897/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin annetun lain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan tekijänoikeudesta kirjallisiin ja taiteellisiin teoksiin 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun lain (404/61) 11 §, 45 §:n 3 momentti, 46 §:n 2 momentti, 48 §:n 3 momentti ja 49 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 11 a §, 54 §:ään, sellaisena kuin se on 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetussa laissa (648/74), uusi 2 ja 3 momentti sekä lakiin uusi 54 a § seuraavasti:

11§

Julkistetusta teoksesta saa jokainen valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöään varten. Siten valmistettua kappaletta ei ole lupa käyttää muuhun tarkoitukseen.

Kappaleen valmistamisen valmistuttajan yksityistä käyttöä varten saa myös antaa ulkopuolisen suoritettavaksi.

Mitä 2 momentissa on säädetty, ei koske sävellysteoksen, elokuvateoksen, käyttöesineen tai kuvanveistoksen kappaleen valmistamista eikä muun taideteoksen jäljentämistä taiteellisin menetelmin.

Tämän pykälän säännökset eivät koske rakennusteoksen valmistamista.

11 a§

Sillä, joka on lukuisia tietyn alan suomalaisia tekijöitä edustavalta järjestöltä saanut luvan valokopioimalla tai vastaavin menetelmin valmistaa julkaistuista teoksista kappaleita, on oikeus tällaisin menetelmin valmistaa kappaleita sellaisestakin saman alan julkaistusta teoksesta, jonka tekijää järjestö ei edusta. Kappaleita valmistettaessa on tällöin noudatettava luvassa määrättyjä ehtoja.

Mitä 1 momentissa tarkoitettu järjestö on mahdollisesti määrännyt kappaleiden valmistamisesta suoritettavien korvausten jakamisesta järjestön edustamille tekijöille tai käyttämisestä kyseisten tekijöiden yhteisiä tarkoitusperiä varten, on vastaavasti sovellettava tekijöihin, joita järjestö ei edusta.

Jolleivät järjestön antamat 2 momentissa tarkoitetut määräykset tuota järjestön edustamille tekijöille oikeutta henkilökohtaiseen korvaukseen, tekijällä, jota järjestö ei edusta, on kuitenkin oikeus vaatia sellainen. Korvauksen suorittaa 1 momentissa tarkoitetun luvan antanut järjestö. Oikeus henkilökohtaiseen korvaukseen on kuitenkin rauennut, jollei sitä koskevaa vaatimusta ole todistettavasti esitetty kahden vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana kappaleiden valmistaminen on tapahtunut.

45§

Tässä pykälässä tarkoitettuun esityksen laitteeseen ottamiseen, saattamiseen yleisön saataviin ja siirtämiseen on vastaavasti sovellettava, mitä 3 §:ssä, 11 §:n 1-3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20 ja 21 §:ssä, 22 §:n 1 momentissa, 27-29 §:ssä sekä 41 ja 42 §:ssä on säädetty.

46§

Menettelyyn, johon 1 momentin mukaan vaaditaan valmistajan suostumus, on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1-3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17 ja 21 §:ssä sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty.

48§

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §: n 1-3 momentissa, 14 §:n 1 momentissa, 17, 20 ja 21 §:ssä sekä 22 §:n 1 momentissa on säädetty.

49§

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun työhön on vastaavasti sovellettava, mitä 11 §:n 1 ja 2 momentissa, 11 a ja 14 §:ssä on säädetty. Jos sellainen työ tai sen osa on tekijänoikeuden kohteena, voidaan siihen oikeuteen nojata.

54§

Kysymys 11 a §:ssä tarkoitetun luvan myöntämisestä ja sen ehdoista, milloin asia koskee kappaleiden valmistamista opetustoiminnassa käytettäväksi, ratkaistaan erimielisyyden sattuessa välimiesmenettelyssä siten kuin asetuksella säädetään.

Luvalla, joka on annettu 2 momentin nojalla, on sama vaikutus kuin 11 a §:ssä tarkoitetulla luvalla.

54 a§

Mitä tässä laissa on säädetty opetustoiminnasta, ei sovelleta opetustoimintaan, jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa.


Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä joulukuuta 1980.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Opetusministeri
Pär Stenbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.