruus

Ylikuormamaksu on jokaiselta 4 §:n mukaisesti lasketun ylityksen täydeltä sadalta kilolta 50 markkaa. Jokaiselta 200 kiloa ylittävältä sadalta kilolta on maksu kuitenkin 150 markkaa ja jokaiselta 400 kiloa ylittävältä sadalta kilolta 200 markkaa.

Ylikuorman toteaminen

Ylikuorma todetaan punnitsemalla akseli- ja telipainot tai kokonaispaino. Ylikuorma voidaan todeta myös laskemalla kuorman paino tilavuuden perusteella, rahtikirjoista tai muulla luotettavalla tavalla.

Jos suurin sallittu kuorma määräytyy kuorman tilavuuden perusteella, ylikuorma todetaan samalla perusteella.

Kuljetuksen jatkaminen

Jos liikenteen valvoja on kieltänyt jatkamasta ylikuorman kuljettamista, mutta sitä kiellosta ja annetusta maksumääräysilmoituksesta huolimatta jatketaan, voidaan ylikuormamaksun määrääjän harkinnan mukaan määrätä uusi ylikuormamaksu.

Maksun määrääminen

Ylikuormamaksun määrää sen poliisipiirin päällikkö, jossa ylikuorma on todettu (maksumääräys).

Poliisipiirin ohjesäännössä voidaan määrätä, että maksumääräyksen voi poliisipiirin päällikön sijasta antaa muu poliisipiirin toimenhaltija.

Yilikuormamaksu voidaan yksittäistapauksissa jättää määräämättä tai poistaa, jos ylikuorman kuljettaminen on johtunut olosuhteet huomioon ottaen anteeksiannettavasta huomaamattomuudesta tai muusta siihen verrattavista erityisestä syystä.

Ylikuormasta ilmoittaminen

Kun liikenteen valvoja on todennut ylikuorman, josta voidaan määrätä ylikuormamaksu, hänen on heti kirjallisesti ilmoitettava asiasta asianomaiseen poliisipiirin ylikuormamaksun määräämistä varten. Ajoneuvon kuljettajalle on samalla annettava jäljennös ilmoituksesta.

10§
Ulkomaisen ajoneuvon maastavientikielto

Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa, jossa todetusta ylikuormasta on määrättävä ylikuormamaksu, ei saa viedä maasta ennen ylikuormamaksun maksamista. Maksun määrääjä voi kuitenkin sallia ajoneuvon maastaviennin, milloin ylikuormamaksun maksamisesta on asetettu hyväksyttävä vakuus.

Kun liikenteen valvoja on todennut 1 momentissa tarkoitetussa ajoneuvossa ylikuorman, ajoneuvo on hänen valvonnassaan siirrettävä lähimmälle poliisin tai tulliviranomaisen valvomalle paikalle, kunnes ylikuormamaksu on maksettu. Jos kuljettaja kieltäytyy siirtämästä ajoneuvoa, on valvojan huolehdittava siirtämisestä. Tarvittaessa saa poliisi- tai tulliviranomainen ottaa sellaien ajoneuvon tunnusmerkit haltuunsa.

Vieraan valtion omistamaan ajoneuvoon kohdistettavien tässä pykälässä tarkoitettujen toimenpiteiden osalta on voimassa, mitä ystävällisissä suhteissa olevan valtion Suomessa olevan omaisuuden takavarikoimisesta ja asettamisesta myymis- tahi hukkaamiskiellon alaiseksi annetussa laissa (144/21) on säädetty.

11§
Ylikuorman toteaminen tullitoimipaikassa

Jos tullitoimipaikassa todetaan, että maahan saapuvassa ajoneuvossa on ylikuormaa, josta tämän lain mukaan olisi määrättävä ylikuormamaksu, ajoneuvon maahantulo on estettävä, kunnes ylikuorma on poistettu ajoneuvosta.

Milloin maasta poistumista varten tullitoimipaikkaan saapuneessa ajoneuvossa todetaan ylikuormaa, tullitoimipaikan asiana on suorittaa 9 ja 10 §:n mukaan liikenteen valvojalle kuuluvat tehtävät.

12§
Maksuvelvollisen kuuleminen

Maksuvelvolliselle, joka on Suomessa ja jonka olinpaikka tiedetään, on ennen maksumääräyksen antamista kirjallisesti varattava tilaisuus antaa selityksensä määräajassa, joka ei saa olla kahta viikkoa lyhyempi.

13§
Maksuaika

Ylikuormamaksu on maksettava kuudessa kuukaudessa maksumääräyksen antamisesta.

Jollei ylikuormamaksua makseta 1 momentissa säädetyn ajan kuluessa, maksun laiminlyöneeltä peritään veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta annetussa laissa (145/76) säädettyjen perusteiden mukaan laskettava viivästyskorko.

14§
Yhteisön osakkaan ja ulkomaalaisen edustajan vastuu

Avoimen yhtiön osakas ja kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalainen yhtiömies on vastuussa yhtiön maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittamisesta. Sama vastuu on kuolinpesän osakkaalla pesälle maksettavaksi määrätystä ylikuormamaksusta.

Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön, laitoksen ja säätiön maksettavaksi määrätyn ylikuormamaksun suorittamisesta on niiden täällä oleva edustaja vastuussa.

15§
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano

Muutoksenhausta ylikuormamaksun määräämistä koskevaan päätökseen on voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty.

Maksumääräys pannaan täytäntöön ilman tuomiota tai päätöstä noudattaen, mitä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) on säädetty.

16§
Kuljetustehtävän antajan korvausvastuu

Ylikuormamaksun suorittaneella liikenteenharjoittajalla on oikeus saada maksun määrä kokonaan tai osaksi takaisin kuljetustehtävän antajalta, jos tämän toimenpide on johtanut siihen, että ylikuormaa on kuljetettu.

17§
Kuljettajan korvausvastuu

Ajoneuvon kuljettaja voidaan velvoittaa kokonaan tai osaksi korvaamaan ylikuormamaksu maksuvelvolliselle vain, jos kuljettaja tahallaan vastoin maksuvelvollisen ohjeita on kuljettanut ylikuormaa tai poikennut reitiltä, jolla kuormaa olisi saanut kuljettaa. Sopimus, virkasäännön määräys tai muu siihen verrattava määräys, jolla laajennetaan kuljettajan korvausvelvollisuutta on mitätön.

18§
Rikosoikeudelliset seuraamukset

Ylikuorman kuljettamisesta säädetään rangaistus tieliikennelaissa.

Ylikuorman kuljettamisen tuottamaa taloudellista hyötyä ei tuomita valtiolle menetetyksi, jos samasta teosta määrätään ylikuormamaksu.

19§
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

20§
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1982.

Hallituksen esitys 20/81
Liikennevaliok. miet. 3/81
Suuren valiok. miet. 203/81

Helsingissä 14. päivänä tammikuuta 1982

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.