861/1980

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980.

Laki osuuskuntalain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (247/54) 3 luku, sellai- sena kuin se on 29 päivänä elokuuta 1969 annetussa laissa (549/69), sekä lisätään lakiin uusi 166–168 § seuraavasti:

3 luku

Lainausliikettä harjoittavat osuuskunnat.

16 §.

Jos kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan toimialaan kuuluu säästökassatalletusten vastaanottaminen, on osuuskunnan toimitettava sääntönsä ja niiden muutokset valtiovarainministeriön tarkastettaviksi.

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan on otettava sääntöihinsä valtiovarainministeriön tarpeellisiksi katsomat määräykset.

Pankki toimintaa harjoittavista osuuskunnista on säädetty erikseen.

16 a §.

Säästökassatoimintaa harjoittava osuuskunta saa ottaa talletuksia vastaan ainoastaan osuuskunnan jäseniltä ja jäsenten alaikäisiltä lapsilta.

Jos tilinomistajan jäsenyys osuuskunnassa lakkaa tai jos talletukseen perustuva saaminen siirtyy henkilölle tai yhteisölle, joka ei ole osuuskunnan jäsen, on osuuskunnan sanottava talletusvarat irti vuoden kuluessa siitä, kun osuuskunta on saanut tapahtumasta tiedon, ja sen jälkeen lopetettava tili tiliehtojen mukaisesti. Näin on meneteltävä myös, kun 1 momentissa tarkoitettu alaikäinen tilinomistaja tulee täysivaltaiseksi. Määräaikaistalletus on kuitenkin voimassa sen eräpäivään asti.

16 b §.

Säästökassatoimintaa voidaan harjoittaa osuuskunnan pää- ja sivukonttoreissa ja kaupallisissa toimipaikoissa sekä muissa sellaisissa toimipisteissä, joissa se osuuskunnan sääntöjen mukaan on sallittu.

17 §.

Säästökassatalletusten vastaanottamiseen saadaan käyttää sellaisia tilejä, joita pankki toiminnassa yleisesti käytetään yleisön talletusten vastaanottamiseen. Valtiovarainministeriö hyväksyy talletusten vastaanottamiseen käytettävät tilit ja niiden ehdot saatuaan pankkitarkastusviraston lausunnon.

Säästökassatalietuksesta osuuskunta saa suorittaa hyvityksenä ainoastaan tiliehtojen mukaisen koron. Osuuskunnan säästökassaan tehtyyn talletukseen perustuvan muun etuuden antaminen on kielletty.

17 a §.

Säästökassatalletuksesta on annettava nimetylle henkilölle osoitettu vastakirja tai muu todistus, ja siihen sekä tilirekisteriin on merkittävä tilinomistajan tai hänen vanhempansa jäsennumero osuuskunnassa. Vastakirja tai talletustodistus voidaan siirtää ainoastaan nimetylle henkilölle, mistä on oltava maininta vastakirjassa tai talletustodistuksessa. Tilinkäyttöön voidaan liittää ehto, jonka nojalla tiliä voi käyttää muukin henkilö kuin tilinomistaja.

Säästökassatalletuksesta annetun vastakirjan tai muun todistuksen kuolettamisesta on säädetty erikseen.

17 b §.

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan on pidettävä säästökassatoiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävää kassavarantoa. Kassavarannon on oltava vähintään kymmenen prosenttia säästökassatalletusten määrästä.

Kassavarantoon saadaan lukea enintään kuuden kuukauden irtisanomisajan kuluttua nostettavissa olevat saamiset kotimaisilta pankeilta ja säästökassatoimintaa harjoittavien osuuskuntien keskusliikkeiltä, valtion, kuntien, kuntainliittojen ja seurakuntien omat sekä niiden takaamat obligaatiot samoin kuin valtiovarai- nministeriön tähän tarkoitukseen hyväksymien luottolaitosten ja edellä mainittujen keskusliikkeiden obligaatiot.

17 c §.

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan on järjestettävä tilinomistajan saamisen turvaamiseksi valtiovarainministeriön hyväksymä takaus tai muu vastaava vakuus.

17 d §.

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen ja varajäsen, tilintarkastaja, toimihenkilö sekä osuuskuntien keskusliikkeen ja valtiovarainministeriön asettama tarkastaja on velvollinen pitämään salassa, mitä hän säästökassatoimintaan liittyvässä tehtävässään on saanut tietää tilinomistajan talletuksista.

Osuuskunta sekä osuuskuntien keskusliikkeen ja valtiovarainministeriön asettama tarkastaja ovat oikeutetut antamaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ainoastaan syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä muuten laissa sellaisten tietojen saantiin oikeutetulle viranomaiselle.

18 §.

Säästökassatoimintaa tarkastaa osuuskuntien keskusliike, jonka harjoittamaa tarkastusta ohjaa ja valvoo valtiovarainministeriö.

Säästökassatoiminnan tarkastamista varten osuuskuntien keskusliike asettaa tarpeellisen määrän säästökassan tarkastajia, joilla on oikeus suorittaa tarkastuksia jäsenosuuskuntien säästökassoissa. Sama oikeus on myös valtiovarainministeriön asettamilla tarkastajilla.

Keskusliike ja säästökassatoimintaa harjoittava osuuskunta ovat velvollisia esittämään valtiovarainministeriölle asiakirjat sekä antamaan sille tietoja ja selvityksiä, jotka ovat tarpeen säästökassojen tarkastusta ja valvontaa varten.

Säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan on suoritettava vuosittain valtiovarainministeriölle säästökassatoiminnan valvonnan aiheuttamien kustannusten peittämiseksi valtiovarainministeriön määräämä maksu. Näitä kustannuksia osuuskuntien kesken jaettaessa on otettava huomioon säästökassatoimipisteiden lukumäärä ja talletuskannan suuruus.

18 a §.

Lainausliikettä saa 16 §:ssä tarkoitettujen osuuskuntien lisäksi harjoittaa ainoastaan osuuskunta, joka toimii vain jäsentensä piirissä ja jonka jäseniä voivat olla vain määrätyn yhteisön henkilökuntaan kuuluvat.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun osuuskunnan on toimitettava ennen toimintansa aloittamista jäljennös kaupparekisterilaissa (129/79) tarkoitetusta perusilmoituksesta ja muutosilmoituksesta valtiovarainministeriölle sekä toimi- tettava sille kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päätyttyä jäljennös tilinpäätöksestään ja tilintarkastajien siitä antamasta tilintarkastuskertomuksesta.

166 §.

Joka

1) kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan tai osuuskuntien keskusliikkeen hallin- toneuvoston ja hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, tilintarkastajana tai toimihenkilönä tahallaan antaa viranomaiselle säästökassaa tai sen tallettajaa koskevan väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka

2) osuuskuntien keskusliikkeen asettamana säästökassan tarkastajana tahallaan antaa väärän tiedon tai jättää tekemättä muistutuksen havaitsemastaan puutteesta tai väärinkäytöksestä, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, säästökassarikoksesta sakkoon tai enintään kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen.

167 §

Joka

1) rikkoo tämän lain 16a §:n ja 17 §:n säännöksiä tai

2) kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, tilintarkastajana, toimihenkilönä taikka osuuskuntien keskusliikkeen tai valtiovarainministeriön asettamana tarkastajana luvattomasti ilmaisee, mitä on saanut tietää tilinomistajan talletuksesta säästökassassa, on tuomittava, jollei teko ole vähäinen tai muualla laissa ole säädetty ankarampaa rangaistusta, säästökassarikkomuksesta sakkoon. Samoin on rangaistava sitä, joka rikkoo tämän lain 18 a § :n säännöksiä.

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla teolla on loukattu ainoastaan yksityistä oikeutta, saa virallinen syyttäjä nostaa syytteen vain, jos asianomistaja on ilmoittanut sen syytteeseen pantavaksi.

Muuten saa 1 momentin mukaan rangaistavasta teosta virallinen syyttäjä tehdä syytteen vain, jos valtiovarainministeriö on ilmoittanut sen syytteeseen pantavaksi.

168 §.

Jos kauppaliikettä harjoittavan osuuskunnan hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen tai varajäsen, tilintarkastaja, toimihenkilö tai säästökassan tarkastaja ei ole toiminnassaan noudattanut tämän lain 3 luvun säännöksiä, säästökassaa koskevia sääntöjen määräyksiä tai valtiovarainministeriön asianmukaisesti antamia määräyksiä, lääninhallitus voi valtiovarainministeriön tai säästökassan tarkastajan asettaneen keskusliikkeen esityksestä sakon uhalla velvoittaa asianomaisen henkilön täyttämään velvollisuutensa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Tätä lakia sovelletaan myös lain voimaan tullessa olemassa olevaan, tässä laissa tarkoitettua säästökassatoimintaa harjoittavaan osuuskuntaan, ottaen kuitenkin huomioon, mitä 3 ja 4 momentissa säädetään.

Osuuskunnan on lain voimaantulosta lukien, jollei valtiovarainministeriö hakemuksesta myönnä pitempää aikaa:

1) kolmen vuoden kuluessa toimitettava tarkastettavaksi sääntöjen ne muutokset, jotka lain mukaan ovat tarpeen;

2) kahden vuoden kuluessa saatettava säästökassatoiminnassa käytettävät tilit 17 § :n mukaisiksi; sekä

3) neljän vuoden kuluessa saatettava talletuksesta annettu vastakirja tai muu todistus vastaamaan 17 a §:n säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa olemassa olevan, 18 a § :ssä tarkoitetun osuuskunnan on toimitettava valtiovarainministeriölle jäljennös kaupparekisteriin toimitetusta perusilmoituksesta vuoden kuluessa lain voimaantulosta. Tämän lain 18 a §:n 2 momentissa mainittu jäljennös tilinpäätöksestä ja tilintarkastajien ker- tomuksesta on toimitettava alkaen siltä tilikaudelta, joka päättyy tämän lain voimaantulon jälkeen.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980.

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.