973/1981

Annettu Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1981

Laki rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun lain (935/73) 20 ja 21 §,

muutetaan 3, 5 ja 15 §, 19 §:n 2 momentti, 23 §, 26 §:n 1 momentti ja 27 § sekä lisätään 19 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

Tämän lain nojalla maksettavasta korvauksesta on vähennettävä, mitä hakija saman vahingon johdosta on saanut tai ilmeisesti on oikeutettu saamaan jonkin muun lain perusteella. Jos hakija on oikeutettu työkyvyttömyyden johdosta saamaan myös sairausvakuutuslain (364/ 63) mukaista päivärahaa, suoritetaan hänelle kuitenkin ensisijaisesti tämän lain mukainen korvaus tulojen tai elatuksen vähentymisestä.

Vakuutuksen nojalla suoritettava korvaus on vähennettävä esinevahinkoja korvattaessa.

Rikoksentekijältä tuleva vahingonkorvaus on vähennettävä vain siltä osin kuin sitä on suoritettu.

Henkilövahingon kärsineelle suoritetaan korvaus:

1) sairaanhoitokustannuksista ja muista vahingosta aiheutuneista kuluista sekä viasta tai muusta pysyvästä haitasta, sekä

2) tulojen tai elatuksen vähentymisestä, kuitenkin enintään sairausvakuutuslain perusteella ilman lapsikorotusta suoritettavan vähimmäispäivärahan kymmenkertaisen määrän sekä vahingon kärsineelle samalta ajalta mahdollisesti tulevan tulon tai elatuksen erotus.

15§

Korvausta on haettava kirjallisesti tapaturmavirastolta kahden vuoden kuluessa siitä, kun hakija sai rikoksesta tiedon, kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Erityisestä syystä tapaturmavirasto voi ottaa tutkittavakseen myöhemminkin tehdyn hakemuksen.

19§

Valtion takautumisoikeuteen perustuva saaminen peritään sakkorangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain (318/63) mukaisessa järjestyksessä. Perintään ei voida ryhtyä ennen kuin tuomioistuimen päätös, jolla vahingosta vastuussa oleva on velvoitettu suorittamaan vahingonkorvausta, on saanut lainvoiman. Vapautuksen tai helpotuksen myöntämisestä tämän pykälän nojalla valtiolle tulevan korvauksen suorittamisesta on lisäksi voimassa, mitä maksuvapautuslaissa (529/80) on säädetty.

Tapaturmavirasto edustaa valtiota takautumisoikeuden käyttämistä koskevissa asioissa.

23§

Jos korvausta on maksettu aiheettomasti tai liikaa, tapaturmaviraston on korvauksen saajaa kuultuaan velvoitettava tämä maksamaan korvaus takaisin. Takaisinperimisestä voidaan luopua, jos periminen olisi kohtuutonta tai perittävä määrä on vähäinen eikä korvauksen myöntäminen tai maksaminen ole johtunut hakijan tai hänen edustajansa vilpillisyydestä.

Päätös takaisin perimisestä on tehtävä kolmen vuoden kuluessa korvauksen maksamisesta. Päätös voidaan tehdä myöhemminkin, jos hakijan tai hänen edustajansa havaitaan toimineen asiassa vilpillisesti.

Takaisin perimistä koskeva tapaturmaviraston lainvoimainen päätös saadaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio.

Aiheettomasti maksettu korvaus saadaan periä takaisin myös siten, että se vähennetään vastaisista korvaussuorituksista. Kulloinkin suoritettavasta korvauserästä ei kuitenkaan saa vähentää ilman korvauksen saajan suostumusta enempää kuin kuudenneksen.

26§

Tapaturmaviraston tämän lain nojalla antamasta päätöksestä saadaan valittaa vakuutusoikeuteen 30 päivän kuluessa tiedoksi saamisesta. Valituksesta on muutoin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) on säädetty. Tapaturmaviraston 17 §:n 3 momentin ja 24 §:n nojalla tekemästä päätöksestä ei kuitenkaan saa valittaa.


27§

Jos tämän lain nojalla annettu lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka ilmeisesti ei ole lainmukainen, vakuutusoikeus voi- tapaturmaviraston esityksestä, asianosaista kuultuaan, tai sen hakemuksesta, jota asia koskee, poistaa päätöksen ja ottaa tai määrätä tapaturmaviraston ottamaan asian uudelleen käsiteltäväksi. Tehtyään edellä sanotun esityksen tapaturmavirasto voi, kunnes asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti keskeyttää korvauksen maksun tai maksaa sen esityksen mukaisin määrin.

Aikaisemman päätöksen estämättä myös tapaturmavirasto voi ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, jos kysymys on evätyn edun myöntämisestä tai myönnetyn edun lisäämisestä.

Ylimääräisestä muutoksenhausta on lisäksi voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Tämän lain 3 §:n 1 momentin ja 5 §:n säännöksiä on sovellettava myös silloin, kun rikos on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, jos tapaturmavirasto ei ole ennen tämän lain voimaantuloa antanut asiasta lopullista ratkaisuaan.

Jos korvauksen hakemiselle säädetty määräaika ei ole kulunut umpeen ennen tämän lain voimaantuloa, on sovellettava tämän lain 15 §:n säännöksiä. Jos korvauksen hakemiselle säädetty määräaika on kulunut umpeen jo ennen tämän lain voimaantuloa, korvausta voidaan hakea tämän lain säännösten perusteella vain, jos siihen on 15 §:ssä tarkoitettu erityinen syy.

Jos takautumisoikeuden käyttämistä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa on siirretty ennen tämän lain voimaantuloa, on päätös siinä määrätyn ajan kuluttua umpeen pantava täytäntöön tämän lain 19 §:n 2 momentissa säädetyssä järjestyksessä Jos takautumisoikeuden käyttämisestä tehdyn päätöksen täytäntöönpanemiseksi toimitettava ulosotto on vireillä tämän lain voimaan tullessa, voidaan ulosottoa jatkaa tämän lain säännösten estämättä.

Tämän lain 23 ja 27 §:n säännöksiä on sovellettava myös päätöksiin, jotka on annettu ennen tämän lain voimaantuloa.

Hallituksen esitys 212/81
Toisen lakivaliok. miet. 5/81
Suuren valiok. miet. 208/81

Helsingissä 23. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.