379/1981

Annettu Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1981

Laki ulkomailla toimivasta peruskoulua vastaavasta yksityiskoulusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Valtioneuvosto voi asetuksella säädetyin ehdoin antaa rekisteröidylle suomalaiselle yhteisölle, säätiölle tai uskonnolliselle yhdyskunnalle luvan perustaa tilapäisesti ulkomailla asuvia oppivelvollisia Suomen kansalaisia varten asianomaiseen maahan suomalaista peruskoulua vastaavan yksityiskoulun.

Ulkomailla toimivan peruskoulua vastaavan yksityiskoulun tehtävänä on tässä laissa säädetyin edellytyksin huolehtia oppilaittensa peruskoulutuksesta.

Koululla on oltava ohjesääntö ja opetussuunnitelma.

Koulun yleinen johto ja valvonta kuuluu välittömästi kouluhallitukselle.

Koulun hallinnosta ja henkilökunnasta on voimassa, mitä niistä asetuksella säädetään ja koulun ohjesäännössä määrätään.

Koulun lukuvuodesta, työpäivien määrästä ja opetuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä niistä kunnan peruskoulun osalta on säädetty, jollei tässä laissa tai asetuksessa toisin säädetä taikka koulun opetussuunnitelmassa toisin määrätä.

Koulun jokaisen vuosiluokan oppimäärän suorittaminen vastaa peruskoulun vastaava vuosiluokan oppimäärän suorittamista.

Koululle voidaan myöntää valtionapua enintään 85 prosenttia todellisista ja hyväksyttävistä opettajien palkkauskustannuksista ja niistä aiheutuvista työnantajan sosiaaliturvamaksuista. Oikeuden tässä momentissa tarkoitetun valtionavun saamiseen myöntää opetusministeriö toistaiseksi tai määräajaksi.

Opetusministeriö voi myöntää koululle ylimääräistä valtionapua valtion tulo- ja menoarvioon otettujen määrärahojen rajoissa.

Valtionavun saamisen ehtona on:

1) että koululle on myönnetty perustamislupa ja ettei koulua ylläpidetä taloudellisen voiton tavoittelemiseksi; ja

2) että koulu täyttää asetuksella säädetyt muut valtionavun ehdot.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1981.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 3/81
Sivistysvaliok. miet. 1/81
Suuren valiok. miet. 33/81

Helsingissä 29. päivänä toukokuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Pär Stenbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.