11/1981

Annettu Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981

Laki valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 20 päivänä toukokuuta 1966 annetun valtion eläkelain 12 § :n 7 momentti ja 15 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 12 §:n 7 momentti 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (568/75) ja 15 §:n 1 momentti 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (851/71), sekä lisätään 23 §:ään, sellaisena kuin se on 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (266/71), uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

12 §

Kansaneläkkeen perusosa ja kansaneläkelain 30 b §:ssä säädetty kansaneläkkeen lapsikorotus otetaan 3 ja 4 momenttia sovellettaessa kunakin kalenterivuonna huomioon sen määräisinä kuin ne ovat edeltäneen kalenterivuoden marraskuun 1 päiväna.

15 §

Eläke maksetaan sitä kuukautta lähinnä seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana oikeus eläkkeen saamiseen on syntynyt, vanhuus- ja työkyvyttömyyseläke kuitenkin aikaisintaan siitä ajankohdasta, jolloin oikeus palkan saamiseen päättyy. Työttömyyseläke maksetaan sen kalenterikuukauden alusta, joka kahden kuukauden kuluttua ensiksi seuraa 9 a §:n 1 momentissa tarkoitetun todistuksen antamisesta.


23 §

Milloin päätös toimitetaan asianomaiselle postitse, katsotaan hänen saaneen päätöksestä tiedon, jollei valituksen tai oikaisuvaatimuksen yhteydessä muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, kun päätös on valtiokonttorista hänen ilmoittamallaan osoitteella varustettuna annettu postin kuljetettavaksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1981.

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 1981

Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN

Ministeri
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.