Säädökset alkuperäisinä: 1982

1116/1982
Kalastusasetus
1112/1982
Laki valaiden suojelusta
1110/1982
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta
1109/1982
Laki Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
1105/1982
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
1103/1982
Maatalouden investointivarauslaki
1089/1982
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta
1086/1982
Laki eläkkeensaajien asumistukilain muuttamisesta
1084/1982
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
1066/1982
Laki merimiesten palkkaturvalain 5 ja 16 §:n muuttamisesta
1065/1982
Laki palkkaturvalain 5 ja 16 §:n muuttamisesta
1059/1982
Laki työntekijäin eläkelain 11 §:n muuttamisesta
1043/1982
Asetus Suomen säädöskokoelmasta annetun asetuksen muuttamisesta
1038/1982
Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
1035/1982
Laki maatilatalouden tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
1026/1982
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
1007/1982
Laki työtuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
985/1982
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksen 5 §:n muuttamisesta
984/1982
Laki yrittäjien eläkelain 19 §:n muuttamisesta
983/1982
Laki maatalousyrittäjien eläkelain 22 §:n muuttamisesta
982/1982
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 5 §:n muuttamisesta
981/1982
Laki työntekijäin eläkelain 5 a §:n muuttamisesta
979/1982
Asetus jäätelöasetuksen 16-18 §:n muuttamisesta
972/1982
Asetus ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
971/1982
Laki ortodoksisesta kirkkokunnasta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta
970/1982
Turvavarastolaki
964/1982
Laki lapsen elatuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
963/1982
Laki avioliittolain 115 §:n muuttamisesta
961/1982
Laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain 9 §:n muuttamisesta
960/1982
Laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain 29 §:n muuttamisesta
958/1982
Laki osamaksukaupasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
957/1982
Laki velkairjalain 8 §:n muuttamisesta
956/1982
Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain muuttamisesta
946/1982
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
938/1982
Asetus toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
927/1982
Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta
926/1982
Laki valtion eläkelain 9 a §:n muuttamisesta
899/1982
Asetus kaupparekisteriasetuksen 13 §:n muuttamisesta
893/1982
Laki konkursisäänön välikaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajasta
889/1982
Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
888/1982
Asetus perhe-eläkeasetuksen muuttamisesta
887/1982
Asetus eläkkeensaajien asumistukiasetuksen muuttamisesta
885/1982
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
883/1982
Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
878/1982
Valtioneuvoston päätös valtionavustuksia koskevien yleismääräysten muuttamisesta
876/1982
Laki verotuslain 136 §:n muuttamisesta
874/1982
Laki leimaverolain muuttamisesta
872/1982
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain muuttamisesta
869/1982
Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta
868/1982
Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta
867/1982
Asetus jakoasetuksen muuttamisesta
826/1982
Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun asetuksen muuttamisesta
825/1982
Asetus ulosottoasetuksen 5 ja 6 §:n muuttmisesta
811/1982
Asetus ennakkoperintäasetuksen 1 §:n muuttamisesta
808/1982
Laki ennakkoperintälain 42 §:n muuttamisesta
771/1982
Laki Suomen Pankin ohjesäännön 11 §:n muuttamisesta
762/1982
Asetus liikennevakuutusasetuksen 1 §:n muuttamisesta
760/1982
Asetus luopumiseläkeasetuksen 18 §:n muuttamisesta
743/1982
Asetus kansaneläkeasetuksen muuttamisesta
716/1982
Ilmansuojeluasetus
715/1982
Asetus korvauksen suorittamisesta toisesta pohjoismaasta Suomen tuomioistuimeen kutsutulle henkilölle annetun asetuksen muuttamisesta
714/1982
Asetus valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta
710/1982
Sosiaalihuoltolaki
707/1982
Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain muuttamisesta
702/1982
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain muuttamisesta
698/1982
Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta
684/1982
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
672/1982
Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta
661/1982
Asetus meripelastuspalvelusta
657/1982
Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen 10 §:n muuttamisesta
656/1982
Asetus ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tarkastuksesta
655/1982
Laki ampuma-aseista ja ampumatarpeista annetun lain muuttamisesta
639/1982
Laki oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta
638/1982
Laki etuostolain 1 ja 9 §:n muuttamisesta
637/1982
Laki perintökaaren muuttamisesta
635/1982
Laki velkakirjalain 6 §:n muuttamisesta
634/1982
Laki kauppakaaren 9 luvun 12 §:n muuttamisesta
633/1982
Korkolaki
630/1982
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Helsingin kriminaalipoliittisesta instituutista
628/1982
Laki meripelastuspalvelusta
617/1982
Laki leimaverolain 99 §:n muuttamisesta
616/1982
Laki mootoriajoveuvosta annetun lain muuttamisesta
612/1982
Laki perintö- ja lahjaverolain 62 ja 63 §:n muuttamisesta
611/1982
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
610/1982
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
608/1982
Laki verotuslain muuttamisesta
606/1982
Laki vesilain 2 luvun 26 §:n muuttamisesta
605/1982
Laki vesilain 12 luvun 19 §:n muuttamisesta
604/1982
Laki julkisesta notaarista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
602/1982
Laki verotuslain 96 a ja 96 b §:n muuttamisesta
601/1982
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain muuttamisesta
599/1982
Laki kielilain 3 §:n muuttamisesta
598/1982
Hallintomenettelylaki
592/1982
Asetus ennakkoperintäasetuksen muuttamisesta
588/1982
Laki lääninoikeuslain 9 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
583/1982
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta
582/1982
Laki Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta
575/1982
Laki rintamasotilaseläkelain 8 §:n muuttamisesta
574/1982
Laki eläkkeensaajien asumistukilain 6 §:n muuttamisesta
572/1982
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
561/1982
Laki liikennevakuutuslain 10 §:n muuttamisesta
540/1982
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta
536/1982
Laki investointivarauslain 21 §:n muuttamisesta
531/1982
Laki verotuslain 78 ja 79 §:n muuttamisesta
529/1982
Laki ennakkoperintälain muuttamisesta
528/1982
Laki kuntajaosta annetun lain 36 ja 37 §:n kumoamisesta
498/1982
Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta
492/1982
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
491/1982
Laki rakennuslain 136 §:n muuttamisesta
475/1982
Asetus vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
473/1982
Laki kirjanpitolain 1 §:n muuttamisesta
472/1982
Laki leimaverolain 51 b §:n muuttamisesta
441/1982
Laki taideteollisesta korkeakoulusta annetun lain muuttamisesta
427/1982
Asetus rintamasotilaseläkeasetuksen muuttamisesta
426/1982
Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä annetun asetuksen 1 1 §:n muuttamisesta
414/1982
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
413/1982
Laki kaupparekisterilain 10 §:n muuttamisesta
411/1982
Laki säätiölain 6 ja 7 §:n muuttamisesta
410/1982
Laki osuuskuntalain 27 §:n muuttamisesta
399/1982
Laki verotuslain muuttamisesta
393/1982
Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
392/1982
Laki markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta
391/1982
Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta
390/1982
Laki kuluttajansuojalain 6 luvun muuttamisesta
382/1982
Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta
375/1982
Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasetus
373/1982
Asetus merimiehen lääkärintarkastuksista annetun asetuksen 5 §:n muuttamisesta
361/1982
Asetus kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta
360/1982
Laki kansainvälisten sopimusten julkaisemisesta
335/1982
Laki öljysuojarahastosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
319/1982
Valtioneuvoston päätös hirvieläinvahinkojen korvaamisesta
314/1982
Laki verotuslain 68 a §:n muuttamisesta
313/1982
Laki verotuslain muuttamisesta
311/1982
Valtioneuvoston päätös saaristokuljetusten tukemisesta
307/1982
Laki kansaneläkelain 3 ja 59 §:n muuttamisesta
303/1982
Laki maatilatalouden tuloverolain 6 §:n muuttamisesta
302/1982
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
291/1982
Laki leimaverolain muuttamisesta
290/1982
Laki kehitysalueiden veronhuojennuksista
289/1982
Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia annetun lain 13 §:n muuttamisesta
287/1982
Laki vesilain 2 luvun muuttamisesta
286/1982
Kalastuslaki
285/1982
Laki yleisestä kalastusoikeudesta
264/1982
Asetus vakuutusoikeudesta
255/1982
Laki liikennevakuutuslain 9 §:n muuttamisesta
248/1982
Laki työajasta kotimaanliikenteen aluksissa
240/1982
Asetus ylikuormamaksusta
231/1982
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen 65 §:n muuttamisesta
230/1982
Asetus jakoasetuksen 143 §:n muuttamisesta
221/1982
Laki leimaverolain 10 ja 12 §:n muuttamisesta
214/1982
Asetus rintamaveteraanien varhaiseläkkeestä
211/1982
Asetus keskinäisestä oikeusavusta annettaessa tiedoksi asiakirjoja yksityisoikeudellisissa asioissa
182/1982
Tieliikenneasetus
112/1982
Laki eläkkeensaajien asumistakilain muuttamisesta
109/1982
Laki työntekijäin eläkelain 8 §:n muuttamisesta
106/1982
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
105/1982
Laki perheeläkelain muuttamisesta
103/1982
Laki kansaneläkelain muuttamisesta
92/1982
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
91/1982
Maa -ainesasetus
88/1982
Asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen 93 ja 102 §:n kumoamisesta
87/1982
Asetus rakennusasetuksen muuttamisesta
77/1982
Asetus palkkaturva-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
70/1982
Laki eräistä naapuruussuhteista annetun lain 19 §:n muuttamisesta
69/1982
Laki vesilain 1 luvun 19 §:n muuttamisesta
67/1982
Ilmansuojelulaki
51/1982
Laki ylikuormamaksusta
47/1982
Asetus taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taitelija-apurahoista annetun asetuksen muuttamisesta
45/1982
Asetus ulosottoasetuksen muuttamisesta
31/1982
Laki valtion eläkelain muuttamisesta
20/1982
Laki rintamasotilaseläkelain muuttamisesta
19/1982
Laki sairausvakuutuslain 15 §:n muuttamisesta
16/1982
Laki valtion eläkelain 5 §:n muuttamisesta
3/1982
Laki satovahinkojen korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.