115/1981

Annettu Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1981

Asetus yleisistä teistä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan yleisistä teistä 30 päivänä joulukuuta 1957 annetun asetuksen (482/57) 54 §:n 4 momentti, 64 ja 70 §,

muutetaan 9 § :n 2 momentti, 3 luvun otsake, 36 §:n 3 momentti, 49 §:n 1 momentti, 50 §:n 1 momentti, 52 §:n 2 momentti, 53 § ja 63 §:n 1 ja 2 momentti sekä lisätään 12 §:ään uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 32 b § seuraavasti:

9 §

Milloin aloite koskee paikallistietä taikka sellaista maantietä, jonka tienpitäjänä on kunta, on kuntaa kuultava.


12 §

Tiensuunnittelu on suoritettava tarpeen mukaan yhteistyössä muiden liikenneviranomaisten sekä asianomaisten kunnallis- ja kaavoitusviranomaisten kanssa.

3 luku

Liitännäisalueiden ja eräiden oikeuksien perustaminen


32 b §

Kun tiesuunnitelmassa on yleisistä teistä annetun lain 26 §:n 4 momentin nojalla määrätty oikeudesta tietyön aikana syntyvien maa-ainesten läjittämiseen tai alueen käyttämiseen majoitusalueena, on tienpitäjän tietyön päätyttyä ja edellä mainittuihin tarkoituksiin varattujen alueiden käytön loputtua siistittävä ja maainesten läjittämiseen käytettyjen alueiden osalta tarvittaessa myös tasattava alueet niin, että maanomistaja voi ilman kohtuutonta haittaa käyttää aluetta asianmukaisella tavalla hyväkseen.

36 §

Tien lakkauttamispäätös siltä osin, kuin tiealuetta ei ole määrätty käytettäväksi muuhun tietarkoitukseen, on tienpitoviranomaisen toimesta julkisesti kuuluttamalla saatettava asianomaisen tiedoksi oikeudesta entiseen tiealueeseen annetun lain (245/54) 1 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa.

49 §

Jos kunta on yleisistä teistä annetun lain 20 §:n 1 momentin tai 21 §:n mukaisesti määrätty maantien tekemisen osalta tienpitäjäksi tai jos muutoin katsotaan tarkoituksenmukaiseksi antaa työ kunnan suoritettavaksi, tulee tie- ja vesirakennushallituksen neuvotella kunnan kanssa sopimuksen aikaansaamiseksi työn suorittamisesta kunnan toimesta ja kunnalle tulevan korvauksen maksamisesta joko tie- ja vesirakennushallituksen ja kunnan hyväksyttävän kustannusarvion mukaisesti tai siten, että joidenkin kustannusetien tahi koko työn osalta korvaus maksetaan tarpeellisina pidettävien todellisten kustannusten mukaan.


50 §

Milloin kunta on tienpitäjänä velvollinen huolehtimaan maantien kunnossapidosta, tulee sen tie- ja vesirakennushallituksen määräämässä ajassa toimittaa tie- ja vesirakennuspiirille ehdotus seuraavan vuoden kunnossapitotöistä ja niiden kustannuksista. Tie- ja vesirakennuspiirin tulee tarpeen mukaan neuvoteltuaan asiasta kunnan kanssa laatia oma ehdotuksensa ja toimittaa se menoarvioehdotuksensa ohella tie- ja vesirakennushallitukselle.


52 §

Ennenkuin kunta ryhtyy kustannuksellaan päällys tämään kunnossapidettävänään olevaa maantietä, on sen hankittava päällystämissuunnitelmalle tie- ja vesirakennushallituksen hyväksyminen.


53 §

Yleisistä teistä annetun lain 85 §:n 2 momentin mukaisessa tarkoituksessa on asianomaisen tiemestaripiirin toimesta laadittava kunkin kunnan alueella olevien paikallisteiden kunnossapidon työsuunnitelma ja siihen liittyvä kustannusarvio. Jos kunta sijaitsee useamman tiemestaripiirin alueella, määrää tie- ja vesirakennuspiiri, mikä tiemestaripiiri laatii kuntaa koskevan työsuunnitelman ja kustannusarvion. Työsuunnitelmaa ja kustannusarviota laadittaessa on tarpeen mukaan neuvoteltava kunnan kanssa.

Kun valtion tulo- ja menoarvio on vahvistettu ja tie- ja vesirakennushallitus on osoittanut varat valtion hoidossa olevien tie- ja vesirakennuspiirin yleisten teiden kunnossapitoa varten, tie- ja vesirakennuspiirin on ottamalla huomioon ne muutokset, jotka muun muassa kunnossapitoon myönnettyjen varojen määrä ehkä aiheuttaa, vahvistettava 1 momentissa mainittu työsuunnitelma. Kunnalle on annettava tieto vahvistetusta työ suunnitelmasta ja siihen liittyvästä kustannusarviosta.

63 §

Yleisen tien katsotaan asemakaava-alueella päättyvän siinä, missä liikenneväylä on rakennettu tai rakennuslainsäädännön mukaan olisi ollut rakennettava ja luovutettava yleisesti käytettäväksi katuna tahi missä tori, puisto tai muu vastaanvanlainen alue alkaa.

Kun kunnassa asemakaavan toteuttaminen edistyy niin, että yleisen tien päätekohta 1 momentissa olevien säännösten mukaan on muutettava, on siitä kunnan viranomaisen toimesta viipymättä ilmoitettava tie- ja vesirakennuspiirille. Tie- ja vesirakennuspiirin tulee ilmoituksen saatuaan tai, milloin ilmoituksen tekeminen viivästyy, omasta aloitteestaankin toimittaa yleisen tien uuden päätekohdan määräämistä varten tarpeellinen katselmus.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

Helsingissä 30 päivänä tammikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Liikenneministeri
Veikko Saarto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.