1050/1981

Annettu Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1981

Asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan työnantajan sosiaaliturvamaksusta 8 päivänä joulukuuta 1978 annetun asetuksen(940/78) 6 §:n 1 ja 2 momentti, 7 ja 8 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 8 a § seuraavasti:

Jos rekisteröity työnantaja sekä merimiestulon osalta laivanisäntä tai hänen edustajansa onsuorittanut sosiaaliturvamaksua aiheettomastitai liikaa, on hänellä oikeus korjata tekemänsävirhe myöhemmän sosiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessä. Oikaisu tehdään vähentämällä aiheettomasti tai liikaa suoritettu sosiaaliturvamaksu myöhemmin suoritettavasta sosiaaliturvamaksusta. Oikaisu on tehtävä viimeistään sen kalenterivuoden palkkaan kohdistuvansosiaaliturvamaksun suorittamisen yhteydessä,joka seuraa virheellisen maksun suorittamisvuotta.

Rekisteröidyn työnantajan, joka vähentää sosiaaliturvamaksun suorituksesta aikaisemmin aiheettomasti tai liikaa suoritettua sosiaaliturvamaksua, on lähetettävä lääninverovirastolle selvitys tehdystä vähennyksestä. Selvitys on lähetettävä lääninverovirastolle työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 5 §:n 1 momentissa mainitussa määräajassa rekisteröidyn työnantajan tilillepanokortin liitteenä olevaa lisätietoilmoitusta käyttäen.


Rekisteröity työnantaja sekä merimiestulonosalta laivanisäntä tai hänen edustajansa, joilleon suoritettu sairausvakuutuslain perusteellapäivä tai äitiysrahaa tai pakollisen tapaturmatai liikennevahinkoturvan mukaista päivärahaa,saavat oikaista suorittamansa sosiaaliturvamaksun mainittua päivä tai äitiysrahaa vastaavaltapalkan osalta. Oikaisu tehdään vähentämälläpäivä- tai äitiysrahaa vastaava sosiaaliturvamaktai liikennevahinkoturvan mukaista päivärahaa,saavat oikaista suorittamansa sosiaaliturvamaksun osa myöhemmin suoritettavasta sosiaaliturvamaksusta. Oikaisu on tehtävä viimeistään senkalenterivuoden aikana, joka lähinnä seuraatyönantajalle maksetun päivä ja äitiysrahansuorittamisvuotta. Oikaisua tehtäessä on otettava huomioon mitä 6 §:n 3 momentissa onsäädetty. Rekisteröidyn työnantajan on lisäksilähetettävä tehdyistä vähennyksistä ja niidenperusteena olleista päivä ja äitiysrahojen määristä selvitys lääninverovirastolle siten kuin 6§:n 2 momentissa on säädetty.


Työnantajan on haettava takaisin aiheettomasti tai liikaa suoritettua työnantajan sosiaaliturvamaksua, jota ei voida oikaista 6 ja 7 §:ssätarkoitetulla tavalla, siltä lääninverovirastolta,jonka virka-alueella hänen kotikuntansa on, taijos sosiaaliturvamaksu on suoritettu merimiestulona pidettävän palkan perusteella, Uudenmaan lääninverovirastolta.

8a§

Lääninveroviraston on oikaistava 8 §:n nojalla antamansa päätös, jos siinä on sattunutlaskuvirhe tai siihen verrattava erehdys tai palautus muutoin todetaan kokonaan tai osittainaiheettomaksi.

päätöksen oikaisussa noudatetaan soveltuvinosin, mitä ennakkoperintälain 27 §:ssä tarkoitetusta maksuunpanon oikaisusta on säädetty.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Helsingissä 30. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Mauno Forsman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.