15/1981

Laki valtion eläkelain 7 §:n muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain (280/66) 7 § :n 1 momentti ja 3 momentti, näistä 1 momentti sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1040/78), sekä lisätään 7 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetulla lailla (568/75) ja mainitulla 22 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla, uusi 8 momentti seuraavasti:

7 §

Eläkkeen perusteena oleva palkka määrätään laskemalla enintään 4 viimeisestä kalenterivuodesta ennen palveluksen päättymistä jäljempänä sanotulla tavalla valittujen 2 kalenterivuoden aikana palveluksesta saatujen yhteenlaskettujen työansioiden keskimäärä kuukautta kohden. Jos palvelus on jatkunut useamman kuin 2 kalenterivuoden aikana, palveluksen alkamisvuotta ei oteta huomioon, ellei palvelus sanottuna kalenterivuotena ole jatkunut vähintään 6 kuukautta. Jos näin on valittavina 3 kalenterivuotta, jätetään niistä huomioon ottamatta se vuosi, jona työnansioiden keskimäärä kuukautta kohden on pienin, ja jos valittavina on 4 kalenterivuotta, jätetään myös huomioon ottamatta se vuosi, jona työansioiden keskimäärä kuukautta kohden on suurin. Jos palvelus on jatkunut vain yhden kalenterivuoden aikana, eläkkeen perusteena olevana palkkana käytetään työansioiden keskimäärää kuukautta kohden. Milloin kysymys on työkyvyttömyyseläkkeestä, palveluksen katsotaan eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa päättyneen 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun työkyvyttömyyden alkamista edeltäneen kalenterikuukauden lopussa.


Edellä 1 momentissa tarkoitettu työansio määräytyy samojen perusteiden mukaan kuin veron ennakkoa tai veroa pidätettäessä. Työansiona ei kuitenkaan pidetä palveluksen päättyessä maksettavaa lomakorvausta, 8 momentissa tarkoitetulle edunsaajalle suoritettua ulkomaanedustuksen viran ja toimen haltijain palkkauksesta annetun lain (317/76) 2 §:ssä mainittua paikalliskorotusta ja lain 3 §:ssä mainittuja korvauksia eikä palkkioita komiteoissa tai toimikunnissa tehdystä työstä taikka muista tehtävistä, joita ei ole pidettävä palvelukseen kuuluvina.


Jos edunsaaja, joka on Suomen kansalainen, on eläkkeen perusteena olevan palkan laskentaaikana ollut ulkomaanedustuksen viran- tai toimenhaltija, puolustusvoimista annetun asetuksen 61 § :n 3 momentissa tarkoitettu virantai toimenhaltija, teollisuussihteereistä annetun lain (749/72) 1 § :ssä tarkoitettu toimenhaltija tai työvoima-avustajista annetun asetuksen (209/77) 1 § :ssä tarkoitettu toimenhaltija tai muu viran- tai toimenhaltija, jonka palkkaukseen sovelletaan ulkomaanedustuksen viran ja toimen haltijain palkkauksesta annettua lakia, lisätään eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa hänen 3 momentissa tarkoitettuun työansioonsa kalliinpaikanlisä, jollei se muutoin sisälly työansioon. Kalliinpaikanlisä lisätään sen suuruisena kuin se suoritettaisiin, jos edunsaajan toimipaikka olisi Helsingissä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1981. Sitä sovelletaan eläkkeeseen, jonka perusteena oleva eläketapahtuma on sattunut lain voimassa ollessa.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Ministeri
irkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.