594/1981

Annettu Helsingissä 28. päivänä elokuuta 1981

Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä helmikuuta 1923 annetun luonnonsuojelulain (71/23) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on 6 päivänä kesäkuuta 1941 annetussa laissa (399/41), sekä

lisätään lakiin uusi 5 a ja 11 a § seuraavasti:


Yleisen ja erityisen suojelualueen muodostamisesta säädetään lailla, jos kysymyksessä on vähintään 500 hehtaarin suuruinen taikka taloudellisesti erityisen tärkeä alue, sekä muussa tapauksessa asetuksella.

5a§

Niille kunnille, joiden alueella suojelualue sijaitsee, maksetaan valtion varoista korvaus siitä kunnallisveron tuoton vähentymisestä, joka suojelualueen muodostamisen johdosta kunnille aiheutuu metsätaloudesta saatavasta tulosta maksettavan veron pienentymisenä. Korvauksen myöntämisestä päättää metsähallitus, joka maksaa sen kunnille vuosittain.

11a§

Edellä 9 §:ssä tarkoitetun suojelualueen omistajalle maksetaan korvausta taloudellisista menetyksistä, joita hänelle aiheutuu rauhoittamispäätöksen mukaisista alueen käyttöoikeuden rajoituksista. Korvaus maksetaan valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaisesti, ja se suoritetaan omistajalle kertakaikkisena välittömästi rauhoittamispäätöksen antamisen jälkeen.

Jos maanomistaja on suojelualueen muodostamista tarkoittavassa hakemuksessaan ilmoittanut rauhoittamisen edellytykseksi sen, että hänelle maksetaan 1 momentissa tarkoitettua korvausta, ei rauhoittamispäätöstä saa antaa ennen kuin on saatu luotettava selvitys korvauksen myöntämisestä ja maanomistajan tyytymisestä korvausmäärään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1981.

Mitä tässä laissa on säädetty, ei koske ennen lain voimaantuloa muodostettuja suojelualueita.

Hallituksen esitys 6/81
Laki- ja talousvaliok. miet. 9/81
Suuren valiok. miet. 76/81

Helsingissä 28. päivänä elokuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Maa- ja metsätalousministeri
Taisto Tähkämaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.