248/1981

Annettu Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 1981

Laki osakeyhtiölain 12 luvun 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/78) 12 luvun 7 § näin kuuluvaksi:

12 luku

Voitonjako ja yhtiön varojen muu käyttö.

Rahalainan antaminen yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan toisen yhtiön osakkeenomistajalle, hallituksen taikka hallintoneuvoston jäsenelle tai toimitusjohtajalle on sallittu vain viimeksi kuluneelta tilikaudelta vahvistetun taseen osoittaman vapaan oman pääoman määriä rajoissa ja edellyttäen, että velalliselta saadaan hyväksyttävä vakuus. Sama koskee lainan antamista edellä mainitun henkilön aviopuolisolle, veljelle tai sisarelle taikka se, joka on tällaiseen henkilöön suoraan ylenevässä tai alenevassa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa taikka sellaisessa lankoussuhteessa, että toinen heistä on naimisissa toisen veljen tai sisaren kanssa.

Rahalainan antaminen on kuitenkin 1 momentissa säädettyjen rajoitusten estämättä sallittu,

1) milloin velallinen on valtio, kunta tai kuntainliitto;

2) milloin velallinen on osakeyhtiö, joka kuuluu samaan konserniin kuin lainan antava yhtiö;

3) milloin velallinen ei ole yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan toisen yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja taikka näihin 1 momentissa tarkoitetussa sukulaisuus- tai lankoussuhteessa oleva sekä harjoittaa elinkeinoa ja laina perustuu liiketaloudellisiin syihin, on tarkoitettu yksinomaan velallisen elinkeinotoimintaa varten eikä ole kestoajaltaan tavanomaista pitempi; tai

4) milloin velallinen tai häneen 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva on yhtiön osakkeenomistaja ja he yhteensä omistavat vähemmän kuin yhden sadasosan yhtiön ja, milloin lainanantaja on tytäryhtiö, vähemmän kuin yhden sadasosan sen emoyhtiön kaikista osakkeista.

Osakeyhtiö ei saa antaa rahalainaa siihen tarkoitukseen, että velvollinen tai häneen 1 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva hankkisi lainavaroilla yhtiön tai samaan konserniin kuuluvan toisen yhtiön osakkeita.

Hallituksen pöytäkirjaan on erikseen merkittävä jokaisen 1 momentissa sekä 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu laina. Merkinnästä on käytävä ilmi velallisen nimi, lainan ehdot sekä velallisen antamat vakuudet. Hallituksen pöytäkirjaan merkitsemisen sijasta tiedot voidaan sisällyttää jokaiselta tilikaudelta laadittavaan luetteloon, johon on merkittävä aikaisemmilta tilikausilta voimassa olevat lainat sekä tilikauden aikana annetut uudet lainat.

Mitä tässä pykälässä on säädetty rahalainan antamisesta, koskee vastaavasti vakuuden antamista pykälässä tarkoitetun henkilön velvoitteesta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1981, kuitenkin niin, että lain 12 luvun 7 §:n 1 momentti tulee voimaan siten, kuin osakeyhtiölain voimaanpanosta 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain (735/78) 17 §:ssä on säädetty.

Hallituksen esitys 11/81
Lakivaliok. miet. 1/81
Suuren valiok. miet. 4/81

Helsingissä 3. päivänä huhtikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Oikeusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.