956/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 14 §, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 27 päivänä elokuuta 1976 annetulla lailla (726/76), sekä

muutetaan 9, 20 ja 31 §,

näistä 31 §, sellaisena kuin se on mainitussa 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

Sosiaalihallituksen tulee vuosittain laatia valtakunnallinen suunnitelma lasten päivähoidon järjestämisestä viittä seuraavaa kalenterivuotta varten. Suunnitelma ja siihen tehtävät muutokset on esitettävä valtioneuvoston hyväksyttäviksi.

20§

Lääninhallitus voi tulo- ja menoarvioon otetun määrärahan rajoissa sosiaalihallituksen vahvistamien perusteiden mukaisesti myöntää kunnalle valtionavustusta 1 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta lasten leikin- ja toiminnanohjauksesta ja valvonnasta aiheutuviin kustannuksiin.

31§

Muutoksenhausta lääninhallituksen ja sosiaalihallituksen päätökseen on säädetty erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Sen estämättä, mitä 20 §:ssä on säädetty käsitellään tämän lain voimaan tullessa sosiaalihallituksessa vireillä olevat lain 1 §:n 3 kohdassa tarkoitetut valtionavustuksia koskevat asiat loppuun aikaisempien säännösten mukaisesti. Lääninhallitukset suorittavat valtionavustuksen ensimmäisen kerran kustannuksiin, jotka kohdistuvat vuoteen 1981.

Päivähoito-ohjesäännöstä on vastaavasti voimassa, mitä sosiaaliohjesäännöstä ja johtosäännöstä on säädetty sosiaalihuollon hallinnosta annetun lain muuttamisesta 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (944/80).

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Luja-Penttilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.