935/1981

Annettu Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 1981

Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (1086/74) 1-3 §, 4 §:n 1 momentin 2 kohta, 5 §, 12 §:n edellä oleva väliotsikko, 12 §:n 1 ja 2 momentti, 13 §:n 1 ja 4 momentti ja 14 §,

näistä 3 §, 4 §:n 1 momentin 2 kohta, 12 §:n 1 ja 2 momentti ja 13 §:n 4 momentti sellaisina kuin ne ovat 16 päivänä helmikuuta 1979 annetussa laissa (184/79), sekä

lisätään lakiin uusi 12 a ja 12 b § sekä näiden kumpaisenkin edelle uusi väliotsikko seuraavasti:

Yleiset säännökset

Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan palvelujen saavutettavuuden turvaamiseksi ja parantamiseksi sekä sen palvelutason kehittämiseksi voidaan myöntää rahoitustukea siten kuin tässä laissa säädetään.

Rahoitustukea myönnetään korkotukena, investointiavustuksena, toimintatukena ja tavarankuljetustukena.

Tämän lain mukaista luottoa, johon korkotukea sovelletaan, nimitetään kaupan korkotukiluotoksi.

Valtion tulo- ja menoarviossa vahvistetaan vuosittain hyväksyttävien kaupan korkotukiluottojen ja investointiavustusten enimmäismäärä.

Korkotukea ja investointiavustusta voidaan myöntää:

1) päivittäistavaramyymälää varten tarpeellisen käyttöomaisuuden hankkimiseksi,

2) päivittäistavaramyymälän uudisrakennus-, korjaus- ja muutostöiden suorittamiseksi, tai

3) myymäläauton tai -veneen hankkimiseksi sekä niiden peruskorjaukseen ja myyntitilojen uusimiseksi.

Toimintatukea voidaan myöntää elinkeinonharjoittajalle päivittäistavaramyymälän toiminnan ylläpitämistä varten kaupan palvelujen saavutettavuuden huomattavan alenemisen estämiseksi.

Tavarankuljetustukea voidaan myöntää elinkeinonharjoittajalle kaupan palvelujen saavutettavuuden turvaamiseksi niille myymälän toimialueen asukkaille, joilla muuten olisi vaikeuksia saavuttaa palveluja.

Rahoitustuen myöntämisen edellytyksenä on,


2) että kiinteällä myymälällä, myymäläautolla tai -veneellä, jota varten korkotukea tai investointiavustusta haetaan, arvioidaan olevan toimintaedellytyksiä vähintään viideksi vuodeksi, ja


Kaupan korkotukiluotto

Korkotukea voidaan myöntää luotolle, joka on enintään 70 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuusinvestoinnin hyväksyttävän kustannusarvion kokonaismäärästä.

Investointiavustus
12§

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myöntää investointiavustusta enintään 30 prosenttia 3 §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuusinvestoinnin hyväksyttävän kustannusarvion kokonaismäärästä. Kuitenkin erityisistä syistä investointiavustus voi olla enintään 50 prosenttia, jollei samaan hankkeeseen myönnetä korkotukea.

Myymäläauton tai -veneen hankintaan sekä näiden peruskorjausta tai myyntitilan uusimista varten myönnettävä investointiavustus voi olla enintään 20 prosenttia hyväksyttävän kustannusarvion kokonaismäärästä. Erityisistä syistä investointiavustus voi kuitenkin olla enintään 30 prosenttia.


Toimintatuki
12a§

Toimintatukea voidaan myöntää valtion varoista tulo ja menoarvion rajoissa. Toimintatuen myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö.

Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä toimintatuen määrästä sekä niistä edellytyksistä ja ehdoista, joilla toimintatukea myönnetään.

Tavarankuljetustuki
12b§

Tavarankuljetustukea voidaan myöntää valtion varoista tulo- ja menoarvion rajoissa. Tuen myöntää kauppa- ja teollisuusministeriö.

Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä niistä edellytyksistä ja ehdoista, joilla tavarankuljetustukea myönnetään.

Erinäiset säännökset
13§

Kauppa- ja teollisuusministeriö valvoo kaupan korkotukiluottoja ja rahoitustukea.


Rahoitustuen saaja on velvollinen antamaan kauppa- ja teollisuusministeriölle sekä luottolaitokselle valvontaa varten tarpeelliset tiedot. Luottolaitos ja rahoitustuen saaja ovat velvolliset antamaan ministeriölle tietoja, joita tarvitaan luottoehtojen noudattamisen valvontaa varten, kaupan korkotukiluotolla tai- investointiavustuksella suoritettujen investointien vaikutusten toteamiseksi sekä toimintatuen ja tavarankuljetustuen valvontaa varten. Näiden seikkojen selvittämiseksi ministeriö voi suorittaa rahoitustuen saajan toiminnan tarkastuksia.

14§

Milloin kaupan korkotukiluotolla tai investointiavustuksella hankittu käyttöomaisuus kokonaan tai osaksi luovutetaan taikka milloin yritys tai sen olennainen osa luovutetaan toiselle, voi kauppa- ja teollisuusministeriö hakemuksesta hyväksyä kaupan korkotukiluoton tai investointiavustuksen siirtämisen kokonaan tai osaksi luovutuksen saajalle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta annettua lakia, sellaisena kuin se on muutettuna tällä lailla, sovelletaan rahoitustukihakemuksiin, joista kauppa- ja teollisuusministeriö tekee päätöksen vuosina 1982-1989. Kaupan korkotukiluotolla tai investointiavustuksella toteutettava investointi on aloitettava viimeistään vuonna 1990.

Hallituksen esitys 193/81
Valtiovarainvaliok. miet. 79/81
Suuren valiok. miet. 162/81

Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 1981

Tasavallan Presidentin estyneenä ollessa Pääministeri
Mauno Koivisto

Ministeri
Esko Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.