851/1980

Annettu Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Laki leimaverolain muuttamisesta.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 27 §,

muutetaan 6, 8 ja 10 §, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta, Kauppakirjaa, vaihtokirjaa tai muuta luovutuskirjaa, Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta, Siirtokirjaa ja Warranttia koskevat nimikkeet, 16 §, 65 b §:n 1 momentti ja 66 §,

sellaisina kuin ne ovat, 6 §, 13 §:n 1 momentti, 16 §, 65 b §:n 1 momentti ja 66 § 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa (862/77), 8 § muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1977 annetulla lailla sekä 2 päivänä helmikuuta 1979 annetuilla laeilla (113 ja 117/79), 10 § muutettuna mainitulla 2 päivänä joulukuuta 1977 annetulla lailla, 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetulla lailla (416/78), 1 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla (916/78), 22 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla (1039/78), mainitulla 2 päivänä helmikuuta 1979 annetulla lailla ja 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetulla lailla (419/ 80), 14 §:n Kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike mainitussa 12 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa, Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitusta koskeva nimike mainitussa 1 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa, Kauppakirjaa, vaihtokirjaa tai muuta luovutuskirjaa, Siirtokirjaa ja Warranttia koskevat nimikkeet mainitussa 2 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa, sekä

lisätään lain 11 §:ään siitä 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetulla lailla (273/73) kumotun 5 kohdan tilalle uusi 5 kohta seuraavasti:

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, tuomio, diaaritodistus, haaste tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin sivulta:

mk
1 ryhmässä 27,-
2 ,, 20,-
3 ,, 15,-
4 ,, 6,-
5 ,, 5,-
6 ,, 3,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta:

mk
1-2 ryhmässä 6,-
3-4 ,, 5,-
5-6 ,, 3,-

Edellä säädetty leimaverovelvollisuus työtuomioistuimen osalta koskee vain muita kuin työtuomioistuinlain 45 §:ssä mainittuja.

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä.:

a) korkeimman oikeuden tuomiot ja päätökset riita-asioissa 230 markkaa;

b) päätökset verotusta tahi valtiolle tai kunnalle tulevien maksujen maksuunpanoa koskevissa valitusasioissa: milloin vaatimus koskee verotuksen tahi maksuunpanon alentamista vähintään 400 markan määrällä tai vähintään 50 veroäyrillä, 180 markkaa, muulloin 90 markkaa;

c) päätökset muissa valitusasioissa: ministeriön päätökset 90 markkaa sekä muiden viranomaisten 230 markkaa;

d) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 50 markkaa, avioliiton solmimista, 140 markkaa ja muut 450 markkaa;

e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisten sekä eräiden yhteisöjen oikeudesta ryhtyä yhtiömiehiksi kauppayhtiöön ja kommandiittiyhtiöön annetussa laissa (322/73) tai ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa taikka päätökset, joilla ulkomaalaiselle myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 750 markkaa;

f) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 90 markkaa; sekä

g) jäljennökset 12 markkaa.

2 ryhmässä:

a) tuomiot ja päätökset haastetuissa ja valitusasioissa 75 markkaa. b) jäljennökset 12 markkaa.

3 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemisesta kruununtaloon 23 markkaa;

b) jäljennökset 8 markkaa.

10§

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin.

Ajokortti:

1) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABCD-, ABCE- ja ABCDE-luokan ajokortti 300 markkaa;

2) KT- tai T-luokan ajokortti 80 markkaa;

3) KT- tai T-luokan ajokortin muuttaminen joksikin edellä 1 kohdassa mainituksi ajokortiksi 185 markkaa;

4) A-, AB-, ABE-, ABC-, ABE/ABC-, ABCD- tai ABCE-luokan ajokortin muuttaminen korkeamman luokan ajokortiksi 80 markkaa;

5) ajokortin kaksoiskappale, ei kuitenkaan nimenmuutoksen johdosta annettu, 80 markkaa;

6) henkilöauton ammattiajolupa 80 markkaa; ja

7) liikenneopettajalupa 80 markkaa.

Ajokortti, joka myönnetään tai uudistetaan enintään 10 vuodeksi, on kuitenkin varustettava vain puolella edellä säädetystä leimasta.

Apteekkioikeuskirja apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan valtioneuvoston harkinnasta riippuen, vähintään 2 300 ja enintään 38 000 markkaa.

Autokoulunpitolupa:

a) milloin opetusta saadaan antaa vain moottoripyörä ja traktoriajokortin saantia varten, 800 markkaa; sekä

b) milloin opetusta saadaan antaa auton ja muun moottoriajoneuvon ajokortin saantia varten, 1 400 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 30 ja enintään 45 000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 80 ja enintään 160 000 markkaa.

Kaivoskirja harkinnasta riippuen vähintään 300 ja enintään 30 markkaa, tai milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 70 markkaa.

Kansallisuuskirja 150 markkaa.

Karttajäljennös tai -ote, jonka on antanut maanmittaushallitus, maanmittauskonttori tai maanmittaustoimisto, jäljennöksen tai otteen koosta, valmistustavasta ja käytetystä aineesta riippuen, sen mukaan kuin maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä määrätään, kultakin karttalehdeltä vähintään 10 ja enintään 1 100 markkaa.

Kauppamatkustajalle annettava todistus, niinkuin 66-68 §:ssä säädetään.

Keskusverolautakunnan päätös, jolla lautakunta on antanut verotuslain 69 §:ssä tarkoitetun ennakkotiedon, lautakunnan harkinnasta riippuen, vähintään 150 ja enintään 3 000 markkaa.

Koenumerotodistus, lääninhallituksen antama, 400 markkaa vuodelta, jos se oikeuttaa ainoastaan moottoripyörän kuljettamiseen, muutoin 750 markkaa.

Lastiviivakirja 80 markkaa ja sen uudistaminen 30 markkaa.

Liikennelupa.:

1) tavaralinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 450 ja enintään 7 500 markkaa;

2) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 300 ja enintään 4 000 markkaa, henkilötilausliikenneoikeuteen liitetyn henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten kuitenkin 50 markkaa;

3) kuorma- tai pakettiauton käyttämistä varten tilapäisesti henkilöiden kuljettamiseen 50 markkaa; sekä

4) tilausliikenteen harjoittamista varten 500 markkaa kultakin ajoneuvolta.

Maahantulolupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 450 markkaa.

Maksamismääräysilmoitus jäljennöksineen ja maksamismääräys kihlakunnantuomarin tai raastuvanoikeuden puheenjohtajan käsittelemissä maksamismääräysasioissa 30 markkaa kumpikin.

Moottoriajoneuvorekisteriote, autorekisterikeskuksen tai Helsingin poliisilaitoksen antama:

1) kun moottoriajoneuvo on rekisteröity ja ote koskee autoa tai yli 50 kilon painoista moottoripyörää, 40 markkaa ja, kun ote koskee muuta moottoriajoneuvoa tai perävaunua, 20 markkaa;

2) kun rekisteriin tehtyä merkintää on muutettu, 20 markkaa.

Rekisteriotteesta, joka annetaan viranomaisten merkinnöistä täyttyneen rekisteriotteen sijaan tai viranomaisen rekisteriin tekemän oikaisumerkinnän johdosta, ei ole suoritettava leimaveroa.

Muukalaispassi sekä päätös, jolla ulkomaalaisen siihen perustuva oleskelulupa pitennetään, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 450 markkaa.

Oleskeluluvan pitennys, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin tai passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 450 markkaa.

Opetuslupa kuljettajaopetuksen antamista varten:

a) milloin opetusta annetaan autolla, 50 markkaa; sekä

b) milloin opetusta annetaan muulla moottoriajoneuvolla, 30 markkaa.

Ote:

1) henkikirjasta kultakin sivulta 6 markkaa;

2) henkikirjan aakkosellisesta luettelosta kultakin sivulta 5 markkaa.

Passi, joka Suomessa annetaan Suomen kansalaiselle matkaa varten ulkomaille enintään vuodeksi, 70 markkaa, enintään viideksi vuodeksi 150 markkaa sekä seuruepassi 10 markkaa henkilöltä.

Perintökirja, tilan arvosta riippuen, valtioneuvoston määräysten mukaan, vähintään 80 ja enintään 30 markkaa.

Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, omistaa tai hallita kiinteistöä 750 markkaa;

2) ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle muun kuin 3 ja 5 kohdassa mainitun elinkeinon harjoittamiseen tai liikkeen haaraosaston perustamiseen 750 markkaa;

3) pankkiliikkeen harjoittamiseen:

a) liikepankin perustamiseen 140 000 markkaa;

b) säästöpankin osuuspankin, kiinnitysluottopankin, hypoteekkiyhdistyksen tai luottoosakeyhtiön perustamiseen 27 000 markkaa;

c) liikepankin, säästöpankin, osuuspankin, kiinnitysluottopankin tai hypoteekkiyhdistyksen sivukonttorin perustamiseen Suomessa 14 000 markkaa ja liikepankin sivukonttorin perustamiseen ulkomailla 23 000 markkaa;

d) liikepankille tai kiinnitysluottopankille sijoittaa ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten osakkeisiin, osuuksiin ja muihin osakkuuksiin, 70 markkaa.

Päätöksestä, joka annetaan pankin tai muun rahalaitoksen hakemukseen ja koskee sen liikettä sekä julkaistaan asetuskokoelmassa, on sen lisäksi, mitä tässä edellä on määrätty, suoritettava leimaveroa 450 markkaa kultakin sekä suomen- että ruotsinkielisen asetuskokoelman sivulta, jolle päätös on painettu.

4) vakuutusliikkeen harjoittamiseen 350 markkaa;

5) yleisiin huvituksiin:

a) huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan raha-automaatin tai muun sellaisen laitteen pitämiseen, jonka käyttämisestä voi saada voittona rahaa taikka rahaan tai tavaraan vaihdettavissa olevia pelimerkkejä;

b) sellaisen huvitusta varten valmistetun, maksua vastaan käytettävänä olevan automaatin tai siihen verrattavan laitteen pitämiseen jonka käyttämisestä voi saada voittona tavaraa;

c) huvitusta varten maksua vastaan käytettävänä olevan muun kuin edellä a ja b kohdassa tarkoitetun automaatin tai siihen verrattavan laitteen, kuten soitto- tai kuvaesitysautomaatin, maaliinammunta-automaatin taikka pallo- tai muun pelin käsittävän laitteen pitämiseen; tai

d) maaliinammunnan, nuolen- tai renkaanheiton, pienoisgolfpelin, korttipelin tai muun niihin verrattavan huvitusta varten maksua vastaan toimeenpannun ajanvietteen tai kilpailun järjestämiseen, niin myös muunlaisen kuin edellä a, b ja c kohdassa mainitun maksullisen taitavuus- tai onnenpelin tai muun sellaisen pitämiseen,

valtioneuvoston määräysten mukaan kustakin erikseen vähintään 25 markkaa ja enintään 700 markkaa kalenterikuukaudelta tai sen osalta.

Kun 5 kohdassa tarkoitettu lupa tai oikeus myönnetään sellaiseksi ajaksi, jolta leimavero jo on toisella paikkakunnalla suoritettu, älköön tältä osalta menkö muuta kuin 6 §:ssä säädetty leimavero.

6) sähkölaitoskiinteistöksi tai sen tarpeistoksi rekisteröintiin:

a) päätös sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä:

sähköaseman koneiden, joko generaattorien tai muuntajien tahi sähköaseman muuntajien tai paristojen, taikka sähköaseman kautta jaettavan, yhteenlasketun nimellistehomäärän jokaiselta kilovolttiampeerilta (kVA), enintään 1 000 kVA:n, 30 penniä;

yli 10 kVA:n, mutta ei yli 100 kVA:n edellisen lisäksi 20 penniä; sekä

yli 100 kVA:n edellisten lisäksi 17 penniä;

b) päätös sähkölaitoskiinteistön tarpeiston rekisteröimisestä: tarpeistoon kuuluvien sähköasemien jokaiselta kVa:lta sama maksu, kuin edellä sähkölaitoskiinteistön rekisteröimisestä on säädetty; ja sen lisäksi

pääasemaan joko suoraan tai ala-asemien välityksellä liittyvien johtojen jokaiselta linjakilometriltä,

enintään 10 voltin nimellisjännitteisiltä 50 penniä;

yli 1000 ja enintään 250 voltin nimellisjännitteisiltä 1 markka;

yli 250 ja enintään 600 voltin nimellisjännitteisiltä 3 markkaa; sekä

yli 600 voltin nimellisjännitteisiltä 5 markkaa;

c) päätös rekisteröimisen hylkäämisestä vastaavasti 50 prosenttia siitä määrästä, mikä edellä on säädetty sähkölaitoskiinteistön ja sen tarpeiston rekisteröimismaksuksi;

7) sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 2 500 markkaa;

8) usean huvitilaisuuden toimeenpanemiseen:

a) määrätyn nimismiespiirin tai kaupungin alueella 6 markkaa kustakin päätökseen sisältyneestä tilaisuudesta;

b) määrätyn läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 50 ja enintään 200 markkaa; sekä

c) useamman läänin alueella tilaisuuksien laadusta ja lukumäärästä riippuen sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää, vähintään 200 ja enintään 900 markkaa.

Milloin 8 kohdassa tarkoitettu lupa myönnetään elokuva-, revyy- tai muihin näytäntöihin määräajaksi, päätös on varustettava ensimmäiseltä kalenterikuukaudelta tai sen osalta 10 markan sekä kultakin seuraavalta kalenterikuukaudelta tai sen osalta 3 markan suuruisella leimalla.

Pöytäkirjanote kihlakunnanoikeuden, kihlakunnantuomarin tai kiinteistötuomarin käsiteltävässä lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa, kun se sisältää päätöksen, jolla lainhuudatusasia taikka kiinteistö, irtaimisto- tai metsäkiinnitysasia on lopullisesti tutkittu ja ratkaistu, lainhuudatusasiassa 200 markkaa ja kiinnitysasiassa 160 markkaa.

Rasitustodistus 60 markkaa.

Rekisteriote:

1) alusrekisteristä sekä säätiö- ja eläkesäätiörekisteristä 15 markkaa arkilta;

2) elinkeinohallituksessa pidetystä rekisteristä tai muusta patentti- ja rekisterihallituksessa pidetystä rekisteristä kuin kaupparekisteristä 40 markkaa;

3) kaupparekisteristä 40 markkaa sekä paikallisviranomaisen pitämästä kaupparekisteriin perustuvasta paikallisluettelosta 40 markkaa, jos otteen antaa henkikirjoittaja ja 30 markkaa, jos otteen antaa maistraatti;

4) avustuskassarekisteristä, uskonnollisten yhdyskuntain rekisteristä ja yhdistysrekisteristä 15 markkaa arkilta ja jos ote annetaan atkrekisterilomakkeena, 15 markkaa sivulta; sekä

5) maarekisteristä, sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 35 markkaa arkilta.

Tavarapassitus 15 markkaa.

Teknisen laitteen hyväksyminen:

koneen, nosto- tai kuljetusvälineen tahi muun teknisen laitteen tai laitetyypin rakenteen hyväksyminen, 150 markkaa.

Todistus, joka annetaan erityisenä toimituskirjana tai kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan:

1) julkisen notaarin antama todistus 10 markkaa;

2) merkintä vekseliin ja shekkiin protestin toimittamisesta 10 markkaa;

3) todistus toimituskirjan jäljennökseen tai otteeseen, joka toimituskirjan antaneelle viranomaiselle tuodaan oikeaksi todistamista varten, kultakin jäljennöksen tai otteen oikeaksi todistamiselta 5 markkaa, kuitenkin vähintään 5 markkaa kultakin oikeaksi todistetulta sivulta;

4) todistus siitä, ketkä ovat oikeutetut kirjoittamaan liikennevakuutusyhdistyksen, merimieseläkekassan, eläketurvakeskuksen ja työeläkekassan nimen 10 markkaa;

5) todistus määrätylle valtakunnan rajaalueelle tai muulle erikseen määrätylle alueelle matkustamista taikka siellä oleskelua tai liikkumista varten samoin kuin henkilöllisyyden toteamiseksi annettu todistus 10 markkaa;

6) todistus, joka koskee moottoriajoneuvoa varten annettavien tunnusmerkkien väliaikaista käyttöä, tai merkintä, joka tehdään uutta yksityiskäyttöön rekisteröityä henkilöautoa koskevan käyttöilmoituksen johdosta, sekä moottoriajoneuvon omistusoikeuden siirtymisen johdosta uudelle omistajalle tai haltijalle annettava väliaikaiskuitti 10 markkaa.

Muu 4 §:ssä mainitun viranomaisen todistus leimataan niin kuin saman viranomaisen päätös, ei kuitenkaan lisäleimalla.

Työlupa, joka Suomessa merkitään ulkomaalaisen passiin, passin sijasta hyväksyttyyn henkilöllisyystodistukseen tai Suomessa annettuun muukalaispassiin, vastavuoroisuudesta riippuen, harkinnan mukaan enintään 450 markkaa.

Valokopio, olennaisesti muuta kuin kirjoitusta sisältävästä asiakirjasta, jonka koko on enintään 18 X 25 cm, 3 markkaa sivulta sekä valokopio, jonka koko on enintään 36 X 25 cm, 5 markkaa sivulta. Milloin valokopion koko on suurempi kuin 36 X 25 cm, on leimaveroa suoritettava 50 penniä kultakin neliödesimetriltä tai sen osalta, kuitenkin vähintään 50 markkaa silta- ja lossipiirustuksista, joita voidaan käyttää työpiirustuksina uusissakin rakennustöissä, ja vähintään 18 markkaa muista piirustuksista, joita yleensä voidaan käyttää vain asiakirjojen täydentämiseen.

Valokopiosta, joka annetaan fotostaattikoneella otettuna negatiivina tai filmirainasta suurennettuna positiivina, on leimaveroa suoritettava edellisessä kappaleessa mainitusta valoKopiosta suoritettavan leimaveron kaksinkertainen määrä. Valokopiokartta, muun kuin maanmittaushallituksen, maanmittauskonttorin tai maanmittaustoimiston antama, kun se on

Standardikokoa mk
1) A4 11,-
2) A3 16,-
3) A2 26,-
4) Al 43,-
5) suurempi kuin A1 0,80

jokaiselta neliödesimetriltä tai sen osalta.

Valokuvuakopio, joka pöytäkirjaan liitettynä tai muutoin asianosaisille annetaan, kooltaan enintään 13 X 18 cm, 9 markkaa sekä, milloin koko on sanottua suurempi, 18 markkaa.

Valtauskirja, 150 markkaa tai, milloin se annetaan ulkomaalaiselle tai ulkomaiselle yhteisölle taikka sellaiselle suomalaiselle yhteisölle, jonka oikeus omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta on harkinnasta riippuva, enintään 3 000 markkaa sen viranomaisen harkinnan mukaan, joka luvan myöntää.

Väestörekisteristä annettaua todistus, ote tai jäljennös:

1) todistus;

a) joka sisältää tiedot yhdestä henkilöstä, 6 markkaa;

b) joka sisältää tiedot aviopuolisosta tai avioliitosta, 9 markkaa;

2) sukuselvitys, joka sisältää tiedot vanhemmista ja lapsista, 9 markkaa sekä jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä sukupolvelta 12 markkaa;

3) avioliittotodistus 6 markkaa;

4) muunlainen todistus, joka pyynnöstä annetaan yksityisiä asioita varten, 6 markkaa; sekä

5) ote tai jäljennös ensimmäiseltä sivulta 5 markkaa ja kultakin seuraavalta 3 markkaa. Kun alaikäisestä annettavaan todistukseen merkitään tiedot hänen vanhemmistaan, suoritetaan tällaisesta todistuksesta veroa, niin kuin yhtä henkilöä koskevasta todistuksesta on edellä säädetty.

11 §

Toimituskirjoista säädetyn leimaveron suorittamisesta ovat vapaat.


5) vesilautakunta suorittaessaan vesilain 20 luvun 3 §:n mukaista valvontatehtävää;


13 §

Asiakirja, jonka asiallinen antaa tai esittää korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallintooikeudelle, hovioikeudelle, kihlakunnanoikeudelle, maaoikeudelle, raastuvanoikeudelle tahi riita-asiassa vesiylioikeudelle tai vesioikeudelle, on sikäli kuin 13 a, 14 ja 15 §:ssä sekä 4-7 luvussa ei toisin säädetä, laveuteen tai sivulukuun katsomatta, varustettava leimalla seuraavin määrin:

mk
1 ryhmässä 9,-
2 ,, 6,-
5 ,, 3,-

14 §

Jäljempänä mainituista asiakirjoista ja ilmoituksista, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, peritään leimavero seuraavin määrin:


Ilmoitus kaupparekisteriin:

1) yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 180 markkaa, avoimen yhtiön sekä kommandiittiyhtiön perusilmoitus 380 markkaa ja muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 770 markkaa;

2) osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen ja osuuskunnan sääntöjen muuttamista sekä kommandiittiyhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskeva muutosilmoitus 770 markkaa ja muu muutosilmoitus 150 markkaa.

Kauppakirja, vaihtokirja ja muu luovutuskirja, paitsi lahjakirja ja testamentti, 16, 17, 19-26 ja 29-31 §:n mukaan.


Raha-automaattiyhdistyksen ilmoitus raha- tai ajanvieteautomaatin käyttöönotosta, 10 §:n päätöstä koskevan nimikkeen 5 kohdan mukaan.


Siirtokirja, kruununratsutilan, kruununtalon tai muun kruununtilan, sijoitusta haettaessa siihen, sekä valtion virkatalon tahi siitä muodostetun viljelystilan tai asuntotilan tai muun alueen vuokraoikeuden siirtoa haettaessa, kun siirtokirja annetaan viranomaiselle siirron vahvistamista varten, samoin kuin kiinteistön luovutuskirja, soveltuvin kohdin noudattaen 16, 17, 19-26 ja 29-31 §:n säännöksiä.

Warrantti, 23 markkaa.


16 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on lainhuutoa haettaessa varustettava veron määrää vastaavilla leimamerkeillä.

Vero on:

4 prosenttia, kun omaisuuden arvo on enintään 30 000 markkaa,

5 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 30 000 markkaa, mutta ei yli 100 000 markkaa, ja

6 prosenttia, kun omaisuuden arvo on yli 100 000 markkaa.

65b §

Alkoholilain nojalla tehdystä anniskelusopimuksesta, jolla alkoholiyhtiö antaa oikeuden anniskella alkoholijuomia, peritään kalenterivuosittain leimaveroa annetun anniskeluoikeuden ja sen nojalla harjoitettavan liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta riippuen vähintään 50 ja enintään 1 000 markkaa. Vajaalta kalenterivuodelta suoritettavan veron määrä on yhtä monta kahdestoistaosaa kysymyksessä olevan kaltaisesta anniskelusopimuksesta säännönmukaisesti vuosittain suoritettavan veron määrästä kuin sopimus käsittää täysiä tai vajaita kalenterikuukausia, kuitenkin vähintään 50 markkaa. Määräajaksi tehdyn tilapäisen anniskelusopimuksen käsittäessä enintään kymmenen päivää, vero määrätään edellä sanotuin tavoin niin kuin yhdeltä kalenterikuukaudelta, vaikka sopimuksen käsittämät päivät jakaantuisivat kahdelle kalenterikuukaudelle.


66 §

Jos ulkomaalainen, jolle ei ole myönnetty oikeutta harjoittaa Suomessa elinkeinoa, tai ulkomailla vakinaisesti asuva Suomen kansalainen tahtoo täällä joko omaan lukuunsa taikka toisen nimiin tarjota kaupaksi tahi myydä tavaroita heti tai jälkeenpäin toimitettaviksi, olkoon velvollinen hänelle annettavasta todistuksesta suorittamaan leimaveroa 600 markkaa jokaiselta kalenterikuukaudelta tai sen osalta, jonka kuluessa hän haluaa sellaista tointa harjoittaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981. Lakia sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Lain 65 b §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran anniskelusopimukseen, joka on voimassa 1 päivänä tammikuuta 1981 tai tulee voimaan sen jälkeen.

Helsingissä 19. päivänä joulukuuta 1980

Tasavallan Presidentti
Urho Kekkonen

Valtiovarainministeri
Ahti Pekkala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.